Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Pedagog szkolny
Rodzaj studiów               Studia podyplomowe
Tryb studiów Niestacjonarne
Język wykładowy polski
Czas trwania 1 rok (2 semestra)
Cena od 375 zł./miesięcznie

Celem głównym studiów jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry kierowniczej dla potrzeb zarządzania we wszelkiego rodzaju placówkach oświatowych. Cele szczegółowe:

 • uzyskanie kwalifikacji umożliwiających pełnienie funkcji dyrektora lub innej funkcji kierowniczej w oświacie w myśl rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. (z późn. zm.) w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w różnych typach placówek oświatowych,
 • nowe spojrzenie na jakość, zarządzanie, planowanie i doskonalenie kwalifikacji zawodowych.


Adresaci

Słuchaczami studiów mogą być osoby, które mają ukończone studia wyższe (licencjackie lub magisterskie pedagogiczne), zajmujące się problematyką oświatową w jednostkach samorządu terytorialnego, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, a także osoby, które przygotowują się do pełnienia funkcji kierowniczych w oświacie.

Liczba Semestrów: 2


Ramowy opis studiów

Program studiów podyplomowych uwzględnia najnowsze wymagania prawne i organizacyjne związane z zarządzaniem i marketingiem w oświacie.

Słuchacze zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności niezbędne do sprawnego i twórczego zarządzania szkołą lub placówką oświatową z uwzględnieniem potrzeb wynikających z zasad reformy oświatowej i regionalnej polityki edukacyjnej.

Studia trwają 2 semestry i obejmują przedmioty teoretyczne i metodyczne oraz 4 godz. pracy dyplomowej końcowej, a także obowiązkowe 60 godz. praktyk pedagogicznych

Treści programowe

Moduł przedmiotów teoretycznych 

 • Organizacja i funkcjonowanie instytucji i placówek oświatowych;
 • Podstawy prawa pracy; Współczesny polski system oświatowy;
 • Etyka zawodowa nauczyciela; Polityka, prawo oświatowe;
 • Psychologia pracy z zarządzaniem;

Moduł przedmiotów metodycznych 

 • Rozwój zawodowy w placówce oświatowej;
 • Podstawy zarządzania i przedsiębiorczości; 
 • Zarządzanie w placówce oświatowej i  nadzór pedagogiczny;
 • Technologia informacyjna w oświacie;
 • Komunikacja interpersonalna, negocjacje i mediacje;


Praca dyplomowa  4 godz. (ostatni semestr studiów)

Praktyka Pedagogiczna — 60 godz. (honorowane zaświadczenie z pracy w instytucji/placówce oświatowej)

Organizacja i czas trwania studiów

Studia zaplanowane są  w ciągu dwóch semestrów, zorganizowanych w systemie zaocznym. Podstawową formą studiowania są dwudniowe zjazdy organizowane w soboty i niedziele. W ramach studiów odbywają się zajęcia teoretyczne w formie wykładów i ćwiczeń prowadzonych przez nauczycieli akademickich prowadzone przez osoby posiadające przygotowanie teoretyczne i praktyczne w obszarze zarządzania w oświacie. Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach przewidzianych programem studiów, zaliczenie przedmiotów, praktyk oraz złożenie pracy  dyplomowej. Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Zarządzania i Marketingu w Oświacie, zgodne z wymogami MNiSW.

Poznaj inne specjalności

This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more