Asystent Rodziny i Opiekun Osób Starszych
Zarządzanie i Marketing w Oświacie

Dodatkowe informacje oraz rekrutacja na kształcenie:

Kierownik kształcenia specjalistycznego
dr Krzysztof Radzymiński-Woźniak
Mój numer : 502567100
pelnomocnik.kanclerza@pedagogium.pl

Celem studiów jest dostarczenie wiedzy i umiejętności w zakresie: diagnozy, profilaktyki, metodyki pracy w środowisku opiekuńczym i rodzinnym.   Zdobyta wiedza i kompetencje pozwolą absolwentom studiów przyjąć aktywną rolę w procesie opieki wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Liczba semestrów: 3

Adresaci

Osoby posiadające wykształcenie wyższe magisterskie lub zawodowe, zainteresowane pracą z dziećmi i młodzieżą. Oferta skierowana jest w szczególności do: pedagogów i psychologów; nauczycieli i wychowawców różnych typów szkół oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych; pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Organizacja studiów

Studia zorganizowane są w systemie zaocznym. Podstawową formą studiowania są dwudniowe zjazdy organizowane w soboty i niedziele co dwa tygodnie. W ramach studiów odbywają się zajęcia w formie m.in.  wykładów, ćwiczeń i warsztatów. Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie przedmiotów, zaliczenie 150 godzin praktyk oraz złożenie pracy  dyplomowej.

Praktyki

Czas trwania praktyk podczas studiów podyplomowych wynosi 150 godzin, a wymagane miejsca odbywania praktyk to: placówki opiekuńczo-wychowawcze i rewalidacyjne.

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more