Przygotowanie Pedagogiczne
Doradztwo zawodowe
Rodzaj studiów               Studia podyplomowe
Tryb studiów Niestacjonarne
Język wykładowy polski
Czas trwania 1 rok (2 semestra)
Cena od 375 zł./miesięcznie

Ogólne cele kształcenia

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności praktyczne pozwalające na realizację zadań wiążących się z pracą w instytucjach obejmujących swymi działaniami migrantów. Efektem prowadzonych zajęć będzie pozyskanie przez słuchaczy:

 • wiedzy dotyczącej procesów migracyjnych, polityki migracyjnej i jej formalno-prawnych aspektów, różnorodności kulturowej i religijnej oraz jej znaczenia dla funkcjonowania migrantów, psychospołecznych aspektów migracji, procesów kształcenia i wspomagania społecznej integracji migrantów, jak również wiążących się z migracjami zagrożeń;
 • umiejętności praktycznych wiążących się z kontaktami oraz tworzeniem projektów pracy z migrantami;
 • kompetencji międzykulturowych, otwartości na kulturową różnorodność, umiejętności samodzielnego pogłębiania wiedzy w danym zakresie oraz zdolności współpracy ze specjalistami reprezentującymi.


Kwalifikacje

Studia doskonalące


Treści programowe

Program studiów podyplomowych uwzględnia wymagania dotyczące kompetencji  osób pracujących bądź zamierzających podjąć pracę w instytucjach zajmujących się uchodźcami, imigrantami i/lub repatriantami (przede wszystkim, choć nie wyłącznie są to asystenci kulturowi, pedagodzy szkolni, nauczyciele, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków pracy socjalnej, ośrodków dla uchodźców, Straży Granicznej, więziennictwa i służb porządkowych, instytucji rządowych i pozarządowych, komórek samorządu terytorialnego czy instytucji opiekuńczych).

Ze względu na zróżnicowane potrzeby słuchaczy program studiów składa się z czterech modułów:

 1. Teoretyczne podstawy pracy z migrantami.
  Moduł wspólny dla wszystkich słuchaczy obejmując problematykę procesów migracyjnych, polityki migracyjnej, różnorodności kulturowej i religijnej, kulturowych uwarunkowań funkcjonowania jednostek i zbiorowości społecznych, psychospołecznych problemów migracji międzykulturowych, Praw Człowieka, procesów społecznej inkluzji migrantów oraz organizacji działań adresowanych do migrantów. W module tym mieszczą  się także zajęcia z podstaw komunikacji międzykulturowej,  trening kompetencji międzykulturowych i procesów radzenia sobie z konfliktami międzykulturowymi i sytuacjami trudnymi. Zajęcia prowadzone w ramach tego modułu trwają razem 180 godzin.
 2. Kształcenie i opieka nad dziećmi i młodzieżą z doświadczeniem migracyjnym.
  Moduł adresowany do pracowników instytucji podlegających Ministerstwu Edukacji i Nauki (nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych, osób zarządzających placówkami oświatowymi, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek opiekuńczych i instytucji doradztwa edukacyjnego) obejmujący prawno-organizacyjne podstawy kształcenia, opieki i doradztwa dla migrantów ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, zagadnienia związane ze współpracą z rodzinami uczniów z doświadczeniem migracyjnym, diagnozowanie potrzeb edukacyjno-opiekuńczych, projektowanie oraz metodykę pracy i społecznej inkluzji uczniów odmiennych kulturowo. W module tym mieści się także seminarium dyplomowe powiązane z nim tematycznie. Zajęcia prowadzone w ramach tego modułu trwają razem 180 godzin.
 3. Społeczna integracja migrantów.
  Moduł adresowany do instytucji odpowiedzialnych lub wspomagających społeczną integrację migrantów (jak organa samorządów terytorialnych, ośrodki pracy socjalnej, ośrodki animacji społeczno-kulturalnej, agencje pozarządowe) obejmujący prawne i organizacyjne podstawy pracy socjalnej i społecznej integracji migrantów, diagnozowanie sytuacji i potrzeb migrantów, projektowanie działań wspomagających akulturację oraz społeczną inkluzję migrantów,  monitorowanie sytuacji oraz współpraca ze środowiskiem społecznym migrantów, projektowanie pracy, podejmowanie interwencji i działań pomocowych w sytuacjach kryzysowych. W module tym mieści się także seminarium dyplomowe powiązane z nim tematycznie. Zajęcia prowadzone w ramach tego modułu trwają razem 180 godzin.
 4. Ochrona migrantów i uchylanie zagrożeń migracyjnych.
  Moduł adresowany do pracowników ośrodków dla uchodźców, Straży Granicznej, instytucji rządowych, służb penitencjarnych oraz służb porządku publicznego (policja, straż miejska) obejmujący prawne podstawy, organizacyjne formy i procedury postępowania przyjmowane w pracy z migrantami międzykulturowymi, wiążące się z migracjami zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego, problematykę międzynarodowej przestępczości i terroryzmu, problematykę handlu ludźmi — profilaktyki i postępowania z ofiarami, problematykę eksterioryzacji konfliktów lokalnych, genezę, dynamikę i formy interwencji w sytuacjach konfliktów międzykulturowych, jak również projektowanie działań adresowanych do osób przebywających w ośrodkach dla uchodźców. W module tym mieści się także seminarium dyplomowe powiązane z nim tematycznie. Zajęcia prowadzone w ramach tego modułu trwają razem 180 godzin.


Organizacja i czas trwania studiów

Studia zaplanowane są na minimum 330 godzin realizowanych w ciągu dwóch semestrów. Podstawową formą studiowania są dwudniowe sesje  organizowane w soboty i niedziele. W ramach studiów odbywają się zajęcia teoretyczne w formie wykładów i warsztaty prowadzone przez nauczycieli akademickich. Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie przedmiotów (zgodnie z wymaganiami wykładowców), złożenie pracy dyplomowej. Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu Pracy z migrantami.

Poznaj inne specjalności

This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more