Biuro Obsługi Osób Niepełnosprawnych

Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie to uczelnia bez barier. Naszym celem jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych poprzez opracowywanie i wdrażanie racjonalnych adaptacji mających na celu równe traktowanie osób z niepełnosprawnościami w dostępie do edukacji.

Pedagogium WSNS świadczy szereg usług kandydatom, studentom i pracownikom z niepełnosprawnością oraz wspiera pracowników dydaktycznych w procesie wyrównywania szans studentów z niepełnosprawnościami. Usługi realizowane są na wniosek studenta oraz po zatwierdzeniu zasadności udzielenia wnioskowanego wsparcia przez Koordynatora Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością (BON) i/lub odpowiednią komisję BON. O przyznaniu danego rodzaju wsparcia decydujący wpływ mają potrzeby wynikające ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności. We wniosku należy podać wszelkie informacje uzasadniające potrzebę przyznania wsparcia. BON zapewnia poufność wszystkich podanych informacji.

Zasady udzielania pomocy

Szanując niezależność osób z niepełnosprawnościami i przewlekle chorych oraz ich prawa, wsparcie Biura udzielana jest tylko osobom, które zgłoszą się do BON na spotkanie z konsultantem, udokumentują swoją sytuację zdrowotną oraz wystąpią z pisemnym wnioskiem o zmiany w przebiegu studiów.

Wymagana dokumentacja

Student zgłaszający się po wsparcie akademickie za pośrednictwem BON powinien przedstawić dokumenty potwierdzające jego sytuację zdrowotną.

Prawa i obowiązki osoby zgłaszającej się do Biura ds. obsługi osób z niepełnosprawnościami

Student Pedagogium Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie zgłaszający się do Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych jest zobowiązany do:

  • Wyrażenia pisemnie swoich potrzeb.
  • Aktualizacji danych kontaktowych.
  • Bieżącej aktualizacji dokumentacji medycznej.

Student Pedagogium Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie zgłaszający się do Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych ma prawo do:

  • Wglądu w pełną dokumentację dotyczącą jego osoby pozostawioną w biurze Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych.
  • Pełnej poufności informacji powierzanych Pełnomocnikowi Osób Niepełnosprawnych.
  • Zaproponowania korzystnych dla siebie rozwiązań do wprowadzenia przez Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych.
  • Poufnej rozmowy z Pełnomocnikiem ds. Osób Niepełnosprawnych.