• Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie

  Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie to uczelnia bez barier. Naszym celem jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych poprzez opracowywanie i wdrażanie racjonalnych adaptacji mających na celu równe traktowanie osób z niepełnosprawnościami w dostępie do edukacji.

  Pedagogium WSNS świadczy szereg usług kandydatom, studentom i pracownikom z niepełnosprawnością oraz wspiera pracowników dydaktycznych w procesie wyrównywania szans studentów z niepełnosprawnościami. Usługi realizowane są na wniosek studenta oraz po zatwierdzeniu zasadności udzielenia wnioskowanego wsparcia przez Koordynatora Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością (BON) i/lub odpowiednią komisję BON. O przyznaniu danego rodzaju wsparcia decydujący wpływ mają potrzeby wynikające ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności. We wniosku należy podać wszelkie informacje uzasadniające potrzebę przyznania wsparcia. BON zapewnia poufność wszystkich podanych informacji.

  GODZINY PRACY BIURA DS. Osób z Niepełnosprawnościami

  Koordynator do spraw osób niepełnosprawnych

  PN.-PT. w godzinach od 9.00-14.00

  KONTAKT NR TEL 663 800 614

  a.gniadkiewicz@pedagogium.pl 

  bon@pedagogium.pl

 

 • stan zdrowia uległ zmianie;
 • przedstawiona dokumentacja uległa przedawnieniu;
 • stan zdrowia jest niestabilny.

Pedagogium WSNS, ul. Marszałkowska 115, 00 – 102 Warszawa

Zasady udzielania pomocy

Szanując niezależność osób z niepełnosprawnościami i przewlekle chorych oraz ich prawa, wsparcie Biura udzielana jest tylko osobom, które zgłoszą się do BON na spotkanie z konsultantem, udokumentują swoją sytuację zdrowotną oraz wystąpią z pisemnym wnioskiem o zmiany w przebiegu studiów.

  • Wymagana dokumentacja

   Student zgłaszający się po wsparcie akademickie za pośrednictwem BON powinien przedstawić dokumenty potwierdzające jego sytuację zdrowotną.

   Wszystkie dokumenty przedstawiane w Biurze powinny być dostarczane w oryginałach lub w postaci kopii z poświadczoną zgodnością z oryginałem.

   Dokumentacja lekarska – z wyjątkiem orzeczeń o stopniu niesprawności – powinna być nie starsza niż 90 dni. Warunkiem uzyskania wsparcia przez studentów z zaburzeniami psychicznymi i studentów uzależnionych jest podjęcie leczenia.

   Formularze, wnioski i inne dokumenty

   Na stronie zebrane zostały formularze, wnioski i inne dokumenty dotyczące korzystania ze wsparcia Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

   Zachęcamy do korzystania z formularzy on-line, które umożliwiają zdalne przeprowadzenie procesu przyznania wsparcia. Korzystanie z papierowych formularzy wymaga ich odręcznego podpisania oraz dostarczenia do BON osobiście lub drogą pocztową.

   Indywidualna organizacja studiów

   Decyzję o wprowadzeniu indywidualnej organizacji studiów podejmuje Rektor. W procesie podejmowania decyzji jest wymagana rekomendacja BON. Opinia BON nie zawiera szczegółowych informacji na temat konkretnej choroby czy niesprawności, znajduje się w niej jedynie potwierdzenie zasadności wniosku. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji należy ustalić szczegóły rozliczania zobowiązań z wykładowcami.

   Prawa i obowiązki osoby zgłaszającej się do Biura ds. obsługi osób z niepełnosprawnościami

   Student PEDAGOGIUM Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie zgłaszający się do Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych jest zobowiązany do:

   1. wyrażenia pisemnie swoich potrzeb;
   2. aktualizacji danych kontaktowych;
   3. bieżącej aktualizacji dokumentacji medycznej, w sytuacji gdy

  Student PEDAGOGIUM Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie zgłaszający się do Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych ma prawo do:

  1. wglądu w pełną dokumentację dotycząca jego osoby pozostawioną  w biurze Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych;
  2. pełnej poufności informacji powierzanych Pełnomocnikowi Osób Niepełnosprawnych;
  3. zaproponowania korzystnych dla siebie rozwiązań do wprowadzenia przez Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych;
  4. poufnej rozmowy z Pełnomocnikiem ds. Osób Niepełnosprawnych