Zarządzanie bezpieczeństwem w działalności instytucji i organizacji
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Rodzaj studiów               Studia podyplomowe
Tryb studiów Niestacjonarne
Język wykładowy polski
Czas trwania 1.5 roka (3 semestra)
Cena od 375 zł./miesięcznie

Celem studiów jest przygotowanie Słuchacza do pracy z rodziną zagrożoną wykluczeniem, który będzie współpracował z psychologiem i Instytucjami Opieki Społecznej w środowisku szkolnym i rodzinnym, zgodnie ze standardami kształcenia nauczycieli wymaganymi przez MEiN. Zdobyta wiedza i kompetencje pozwolą absolwentom studiów przyjąć aktywną rolę w procesie wsparcia rodziny zagrożonej niedostosowaniem społecznym i wychowawczym, pełnić rolę opiekuna osób starszych.

Liczba Semestrów: 3


Adresaci

Oferta skierowana jest do osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych, zainteresowanych pracą z rodzinami dysfunkcyjnymi, osobami starszymi oraz placówkami  oświatowymi i opiekuńczo-wychowawczymi.


Ramowy opis studiów

Studia podyplomowe na kierunku „Asystent rodziny i opiekun osób starszych” dostarczają słuchaczom wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy z seniorami oraz rodziną zagrożoną wykluczeniem, a  także kompetencji potrzebnych do rozwiązywania problemów dotyczących przyczyn, symptomów i mechanizmów zaburzeń w rodzinie.

Studia podyplomowe trwają 3 semestry i obejmują zarówno przedmioty podstawowe,   jak i przedmioty kierunkowe, 10 godz. pracy dyplomowej oraz 150 godz. praktyk pedagogicznych.


Treści programowe

  • psychologia rodziny;
  • prawo rodzinno – opiekuńcze;
  • opieka nad dzieckiem i rodziną;
  • podstawy opieki nad seniorami;
  • aktywizacja osób starszych.Organizacja i czas trwania studiów

Studia zorganizowane są w systemie zaocznym. Podstawową formą studiowania są dwudniowe zjazdy organizowane w soboty i niedziele. W ramach studiów odbywają się zajęcia teoretyczne w formie wykładów i ćwiczeń prowadzonych przez nauczycieli akademickich. Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie przedmiotów (zgodnie z wymaganiami wykładowców), zaliczenie 150 godzin praktyk oraz złożenie pracy  dyplomowej. Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych  zgodne z wymogami MEiN.


Praktyki

Czas trwania praktyk podczas studiów podyplomowych wynosi 150 godzin, a wymagane miejsca odbywania praktyk to np.: Domy Rodzinne, Szkoły i inne Placówki Oświatowe lub Opiekuńczo-Wychowawcze, Domy Seniora itp.

Poznaj inne specjalności

This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more