Skład Instytutowej Komisji Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia

Instytutowa Komisja Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia została powołana zgodnie z Zarządzeniem Rektora Pedagogium – Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora w skład Komisji  wchodzą: dr hab. Krystyna Błeszyńska

 

Zadania Instytutowej Komisji

Opracowanie i wdrażanie procedur zarządzania jakością kształcenia, w tym opracowanie merytorycznej i technicznej dokumentacji systemu zarządzania jakością kształcenia, na wszystkich poziomach kształcenia realizowanych w Uczelni.
Stałe monitorowanie i podnoszenie jakości kształcenia w Uczelni na wszystkich poziomach nauczania oraz w odniesieniu do wszystkich aspektów pracy Uczelni mających wpływ na tę jakość, zgodnie z celami Uczelni zawartymi w jej statucie i innych dokumentach programowych i aktach prawnych wyższego rzędu (odpowiednie ustawy i rozporządzenia regulujące pracę uczelni wyższych).
W szczególności:

 1. opracowywanie i analizowanie informacji użytecznych dla działań na rzecz doskonalenia jakości kształcenia, w tym opracowanie i przeprowadzenie ankiet służących ocenie wybranych aspektów procesu kształcenia
 2. analiza i doskonalenie planów studiów, z uwzględnieniem wniosków z monitorowania kariery zawodowej absolwentów oraz opinii pracodawców w zakresie przygotowania absolwentów do pracy zawodowej
 3. analiza i weryfikacja zakładanych celów kształcenia na wszystkich poziomach kształcenia realizowanych w Uczelni
 4. doskonalenie jakości pracy kadry dydaktycznej
 5. ocena jakości procesu kształcenia, w tym organizacji i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych
 6. badanie opinii studentów i słuchaczy studiów podyplomowych na temat prowadzonych zajęć dydaktycznych i obsługi procesu kształcenia
 7. badanie opinii pracowników na temat warunków kształcenia
 8. podejmowanie inicjatyw ukierunkowanych na systematyczne doskonalenie jakości kształcenia oraz monitorowanie skuteczności wdrażanych procedur.

 

Zasady pracy Komisji

Komisja spotyka się i obraduje regularnie kilka razy w semestrze oraz nieregularnie w miarę określonych aktualnych zadań czy potrzeb. Posiedzenia Komisji są protokołowane. Dokumenty Komisji są gromadzone na zasadach analogicznych jak pozostała dokumentacja pracy Szkoły we współpracy z Rektoratem.

Procedury mające zastosowanie w pracy Komisji w Pedagogium WSNS

W toku dotychczasowych prac Komisja przygotowała i wdrożyła szereg procedur:

 • procedura oceny nauczycieli akademickich,
 • procedura hospitacji nauczycieli akademickich,
 • ocena warunków kształcenia dokonywana przez nauczycieli akademickich.

Przykładowe procedury mające zastosowanie w pracach Komisji:

Procedura oceny nauczyciela akademickiego dokonanej przez studenta
Zgodnie z Zarządzeniem nr 1/IX/13-14 Rektora Pedagogium – Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie z dnia 5 września 2014 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia ustalono procedurę przeprowadzania badań ankietowych, dotyczących oceny pracowników dydaktycznych przez studentów Pedagogium WSNS w Warszawie.

1. Cel i przedmiot procedury
Celem i przedmiotem procedury oceny nauczycieli akademickich jest ustalenie stopnia wypełniania przez nauczycieli akademickich obowiązków, o których mowa w ustawie z 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014, poz. 1198 z późn. zmianami) [z uwzględnieniem aktów prawnych z roku 2016 i kolejnych] i w Statucie Pedagogium WSNS w Warszawie z dnia 28.06.2016r. oraz uzyskanie informacji o sposobie prowadzenia zajęć dydaktycznych, stosowanych metodach nauczania i sposobie przekazywania wiedzy. Celem systemu oceniania jest stymulowanie ciągłego doskonalenia jakości kształcenia oraz podniesienie rangi pracy dydaktycznej, przyznanie jej należnego miejsca w opinii społeczności akademickiej i w ocenach nauczycieli akademickich.

2. Zakres stosowania procedury
Procedura obowiązuje wszystkich pracowników dydaktycznych prowadzących zajęcia na studiach pierwszego, drugiego stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) oraz na studiach podyplomowych.

3. Definicje
Pracownik – nauczyciel akademicki pracujący w uczelni na stanowiskach: profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny, adiunkt, asystent.

4. Podmioty odpowiedzialne
4.1. Wyznaczony pracownik BOS – formalno – organizacyjne planowanie i organizowanie badań ankietowych oraz organizowanie analizy statystycznej uzyskanych wyników.
4.2. Wicedyrektor ds. studenckich – planowanie oraz monitorowanie przebiegu badań ankietowych wśród studentów, opracowanie wyników badań i ich wykorzystanie w celu podniesienia jakości kształcenia.

5. Sposób postępowania
5.1. Wicedyrektor ds. studenckich ustala harmonogram badań ankietowych do końca listopada i do końca marca na dany semestr roku akademickiego.
5.2. Badania ankietowe są przeprowadzane w formie elektronicznej zgodnie ze standardami ewaluacyjnymi przyjętymi w naukach społecznych terminach grudzień – styczeń i maj – czerwiec, odpowiednio do danego semestru studiów.
5.3. Przedmiotem badań ankietowych są wszystkie formy zajęć dydaktycznych na studiach I i II stopnia oraz studiach podyplomowych (stacjonarnych i niestacjonarnych).
5.4. Ocenie podlega pracownik dydaktyczny bez względu na tytuł i pełnioną funkcję co najmniej raz na 4 lata.
5.5. Kwestionariusze ankiet wypełniane są anonimowo drogą elektroniczną przez studentów oraz słuchaczy studiów podyplomowych.
5.6. Zestawienie zbiorcze otrzymuje raz w roku Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia i Rektor Uczelni.

6. Zasady przeprowadzania badań ankietowych
6.1. Wicedyrektor ds. studenckich planuje i organizuje badania ankietowe, dokonuje analizy otrzymanych wyników oraz dba o właściwe ich wykorzystanie w celu podniesienia jakości kształcenia.
6.2. Wyznaczony przez Kanclerza pracownik BOS odpowiada za formalną stronę organizacji elektronicznych badań ankietowych (rozesłanie informacji, dokonanie zestawienia danych, pobrania ich z systemu).
W Pedagogium obowiązuje standardowy dla całej uczelni wzór ankiety (załącznik nr 1).
6.4. Ankietowani studenci wybierają oceny z 5 – stopniowej skali. Punkty liczy się według następującej zasady: tak – 5 pkt, raczej tak – 4 pkt, trudno powiedzieć – 3 pkt, raczej nie – 2 pkt, nie – 1 pkt).
W obliczeniach statystycznych jako miernik syntetyczny wyznaczono nieważoną średnią arytmetyczną ze średnich globalnych uzyskanych w poszczególnych rekordach.

7. Sposób wykorzystania wyników badań ewaluacyjnych
7.1. Wicedyrektor ds. studentów przekazuje pracownikowi informację o uzyskanej przez niego ocenie dokonanej przez studentów, a kopię załącza do jego akt osobowych.
7.2. W przypadku gdy pracownik uzyskuje ocenę równą lub mniejszą 3,0, Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych przeprowadza z nim rozmowę na temat konieczności podniesienia jakości prowadzonych zajęć.
7.3. Dwukrotne powtórzenie się oceny mniejszej niż 3,0, może stanowić podstawę do zwolnienia z pracy lub do nie powierzenia pracownikowi prowadzenia zajęć dydaktycznych w kolejnym semestrze.
7.4. Wyniki badań ankietowych są wykorzystywane do oceny pracowników naukowo – dydaktycznych, prowadzenia polityki kadrowej, nagradzania pracowników, stałego doskonalenia treści programowych i warunków realizacji procesu dydaktycznego, sterowania strumieniami środków finansowych wspierających innowacje dydaktyczne, działalności marketingowej uczelni.

8. Niniejsza procedura podlega przekazaniu Rektorowi Uczelni celem zatwierdzenia. Podstawy prawne działania Komisji.
Bezpośrednią podstawą jest Statut Uczelni i Zarządzenia Rektora Pedagogium WSNS w Warszawie, jednakże działalność Komisji adekwatnie uwzględnia odpowiednie przepisy prawa o szkolnictwie wyższym i pozostałe regulujące pracę dydaktyczną i badawczą Szkoły.
W związku z tym, że akty te są zamieszczane w wersji elektronicznej i ogólnie dostępne zrezygnowano z zamieszczania ich tutaj in extenso. Poniżej znajdują się najważniejsze akty prawne:

 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późniejszymi zmianami.
 • Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. (pozycja 64 i 1010).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2016 r. w sprawie ogólnych kryteriów oceny programowej (pozycja 1529).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów (pozycja 1596).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6–8 (pozycja 1594).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (pozycja 1554).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2016 r. w sprawie ogólnopolskiego wykazu nauczycieli akademickich i pracowników naukowych (pozycja 1577).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 września 2016 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich (pozycja 1462).

Załączniki: