Praca z Migrantami
Rodzaj studiów               Studia podyplomowe
Tryb studiów Niestacjonarne
Język wykładowy polski
Czas trwania 1.5 roka (3 semestra)
Cena od 375 zł./miesięcznie

Studia podyplomowe skierowane do osób, które planują podjęcie pracy na stanowisku nauczyciela przedmiotu.


Rodzaj studiów

kwalifikacyjne 3-semestralne


Adresaci studiów

Studia kierowane są do osób, które ukończyły studia I, II stopnia lub jednolite studia magisterskie, które posiadają przygotowanie merytoryczne i praktyczne do nauczania przedmiotu -prowadzenie zajęć, a nie posiadają przygotowania pedagogicznego, niezbędnego do pracy nauczyciela.


Cel studiów

Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji zawodowych i uzyskanie niezbędnych uprawnień w zakresie  przygotowania pedagogicznego. Słuchacze uzyskują uprawnienia pedagogiczne, które mogą wykorzystać w pracy w placówkach oświatowych, w charakterze nauczyciela przedmiotu, w zakresie którego ukończyli już studia pierwszego lub drugiego stopnia.


Kwalifikacje

Absolwent studiów podyplomowych kierunku Przygotowanie pedagogiczne rozszerza swoje uprawnienia w zakresie przygotowania pedagogicznego. Uzyskuje kwalifikacje do pracy w placówkach systemu oświaty. Dzięki nim Absolwent zdobył lub pogłębił swoją wiedzę i umiejętności  praktyczne w obszarze pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki, która stanowi podstawę do pracy z dziećmi i młodzieżą. Absolwent  potrafi realizować zadania dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze wynikające z roli nauczyciela.


Organizacja studiów

Studia trwają 3 semestry – minimum 350 godzin zajęć dydaktycznych oraz 150 godzin praktyk pedagogicznych.

Słuchacz zobowiązany jest zaliczyć wszystkie przedmioty przewidziane w programie studiów, odbyć obowiązkowe praktyki pedagogiczne, złożyć pracę podyplomową, aby uzyskać świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Poznaj inne specjalności

This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more