Praktyki

Praktyki studenckie obowiązkowe

Szanowni Studenci,

Warunki konieczne do zaliczenia praktyk

Praktyki zalicza Koordynator Praktyk Studenckich na podstawie regulaminu (odpowiedniego dla poszczególnego rodzaju studiów, kierunku/ specjalności) oraz wypełnionego „Zeszytu Praktyk”, opinii opiekuna i wypełnionej „Karty Kompetencji” (odpowiedniej dla danej praktyki).

Praktyki należy zaliczyć najpóźniej do końca sesji właściwej.

W przypadku nie zaliczenia praktyk w terminie konieczne jest złożenie podania o warunkowe zaliczanie semestru.

Opis poszczególnych rodzajów praktyk znajduje się w regulaminach.

Odpowiednie dokumenty do pobrania ze strony Uczelni lub stacjonarnie w dziale praktyk

Aby rozliczyć praktyki konieczne jest ksero odpowiednich stron „Zeszytu Praktyk” (stron potwierdzających odbycie zaliczanej praktyki, stron opisujących przebieg zaliczanej praktyki oraz stron z opinią opiekuna zaliczanej praktyki). Żeby rozliczyć praktyki konieczne jest ksero odpowiednich stron zeszytu praktyk (stron potwierdzających odbycie zaliczanej praktyki, stron opisujących przebieg zaliczanej praktyki oraz stron z opinią opiekuna zaliczanej praktyki). - powtórzenie do usunięcia!

Przed wizytą u koordynatora praktyk warto sprawdzić czy:

 1. wypełnione zostały wszystkie konieczne do zaliczenia strony „Zeszytu Praktyk”:
  • potwierdzenie odbycia zaliczanej praktyki,
  • opis przebiegu zaliczanej praktyki podpisany przez opiekuna praktyki,
  • opinia opiekuna dotycząca przebiegu praktyki zawierająca czytelny podpis i pieczątkę oraz ocenę w skali 2 – 5 oraz „Karta Kompetencji” odpowiednia dla kierunku studiów, specjalności i rodzaju praktyki (wypełniona przez opiekuna praktyk i studenta)
 1. Prosimy o sprawdzenie czy zeszyt praktyk zawiera wszystkie wymagane do zaliczenia pieczątki i podpisy;

Ksero zeszytu praktyk zawiera wszystkie wymagane do zaliczenia strony (patrz punkt 1).

Zachęcamy do dokładnego zapoznania się z procedurami zaliczania praktyk oraz terminami ich realizacji. W razie pytań lub wątpliwości, jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Organizacje partnerskie

  Pedagogika
 • Przed rozpoczęciem praktyki Studenci są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem praktyk (w którym m.in. znajdują się WAŻNE informacje m.in programy poszczególnych rodzajów praktyk) oraz warunkami koniecznymi do zaliczenia praktyk.
 • Żeby dowiedzieć się więcej o założeniach i wymogach merytorycznych projektów realizowanych w ramach praktyk oraz zapoznać się z przykładowymi projektami (artystycznymi/sportowymi)

Rodzaje praktyk i terminy zaliczenia:

Rodzaj Praktyki: Termin zaliczenia:
Praktyka pedagogiczna ( II semestr)– 80 godzin sem. II
Praktyka pedagogiczna (III semestr)– 120 godzin sem. III
Projekt społeczny – 120 godzin sem. IV
Praktyka zawodowa – 80 godzin sem. V

Razem: 400 godzin

W przypadku nie zaliczenia praktyk w terminie konieczne jest złożenie podania o warunkowe zaliczanie semestru. Zobacz regulamin, żeby zapoznać się z programem praktyk na każdym semestrze. Więcej informacji na temat projektów artystycznych i sportowych znajduje się w zakładce projekty.

Praktyki mogą być realizowane w następujących placówkach:

 • placówki wsparcia dziennego (ogniska wychowawcze, świetlice środowiskowe, świetlice szkolne, kluby osiedlowe, kluby młodzieżowe),
 • placówki interwencyjne (pogotowia opiekuńcze),
 • szkoły (w charakterze pedagoga),
 • ośrodki wychowawcze i szkolno-wychowawcze, ośrodki socjoterapii,
 • zakłady poprawcze, zakłady karne, areszty śledcze,
 • inspektoraty ds. nieletnich,
 • kuratela sądowa (dla nieletnich i dla dorosłych),
 • ośrodki kuratorskie,
 • ośrodki leczenia uzależnień,
 • placówki socjalizacyjne (domy dziecka – z wyjątkiem domów małego dziecka);
 • komendy policji lub straży miejskiej;
 • inne placówki, organizacje i stowarzyszenia, zajmujące się działaniami w zakresie kierunkowym pedagogicznym.
  • szkoły,
  • placówki socjalizacyjne, pogotowia opiekuńcze,
  • żłobki,przedszkola
  • ośrodki interwencji kryzysowej, placówki specjalistycznego poradnictwa
  • zakłady karne,
  • inne placówki i organizacje związane z pedagogiką opiekuńczo-wychowawczą (zalecana konsultacja z Działem Praktyk Studenckich).
  • Przed rozpoczęciem praktyki Studenci są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem praktyk (w którym m.in. znajdują się WAŻNE informacje m.in programy poszczególnych rodzajów praktyk) oraz warunkami koniecznymi do zaliczenia praktyk.

  Praca Socjalna

  • Przed rozpoczęciem praktyki Studenci są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem praktyk (w którym m.in. znajdują się WAŻNE informacje m.in programy poszczególnych rodzajów praktyk) oraz warunkami koniecznymi do zaliczenia praktyk.

  Rodzaje praktyk i terminy zaliczenia:

  Rodzaj Praktyki (łącznie 320 godzin): Termin zaliczenia:
  Praktyka wstępna – 4 tygodnie (x 25 godzin = 100 godzin) sem. III
  Praktyka zawodowa – 5 tygodni (x 24 godzin = 120 godzin) sem. IV
  Praktyka dyplomowa – 4 tygodnie (x 25 godzin = 100 godzin) sem. V

  W przypadku nie zaliczenia praktyk w terminie konieczne jest złożenie podania o warunkowe zaliczanie semestru.

  Praktyki mogą być realizowane w następujących placówkach:

  Praktyka wstępna

  • ośrodki pomocy społecznej,
  • miejskie ośrodki pomocy społecznej,
  • gminne ośrodki pomocy społecznej,
  • miejsko – gminne ośrodki pomocy społecznej,
  • powiatowe centra pomocy rodzinie,
  • miejskie centra pomocy rodzinie,
  • hospicja,
  • organizacje pozarządowe – fundacje, stowarzyszenia,
  • centra wolontariatu,
  • placówki wsparcia dziennego (ogniska wychowawcze, świetlice środowiskowe, świetlice szkolne, kluby młodzieżowe, kluby osiedlowe),
  • placówki interwencyjne (pogotowia opiekuńcze),
  • kuratela sądowa (dla nieletnich i dorosłych),
  • ośrodki kuratorskie,
  • ośrodki leczenia uzależnień,
  • inne placówki i organizacje związane z pomocą opiekuńczą i socjalną (zalecana konsultacja z Koordynatorem Praktyk Studenckich),

  Zaleca się, aby praktyka wstępna odbywała się w instytucji, która realizuje zadania zgodne z późniejszą deklaracją studenta odnośnie wybranej specjalności (lub też w dowolnej instytucji, lecz w zakresie zadań, związanych z późniejszą specjalnością).

  • ośrodki pomocy społecznej,
  • miejskie ośrodki pomocy społecznej,
  • gminne ośrodki pomocy społecznej,
  • miejsko-gminne ośrodki pomocy społecznej,
  • powiatowe centra pomocy rodzinie,
  • miejskie centra pomocy rodzinie,
  • hospicja,
  • organizacje pozarządowe – fundacje, stowarzyszenia,
  • centra wolontariatu,
  • inne placówki i organizacje związane z pomocą opiekuńczą i socjalną (zalecana konsultacja z Koordynatorem Praktyk Studenckich).

  Zaleca się, aby ten etap praktyki dotyczył zadań instytucji, bezpośrednio związanych tematycznie ze specjalnością, realizowaną przez studenta w trakcie studiów.

Pedagogika

Ważne:

 • Przed rozpoczęciem praktyki Studenci są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem praktyk (w którym m.in. znajdują się WAŻNE informacje m.in programy poszczególnych rodzajów praktyk) oraz warunkami koniecznymi do zaliczenia praktyk.

Rodzaje praktyk i terminy zaliczenia:

Rodzaj Praktyki Termin zaliczenia

Praktyka pedagogiczna – 30 godzin

Praktyka pedagogiczna – 120 godzin

sem. III

sem. IV

Praktyka zawodowa – 50 godzin sem. IV

Razem: 200 godzin

W przypadku nie zaliczenia praktyk w terminie konieczne jest złożenie podania o warunkowe zaliczanie semestru. 

Praktyki mogą być realizowane w następujących placówkach:

 • placówki wsparcia dziennego (ogniska wychowawcze, świetlice środowiskowe, świetlice szkolne, kluby osiedlowe, kluby młodzieżowe),
 • placówki interwencyjne (pogotowia opiekuńcze),
 • szkoły (w charakterze pedagoga, wychowawcy świetlicy),
 • ośrodki wychowawcze i szkolno-wychowawcze, ośrodki socjoterapii,
 • zakłady poprawcze, zakłady karne, areszty śledcze,
 • inspektoraty ds. nieletnich,
 • ośrodki leczenia uzależnień,
 • placówki socjalizacyjne (domy dziecka);
 • inne placówki, organizacje i stowarzyszenia, zajmujące się działaniami w zakresie pedagogiki (zalecana konsultacja z Działem Praktyk Studenckich);
 • placówki socjalizacyjne (domy dziecka),
 • przedszkola, szkoły,
 • pogotowia opiekuńcze,
 • świetlice (szkolne, środowiskowe, terapeutyczne), bursy, internaty,
 • szkoły (w charakterze pedagoga),
 • ośrodki pomocy rodzinie,
 • ośrodki wychowawcze i szkolno-wychowawcze,
 • placówki specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego,
 • ośrodki wsparcia – środowiskowe formy pomocy półinstytucjonalnej, przeciwdziałające instytucjonalizacji jak środowiskowe domy samopomocy, ośrodki opiekuńcze,
 • ośrodki interwencji kryzysowej świadczące pomoc ofiarom przemocy lub innej sytuacji kryzysowej, w celu zapobiegania powstawaniu lub pogłębianiu się dysfunkcji,
 • inne placówki, organizacje i stowarzyszenia, zajmujące się działaniami w zakresie opiekuńczo-wychowawczym i terapeutycznym
 • e-mail: praktyki@pedagogium.pl tel: 22 3389898; 663800614