Praktyki

Praktyki studenckie

Szanowni Państwo,
Uprzejmie przypominamy, że w związku z sytuacją pandemiczną, honorujemy zaświadczenia o odbyciu praktyk w formie w jakiej praktyki przewiduje podmiot je organizujący. Tym samym możliwe jest odbycie praktyk zdalnych, jeśli taka forma jest przewidziana przez instytycję przyjmująca Państwa na patyki.
W tym zakresie kierujemy się obowiązującymi uczelnie wyższe przepisami prawa.

Warunki konieczne do zaliczenia praktyk

Praktyki zalicza Koordynator Praktyk Studenckich na podstawie regulaminu (odpowiedniego dla poszczególnego rodzaju studiów, kierunku/ specjalności) oraz wypełnionego „Zeszytu Praktyk”, opinii opiekuna i wypełnionej „Karty Kompetencji” (odpowiedniej dla danej praktyki).

Praktyki należy zaliczyć najpóźniej do końca sesji właściwej.

W przypadku nie zaliczenia praktyk w terminie konieczne jest złożenie podania o warunkowe zaliczanie semestru.

Opis poszczególnych rodzajów praktyk znajduje się w regulaminach.

Odpowiednie dokumenty do pobrania znajdują się w zakładce „Dokumenty”. „Zeszyt praktyk” można także pobierać w B.O.S

Żeby rozliczyć praktyki konieczne jest ksero odpowiednich stron „Zeszytu Praktyk” (stron potwierdzających odbycie zaliczanej praktyki, stron opisujących przebieg zaliczanej praktyki oraz stron z opinią opiekuna zaliczanej praktyki).

Żeby rozliczyć praktyki konieczne jest ksero odpowiednich stron zeszytu praktyk (stron potwierdzających odbycie zaliczanej praktyki, stron opisujących przebieg zaliczanej praktyki oraz stron z opinią opiekuna zaliczanej praktyki).

Przed wizytą u koordynatora praktyk warto sprawdzić czy:

 1. wypełnione są wszystkie konieczne do zaliczenia strony „Zeszytu Praktyk”:
  • potwierdzenie odbycia zaliczanej praktyki,
  • opis przebiegu zaliczanej praktyki podpisany przez opiekuna praktyki,
  • opinia opiekuna o przebiegu praktyki zawierająca czytelny podpis/podpis i pieczątkę oraz ocenę w skali 2 – 5 oraz „Karta Kompetencji” odpowiednia dla kierunku studiów, specjalności i rodzaju praktyki (wypełniona przez opiekuna praktyk i studenta)
 1. zeszyt praktyk zawiera wszystkie wymagane do zaliczenia pieczątki i podpisy;

ksero zeszytu praktyk zawiera wszystkie wymagane do zaliczenia strony (patrz punkt 1).

Resocjalizacja Społecznie Nieprzystosowanych

 • Przed rozpoczęciem praktyki Studenci są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem praktyk (w którym m.in. znajdują się WAŻNE informacje m.in programy poszczególnych rodzajów praktyk) oraz warunkami koniecznymi do zaliczenia praktyk.
 • Żeby dowiedzieć się więcej o założeniach i wymogach merytorycznych projektów realizowanych w ramach praktyk oraz zapoznać się z przykładowymi projektami (artystycznymi/sportowymi)

Rodzaje praktyk i terminy zaliczenia:

Rodzaj Praktyki: Termin zaliczenia:
Praktyka pedagogiczna (asystencka) – 80 godzin sem. II
Praktyka pedagogiczna (metodyczno-dydaktyczna) – 120 godzin sem. III
Projekt społeczny – 120 godzin sem. IV
Praktyka zawodowa – 80 godzin sem. V

Razem: 400 godzin

W przypadku nie zaliczenia praktyk w terminie konieczne jest złożenie podania o warunkowe zaliczanie semestru. Zobacz regulamin, żeby zapoznać się z programem praktyk na każdym semestrze. Więcej informacji na temat projektów artystycznych i sportowych znajduje się w zakładce projekty.

Praktyki mogą być realizowane w następujących placówkach:

 • placówki wsparcia dziennego (ogniska wychowawcze, świetlice środowiskowe, świetlice szkolne, kluby osiedlowe, kluby młodzieżowe),
 • placówki interwencyjne (pogotowia opiekuńcze),
 • szkoły (w charakterze pedagoga),
 • ośrodki wychowawcze i szkolno-wychowawcze, ośrodki socjoterapii,
 • zakłady poprawcze, zakłady karne, areszty śledcze,
 • inspektoraty ds. nieletnich,
 • kuratela sądowa (dla nieletnich i dla dorosłych),
 • ośrodki kuratorskie,
 • ośrodki leczenia uzależnień,
 • placówki socjalizacyjne (domy dziecka – z wyjątkiem domów małego dziecka);
 • komendy policji lub straży miejskiej;
 • inne placówki, organizacje i stowarzyszenia, zajmujące się działaniami w zakresie profilaktyki i resocjalizacji osób z nieprzystosowaniem społecznym (zalecana konsultacja z Koordynatorem Praktyk Studenckich).

Edukacja dla Bezpieczeństwa

 • Przed rozpoczęciem praktyki Studenci są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem praktyk (w którym m.in. znajdują się WAŻNE informacje m.in programy poszczególnych rodzajów praktyk) oraz warunkami koniecznymi do zaliczenia praktyk.
 • Żeby dowiedzieć się więcej o założeniach i wymogach merytorycznych projektów realizowanych w ramach praktyk oraz zapoznać się z przykładowymi projektami (artystycznymi/sportowymi)

Rodzaje praktyk i terminy zaliczenia:

Rodzaj Praktyki: Termin zaliczenia:
Praktyka pedagogiczna (asystencka) – 80 godzin sem. II
Praktyka pedagogiczna (metodyczno-dydaktyczna) – 120 godzin sem. III
Projekt społeczny – 120 godzin sem. IV
Praktyka zawodowa – 80 godzin sem. V

Razem: 400 godzin

W przypadku nie zaliczenia praktyk w terminie konieczne jest złożenie podania o warunkowe zaliczanie semestru.

Praktyki mogą być realizowane w następujących placówkach:

 • szkoły,
 • administracja państwowa (jednostki odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa publicznego),
 • centra antykryzysowe wszystkich szczebli,
 • instytucje wojskowe, policja, straż graniczna, straż pożarna, straż miejska,
 • zakłady karne,
 • służba ochroniarska (maksymalnie 200 godzin),
 • inne placówki i organizacje związane z pedagogiką lub obronnością i bezpieczeństwem publicznym (zalecana konsultacja z Koordynatorem Praktyk Studenckich).

Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna

Przed rozpoczęciem praktyki Studenci są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem praktyk (w którym m.in. znajdują się WAŻNE informacje m.in programy poszczególnych rodzajów praktyk) oraz warunkami koniecznymi do zaliczenia praktyk.

Rodzaje praktyk i terminy zaliczenia:

Rodzaj Praktyki: Termin zaliczenia:
Praktyka pedagogiczna (asystencka) – 80 godzin sem. II
Praktyka pedagogiczna (metodyczno-dydaktyczna) – 120 godzin sem. III
Projekt społeczny – 120 godzin sem. IV
Praktyka zawodowa – 80 godzin sem. V

Razem: 400 godzin

Praktyki mogą być realizowane w następujących placówkach:

• placówki, pracujące metodyką przedszkolną MEN (przedszkola, punkty i zespoły przedszkolne,
kluby przedszkolaka, akademie przedszkolaka itp.),
• klasy 1-3 szkoły podstawowej,
• świetlice szkolne,
• placówki socjalizacyjne (domy dziecka);

Pedagogika Opiekuńczo – Wychowawcza

 • Przed rozpoczęciem praktyki Studenci są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem praktyk (w którym m.in. znajdują się WAŻNE informacje m.in programy poszczególnych rodzajów praktyk) oraz warunkami koniecznymi do zaliczenia praktyk.
 • Żeby dowiedzieć się więcej o założeniach i wymogach merytorycznych projektów, zapoznać się z przykładowymi projektami (artystycznymi/sportowymi) przejdź do zakładki „projekty”.

Rodzaje praktyk i terminy zaliczenia:

Rodzaj Praktyki: Termin zaliczenia:
Praktyka pedagogiczna (asystencka) – 80 godzin sem. II
Praktyka pedagogiczna (metodyczno-dydaktyczna) – 120 godzin sem. III
Projekt społeczny – 120 godzin sem. IV
Praktyka zawodowa – 80 godzin sem. V

Razem: 400 godzin

W przypadku nie zaliczenie praktyk w terminie konieczne jest złożenie podania o warunkowe zaliczanie semestru.

Praktyki mogą być realizowane w następujących placówkach:

 • placówki socjalizacyjne (domy dziecka),
 • pogotowia opiekuńcze,
 • świetlice (szkolne, środowiskowe, terapeutyczne), bursy, internaty,
 • żłobki, przedszkola,
 • szkoły (w charakterze pedagoga),
 • ośrodki pomocy rodzinie,
 • ośrodki wychowawcze i szkolno-wychowawcze,
 • placówki specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego,
 • ośrodki wsparcia – środowiskowe formy pomocy półinstytucjonalnej, przeciwdziałające instytucjonalizacji jak środowiskowe domy samopomocy, ośrodki opiekuńcze,
 • ośrodki interwencji kryzysowej świadczące pomoc ofiarom przemocy lub innej sytuacji kryzysowej, w celu zapobiegania powstawaniu lub pogłębianiu się dysfunkcji.
 • inne placówki i organizacje związane z pedagogiką opiekuńczo-wychowawczą i terapią pedagogiczną (zalecana konsultacja z Koordynatorem Praktyk Studenckich).
 • Przed rozpoczęciem praktyki Studenci są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem praktyk (w którym m.in. znajdują się WAŻNE informacje m.in programy poszczególnych rodzajów praktyk) oraz warunkami koniecznymi do zaliczenia praktyk.

Praca Socjalna

 • Przed rozpoczęciem praktyki Studenci są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem praktyk (w którym m.in. znajdują się WAŻNE informacje m.in programy poszczególnych rodzajów praktyk) oraz warunkami koniecznymi do zaliczenia praktyk.

Rodzaje praktyk i terminy zaliczenia:

Rodzaj Praktyki (łącznie 320 godzin): Termin zaliczenia:
Praktyka wstępna – 4 tygodnie (x 25 godzin = 100 godzin) sem. III
Praktyka zawodowa – 5 tygodni (x 24 godzin = 120 godzin) sem. IV
Praktyka dyplomowa – 4 tygodnie (x 25 godzin = 100 godzin) sem. V

W przypadku nie zaliczenia praktyk w terminie konieczne jest złożenie podania o warunkowe zaliczanie semestru.

Praktyki mogą być realizowane w następujących placówkach:

Praktyka wstępna

 • ośrodki pomocy społecznej,
 • miejskie ośrodki pomocy społecznej,
 • gminne ośrodki pomocy społecznej,
 • miejsko – gminne ośrodki pomocy społecznej,
 • powiatowe centra pomocy rodzinie,
 • miejskie centra pomocy rodzinie,
 • hospicja,
 • organizacje pozarządowe – fundacje, stowarzyszenia,
 • centra wolontariatu,
 • placówki wsparcia dziennego (ogniska wychowawcze, świetlice środowiskowe, świetlice szkolne, kluby młodzieżowe, kluby osiedlowe),
 • placówki interwencyjne (pogotowia opiekuńcze),
 • kuratela sądowa (dla nieletnich i dorosłych),
 • ośrodki kuratorskie,
 • ośrodki leczenia uzależnień,
 • inne placówki i organizacje związane z pomocą opiekuńczą i socjalną (zalecana konsultacja z Koordynatorem Praktyk Studenckich),

Zaleca się, aby praktyka wstępna odbywała się w instytucji, która realizuje zadania zgodne z późniejszą deklaracją studenta odnośnie wybranej specjalności (lub też w dowolnej instytucji, lecz w zakresie zadań, związanych z późniejszą specjalnością).

Praktyki zawodowa i dyplomowa:

Na specjalności: Praca z Dzieckiem i Rodziną oraz Opieka Gerontologiczna:

 • ośrodki pomocy społecznej,
 • miejskie ośrodki pomocy społecznej,
 • gminne ośrodki pomocy społecznej,
 • miejsko-gminne ośrodki pomocy społecznej,
 • powiatowe centra pomocy rodzinie,
 • miejskie centra pomocy rodzinie,
 • hospicja,
 • organizacje pozarządowe – fundacje, stowarzyszenia,
 • centra wolontariatu,
 • inne placówki i organizacje związane z pomocą opiekuńczą i socjalną (zalecana konsultacja z Koordynatorem Praktyk Studenckich).

Zaleca się, aby ten etap praktyki dotyczył zadań instytucji, bezpośrednio związanych tematycznie ze specjalnością, realizowaną przez studenta w trakcie studiów.

Resocjalizacja Społecznie Nieprzystosowanych

Ważne:

 • Przed rozpoczęciem praktyki Studenci są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem praktyk (w którym m.in. znajdują się WAŻNE informacje m.in programy poszczególnych rodzajów praktyk) oraz warunkami koniecznymi do zaliczenia praktyk.

Rodzaje praktyk i terminy zaliczenia:

Rodzaj Praktyki Termin zaliczenia

Praktyka pedagogiczna (asystencka) – 30 godzin

Praktyka pedagogiczna (metodyczno-dydaktyczna) – 120 godzin

sem. III

sem. IV

Praktyka zawodowa – 50 godzin sem. IV

Razem: 200 godzin

W przypadku nie zaliczenia praktyk w terminie konieczne jest złożenie podania o warunkowe zaliczanie semestru. 

Praktyki mogą być realizowane w następujących placówkach:

 • placówki wsparcia dziennego (ogniska wychowawcze, świetlice środowiskowe, świetlice szkolne, kluby osiedlowe, kluby młodzieżowe),
 • placówki interwencyjne (pogotowia opiekuńcze),
 • szkoły (w charakterze pedagoga),
 • ośrodki wychowawcze i szkolno-wychowawcze, ośrodki socjoterapii,
 • zakłady poprawcze, zakłady karne, areszty śledcze,
 • inspektoraty ds. nieletnich,
 • kuratela sądowa (dla nieletnich i dla dorosłych),
 • ośrodki kuratorskie,
 • ośrodki leczenia uzależnień,
 • placówki socjalizacyjne (domy dziecka);
 • komendy policji lub straży miejskiej;
 • inne placówki, organizacje i stowarzyszenia, zajmujące się działaniami w zakresie profilaktyki i resocjalizacji osób z nieprzystosowaniem społecznym (zalecana konsultacja z Koordynatorem Praktyk Studenckich);

Wymaga się, aby wybór placówki na praktykę dyplomową był zgodny z realizowaną specjalizacją.

Edukacja dla Bezpieczeństwa

 • Przed rozpoczęciem praktyki Studenci są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem praktyk (w którym m.in. znajdują się WAŻNE informacje m.in programy poszczególnych rodzajów praktyk) oraz warunkami koniecznymi do zaliczenia praktyk.

Rodzaje praktyk i terminy zaliczenia:

Rodzaj Praktyki Termin zaliczenia

Praktyka pedagogiczna (asystencka) – 30 godzin

Praktyka pedagogiczna (metodyczno-dydaktyczna) – 120 godzin

sem. III

sem. IV

Praktyka zawodowa – 50 godzin sem. IV

Razem: 200 godzin

W przypadku nie zaliczenia praktyk w terminie konieczne jest złożenie podania o warunkowe zaliczanie semestru.

Praktyki mogą być realizowane w następujących placówkach:

 • szkoły,
 • administracja państwowa (jednostki odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa publicznego),
 • centra antykryzysowe wszystkich szczebli,
 • instytucje wojskowe, policja, straż graniczna, straż pożarna, straż miejska,
 • zakłady karne,
 • służba ochroniarska (tylko jeden rodzaj praktyki w czasie trwania studiów);
 • inne placówki i organizacje związane z obronnością i bezpieczeństwem publicznym (zalecana konsultacja z Koordynatorem Praktyk Studenckich).

Pedagogika Opiekuńczo – Wychowawcza

 • Przed rozpoczęciem praktyki Studenci są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem praktyk (w którym m.in. znajdują się WAŻNE informacje m.in programy poszczególnych rodzajów praktyk) oraz warunkami koniecznymi do zaliczenia praktyk.

Rodzaje praktyk i terminy zaliczenia:

Rodzaj Praktyki Termin zaliczenia

Praktyka pedagogiczna (asystencka) – 30 godzin

Praktyka pedagogiczna (metodyczno-dydaktyczna) – 120 godzin

sem. III

sem. IV

Praktyka zawodowa – 50 godzin sem. IV

Razem: 200 godzin

W przypadku nie zaliczenia praktyk w terminie konieczne jest złożenie podania o warunkowe zaliczanie semestru. Warunkowy wpis na kolejny semestr z powodu nie zaliczenia praktyk zarządzeniem kanclerza jest zwolniony z opłaty.

Praktyki mogą być realizowane w następujących placówkach:

 • placówki socjalizacyjne (domy dziecka),
 • przedszkola, szkoły,
 • pogotowia opiekuńcze,
 • świetlice (szkolne, środowiskowe, terapeutyczne), bursy, internaty,
 • szkoły (w charakterze pedagoga),
 • ośrodki pomocy rodzinie,
 • ośrodki wychowawcze i szkolno-wychowawcze,
 • placówki specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego,
 • ośrodki wsparcia – środowiskowe formy pomocy półinstytucjonalnej, przeciwdziałające instytucjonalizacji jak środowiskowe domy samopomocy, ośrodki opiekuńcze,
 • ośrodki interwencji kryzysowej świadczące pomoc ofiarom przemocy lub innej sytuacji kryzysowej, w celu zapobiegania powstawaniu lub pogłębianiu się dysfunkcji,
 • inne placówki, organizacje i stowarzyszenia, zajmujące się działaniami w zakresie opiekuńczo-wychowawczym i terapeutycznym (zalecana konsultacja z Koordynatorem Praktyk Studenckich).

Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna

Przed rozpoczęciem praktyki Studenci są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem praktyk (w którym m.in. znajdują się WAŻNE informacje m.in programy poszczególnych rodzajów praktyk) oraz warunkami koniecznymi do zaliczenia praktyk.

Rodzaje praktyk i terminy zaliczenia:

Rodzaj Praktyki Termin zaliczenia

Praktyka pedagogiczna (asystencka) – 30 godzin

Praktyka pedagogiczna (metodyczno-dydaktyczna) – 120 godzin

sem. III

sem. IV

Praktyka zawodowa – 50 godzin sem. IV

Razem: 200 godzin

W przypadku nie zaliczenia praktyk w terminie konieczne jest złożenie podania o warunkowe zaliczanie semestru.

Praktyki mogą być realizowane wyłącznie w placówkach, pracujących metodyką przedszkolną (przedszkola publiczne i niepubliczne, punkty i zespoły przedszkolne oraz w klasach 1-3 szkoły podstawowej.

Dokumenty

Podanie w sprawie praktyk
Skierowanie na praktyki
I stopień

Pedagogika

 1. Regulamin
  Pobierz
 2. Program praktyk
  Pobierz
 3. Zeszyt praktyk (do druku) 
  Pobierz
 4. Karta przebiegu praktyki 
  Pobierz
 5. Karta kompetencji
  Pobierz

Praca Socjalna

 1. Regulamin 
  Pobierz
 2. Program praktyk
   Pobierz
 3. Zeszyt praktyk (do druku) 
  Pobierz
 4. Karta przebiegu praktyki 
  Pobierz
 5. Karta kompetencji – praktyka wstępna
  Pobierz
 6. Karta kompetencji – praktyka zawodowa 
  Pobierz
 7. Karta kompetencji – praktyka dyplomowa 
  Pobierz

Administracja

 1. Regulamin praktyk – Administracja
   Pobierz
 2. Dziennik praktyk – Administracja
   Pobierz
II stopień

Pedagogika

Regulamin

Pobierz

Program praktyk

Pobierz

Zeszyt praktyk (do druku)

Pobierz

Karta przebiegu praktyki

Pobierz

Karta kompetencji

Pobierz