Praktyki

Praktyki studenckie obowiązkowe

Szanowni Studenci,

Warunki konieczne do zaliczenia praktyk

Praktyki zalicza Koordynator Praktyk Studenckich na podstawie regulaminu (odpowiedniego dla poszczególnego rodzaju studiów, kierunku/ specjalności) oraz wypełnionego „Zeszytu Praktyk”, opinii opiekuna i wypełnionej „Karty Kompetencji” (odpowiedniej dla danej praktyki).

Praktyki należy zaliczyć najpóźniej do końca sesji właściwej.

W przypadku nie zaliczenia praktyk w terminie konieczne jest złożenie podania o warunkowe zaliczanie semestru.

Opis poszczególnych rodzajów praktyk znajduje się w regulaminach.

Odpowiednie dokumenty do pobrania ze strony Uczelni lub stacjonarnie w dziale praktyk

Aby rozliczyć praktyki konieczne jest ksero odpowiednich stron „Zeszytu Praktyk” (stron potwierdzających odbycie zaliczanej praktyki, stron opisujących przebieg zaliczanej praktyki oraz stron z opinią opiekuna zaliczanej praktyki).

Żeby rozliczyć praktyki konieczne jest ksero odpowiednich stron zeszytu praktyk (stron potwierdzających odbycie zaliczanej praktyki, stron opisujących przebieg zaliczanej praktyki oraz stron z opinią opiekuna zaliczanej praktyki).

Przed wizytą u koordynatora praktyk warto sprawdzić czy:

 1. wypełnione są wszystkie konieczne do zaliczenia strony „Zeszytu Praktyk”:
  • potwierdzenie odbycia zaliczanej praktyki,
  • opis przebiegu zaliczanej praktyki podpisany przez opiekuna praktyki,
  • opinia opiekuna o przebiegu praktyki zawierająca czytelny podpis/podpis i pieczątkę oraz ocenę w skali 2 – 5 oraz „Karta Kompetencji” odpowiednia dla kierunku studiów, specjalności i rodzaju praktyki (wypełniona przez opiekuna praktyk i studenta)
 1. zeszyt praktyk zawiera wszystkie wymagane do zaliczenia pieczątki i podpisy;

ksero zeszytu praktyk zawiera wszystkie wymagane do zaliczenia strony (patrz punkt 1).

  Pedagogika
 • Przed rozpoczęciem praktyki Studenci są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem praktyk (w którym m.in. znajdują się WAŻNE informacje m.in programy poszczególnych rodzajów praktyk) oraz warunkami koniecznymi do zaliczenia praktyk.
 • Żeby dowiedzieć się więcej o założeniach i wymogach merytorycznych projektów realizowanych w ramach praktyk oraz zapoznać się z przykładowymi projektami (artystycznymi/sportowymi)

Rodzaje praktyk i terminy zaliczenia:

Rodzaj Praktyki: Termin zaliczenia:
Praktyka pedagogiczna ( II semestr)– 80 godzin sem. II
Praktyka pedagogiczna (III semestr)– 120 godzin sem. III
Projekt społeczny – 120 godzin sem. IV
Praktyka zawodowa – 80 godzin sem. V

Razem: 400 godzin

W przypadku nie zaliczenia praktyk w terminie konieczne jest złożenie podania o warunkowe zaliczanie semestru. Zobacz regulamin, żeby zapoznać się z programem praktyk na każdym semestrze. Więcej informacji na temat projektów artystycznych i sportowych znajduje się w zakładce projekty.

Praktyki mogą być realizowane w następujących placówkach:

 • placówki wsparcia dziennego (ogniska wychowawcze, świetlice środowiskowe, świetlice szkolne, kluby osiedlowe, kluby młodzieżowe),
 • placówki interwencyjne (pogotowia opiekuńcze),
 • szkoły (w charakterze pedagoga),
 • ośrodki wychowawcze i szkolno-wychowawcze, ośrodki socjoterapii,
 • zakłady poprawcze, zakłady karne, areszty śledcze,
 • inspektoraty ds. nieletnich,
 • kuratela sądowa (dla nieletnich i dla dorosłych),
 • ośrodki kuratorskie,
 • ośrodki leczenia uzależnień,
 • placówki socjalizacyjne (domy dziecka – z wyjątkiem domów małego dziecka);
 • komendy policji lub straży miejskiej;
 • inne placówki, organizacje i stowarzyszenia, zajmujące się działaniami w zakresie kierunkowym pedagogicznym.
  • szkoły,
  • placówki socjalizacyjne, pogotowia opiekuńcze,
  • żłobki,przedszkola
  • ośrodki interwencji kryzysowej, placówki specjalistycznego poradnictwa
  • zakłady karne,
  • inne placówki i organizacje związane z pedagogiką opiekuńczo-wychowawczą (zalecana konsultacja z Działem Praktyk Studenckich).
  • Przed rozpoczęciem praktyki Studenci są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem praktyk (w którym m.in. znajdują się WAŻNE informacje m.in programy poszczególnych rodzajów praktyk) oraz warunkami koniecznymi do zaliczenia praktyk.

  Praca Socjalna

  • Przed rozpoczęciem praktyki Studenci są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem praktyk (w którym m.in. znajdują się WAŻNE informacje m.in programy poszczególnych rodzajów praktyk) oraz warunkami koniecznymi do zaliczenia praktyk.

  Rodzaje praktyk i terminy zaliczenia:

  Rodzaj Praktyki (łącznie 320 godzin): Termin zaliczenia:
  Praktyka wstępna – 4 tygodnie (x 25 godzin = 100 godzin) sem. III
  Praktyka zawodowa – 5 tygodni (x 24 godzin = 120 godzin) sem. IV
  Praktyka dyplomowa – 4 tygodnie (x 25 godzin = 100 godzin) sem. V

  W przypadku nie zaliczenia praktyk w terminie konieczne jest złożenie podania o warunkowe zaliczanie semestru.

  Praktyki mogą być realizowane w następujących placówkach:

  Praktyka wstępna

  • ośrodki pomocy społecznej,
  • miejskie ośrodki pomocy społecznej,
  • gminne ośrodki pomocy społecznej,
  • miejsko – gminne ośrodki pomocy społecznej,
  • powiatowe centra pomocy rodzinie,
  • miejskie centra pomocy rodzinie,
  • hospicja,
  • organizacje pozarządowe – fundacje, stowarzyszenia,
  • centra wolontariatu,
  • placówki wsparcia dziennego (ogniska wychowawcze, świetlice środowiskowe, świetlice szkolne, kluby młodzieżowe, kluby osiedlowe),
  • placówki interwencyjne (pogotowia opiekuńcze),
  • kuratela sądowa (dla nieletnich i dorosłych),
  • ośrodki kuratorskie,
  • ośrodki leczenia uzależnień,
  • inne placówki i organizacje związane z pomocą opiekuńczą i socjalną (zalecana konsultacja z Koordynatorem Praktyk Studenckich),

  Zaleca się, aby praktyka wstępna odbywała się w instytucji, która realizuje zadania zgodne z późniejszą deklaracją studenta odnośnie wybranej specjalności (lub też w dowolnej instytucji, lecz w zakresie zadań, związanych z późniejszą specjalnością).

  • ośrodki pomocy społecznej,
  • miejskie ośrodki pomocy społecznej,
  • gminne ośrodki pomocy społecznej,
  • miejsko-gminne ośrodki pomocy społecznej,
  • powiatowe centra pomocy rodzinie,
  • miejskie centra pomocy rodzinie,
  • hospicja,
  • organizacje pozarządowe – fundacje, stowarzyszenia,
  • centra wolontariatu,
  • inne placówki i organizacje związane z pomocą opiekuńczą i socjalną (zalecana konsultacja z Koordynatorem Praktyk Studenckich).

  Zaleca się, aby ten etap praktyki dotyczył zadań instytucji, bezpośrednio związanych tematycznie ze specjalnością, realizowaną przez studenta w trakcie studiów.

Pedagogika

Ważne:

 • Przed rozpoczęciem praktyki Studenci są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem praktyk (w którym m.in. znajdują się WAŻNE informacje m.in programy poszczególnych rodzajów praktyk) oraz warunkami koniecznymi do zaliczenia praktyk.

Rodzaje praktyk i terminy zaliczenia:

Rodzaj Praktyki Termin zaliczenia

Praktyka pedagogiczna – 30 godzin

Praktyka pedagogiczna – 120 godzin

sem. III

sem. IV

Praktyka zawodowa – 50 godzin sem. IV

Razem: 200 godzin

W przypadku nie zaliczenia praktyk w terminie konieczne jest złożenie podania o warunkowe zaliczanie semestru. 

Praktyki mogą być realizowane w następujących placówkach:

 • placówki wsparcia dziennego (ogniska wychowawcze, świetlice środowiskowe, świetlice szkolne, kluby osiedlowe, kluby młodzieżowe),
 • placówki interwencyjne (pogotowia opiekuńcze),
 • szkoły (w charakterze pedagoga, wychowawcy świetlicy),
 • ośrodki wychowawcze i szkolno-wychowawcze, ośrodki socjoterapii,
 • zakłady poprawcze, zakłady karne, areszty śledcze,
 • inspektoraty ds. nieletnich,
 • ośrodki leczenia uzależnień,
 • placówki socjalizacyjne (domy dziecka);
 • inne placówki, organizacje i stowarzyszenia, zajmujące się działaniami w zakresie pedagogiki (zalecana konsultacja z Działem Praktyk Studenckich);
 • placówki socjalizacyjne (domy dziecka),
 • przedszkola, szkoły,
 • pogotowia opiekuńcze,
 • świetlice (szkolne, środowiskowe, terapeutyczne), bursy, internaty,
 • szkoły (w charakterze pedagoga),
 • ośrodki pomocy rodzinie,
 • ośrodki wychowawcze i szkolno-wychowawcze,
 • placówki specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego,
 • ośrodki wsparcia – środowiskowe formy pomocy półinstytucjonalnej, przeciwdziałające instytucjonalizacji jak środowiskowe domy samopomocy, ośrodki opiekuńcze,
 • ośrodki interwencji kryzysowej świadczące pomoc ofiarom przemocy lub innej sytuacji kryzysowej, w celu zapobiegania powstawaniu lub pogłębianiu się dysfunkcji,
 • inne placówki, organizacje i stowarzyszenia, zajmujące się działaniami w zakresie opiekuńczo-wychowawczym i terapeutycznym
 • Dokumenty

  Podanie w sprawie praktyk
  Skierowanie na praktyki
  I stopień

  Pedagogika

  1. Regulamin
   Pobierz
  2. Program praktyk
   Pobierz
  3. Zeszyt praktyk (do druku) 
   Pobierz
  4. Karta przebiegu praktyki 
   Pobierz
  5. Karta kompetencji
   Pobierz

  Praca Socjalna

  1. Regulamin 
   Pobierz
  2. Program praktyk
    Pobierz
  3. Zeszyt praktyk (do druku) 
   Pobierz
  4. Karta przebiegu praktyki 
   Pobierz
  5. Karta kompetencji – praktyka wstępna
   Pobierz
  6. Karta kompetencji – praktyka zawodowa 
   Pobierz
  7. Karta kompetencji – praktyka dyplomowa 
   Pobierz

  Administracja

  1. Regulamin praktyk – Administracja
    Pobierz
  2. Dziennik praktyk – Administracja
    Pobierz
  II stopień

  Pedagogika

  Regulamin

  Pobierz

  Program praktyk

  Pobierz

  Zeszyt praktyk (do druku)

  Pobierz

  Karta przebiegu praktyki

  Pobierz

  Karta kompetencji

  Pobierz

   

  Dokumenty

  Podanie w sprawie praktyk
  Skierowanie na praktyki
  I stopień

  Pedagogika

  1. Regulamin
   Pobierz
  2. Program praktyk
   Pobierz
  3. Zeszyt praktyk (do druku) 
   Pobierz
  4. Karta przebiegu praktyki 
   Pobierz
  5. Karta kompetencji
   Pobierz

  Praca Socjalna

  1. Regulamin 
   Pobierz
  2. Program praktyk
    Pobierz
  3. Zeszyt praktyk (do druku) 
   Pobierz
  4. Karta przebiegu praktyki 
   Pobierz
  5. Karta kompetencji – praktyka wstępna
   Pobierz
  6. Karta kompetencji – praktyka zawodowa 
   Pobierz
  7. Karta kompetencji – praktyka dyplomowa 
   Pobierz

  Administracja

  1. Regulamin praktyk – Administracja
    Pobierz
  2. Dziennik praktyk – Administracja
    Pobierz
  II stopień

  Pedagogika

  Regulamin

  Pobierz

  Program praktyk

  Pobierz

  Zeszyt praktyk (do druku)

  Pobierz

  Karta przebiegu praktyki

  Pobierz

  Karta kompetencji

  Pobierz