Pomoc

Asystent Osoby z Niepełnosprawnością

Zachęcamy do uczestnictwa w projekcie osoby niepełnosprawne oraz studentów, wykładowców i pracowników administracyjnych posiadających stopień umiarkowany lub znaczny niepełnosprawności.

W ramach projektu zapewniamy usługi asystenta lub pokrywamy koszty asystenta, który już współpracuje z osobą zainteresowaną udziałem w projekcie.

Usługi asystenckie obejmują różnorodne formy wsparcia dla osób niepełnosprawnych, takie jak:

  • Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych.
  • Organizacja wizyt u lekarza.
  • Asystowanie w codziennych czynnościach życiowych.
  • Wsparcie w wykonywaniu obowiązków zawodowych.
  • Pomoc w dokonywaniu zakupów.
  • Asystowanie w transporcie i komunikacji.
  • Umawianie wizyt lekarskich.
  • Wsparcie w innych czynnościach.

W ramach programu możemy przeznaczyć do 60 godzin wsparcia dla każdego beneficjenta.

Szczegółowe informacje oraz zapisy udzielane są przez:

Koordynatora ds. Osób Niepełnosprawnych

Poniedziałek - Piątek, w godzinach od 9:00 do 14:00

Kontakt telefoniczny: 663 800 614

E-mail:

Ankieta kwalifikacyjna

Karta pracy asystenta

Oświadczenie asystenta

Potwierdzenie pracy

Wniosek – pomoc asystenta dydaktycznego

Wniosek -pomoc asystenta notującego

Deklaracja wykorzystania

Kwestionariusz rejestracyjny

Wniosek pomoc

Wniosek wyposażenie

Stypendium dla osób z niepełnosprawnością

Każdemu studentowi Pedagogium posiadającemu orzeczenie o niepełnosprawności lub dokument równoważny przysługuje stypendium – dodatkowa pomoc materialna przeznaczona na wyrównanie szans.

Aby złożyć wniosek o stypendium dla osób z niepełnosprawnością wystarczy przesłać skan lub kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub dokumentu równoważnego do BON Pedagogium WSNSmail:

Koordynator do spraw osób niepełnosprawnych

PN.-PT. w godzinach od 9.00-14.00 – KONTAKT POD NR TEL 663 800 614

stypendium@pedagogium.pl

bon@pedagogium.pl

Pedagogium WSNS, ul. Marszałkowska 115, 00 – 102 Warszawa

 

Stypendium dla osób z niepełnosprawnością jest przyznawane od miesiąca, w którym złożono wniosek, standardowo na okres  9 miesięcy (od października do czerwca) lub do końca ważności orzeczenia.

W roku akademickim 2021/2022 kwoty stypendium wynoszą miesięcznie:

Dla studentów Pedagogium WSNS:

1000 zł – przy orzeczeniu o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniu ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji;

900 zł – przy orzeczeniu o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniu ZUS o całkowitej niezdolności do pracy;

800 zł – przy orzeczeniu o lekkim stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniu ZUS o częściowej niezdolności do pracy.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych można pobierać tylko na jednym kierunku studiów. Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługuje stypendium dla osób niepełnosprawnych, chyba że kontynuuje on naukę po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra, nie dłużej jednak niż przez okres trzech lat.

Wsparcie finansowe nie przysługuje osobom przebywającym na urlopach studenckich i dziekańskich.

W przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności i ponownego ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do stypendium ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli student spełnia warunki uprawniające do nabycia tego świadczenia oraz złożył wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych w terminie trzech miesięcy od utraty ważności poprzedniego orzeczenia.

Wniosek

Zarządzenie

Deklaracja wykorzystania

Kwestionariusz rejestracyjny

Wniosek pomoc

Wniosek wyposażenie