Dokumenty

Tytuł projektu: Uczelnia marzeń dla wszystkich – In omnibus Universitatis somnia

1. Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
2. Numer i nazwa Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
3. Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
4. Numer naboru: POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19

5. Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny
6. Cel projektu: celem głównym projektu jest wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie świadomości i kompetencji kadry z zakresu niepełnosprawności w okresie do 31.10.2023 r. jednej niepublicznej uczelni wyższej, tj. Pedagogium Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie, poprzez realizacje działań
mających na celu zapewnienie przez uczelnie dostępności komunikacyjnej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, procedur
kształcenia w kształceniu na poziomie wyższym, wprowadzenie do programów kształcenia modyfikacji zapewniających ich dostępność dla studentów z
niepełnosprawnościami oraz działań z zakresu dostępności architektonicznej.
7. Rezultaty:
liczba uczelni, które wdrożyły zmiany w zakresie zarządzania procesem kształcenia – 1
liczba pracowników uczelni, którzy dzięki wsparciu z EFS podnieśli swoje kompetencje dydaktyczne – 13 i zarządcze – 13,
 
liczba uczelni, które wdrożyły rozwiązania niwelujące zidentyfikowane bariery dostępności – 1
liczba przedstawicieli kadry uczelni, którzy dzięki wsparciu EFS podnieśli swoje kompetencje w zakresie edukacji włączającej -26