Klub Absolwentów PEDAGOGIUM Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie

Klub Absolwentów PEDAGOGIUM łączy Absolwentów studiów I i II stopnia oraz studiów podyplomowych i szkoleń specjalistycznych.

Klub umożliwia:

 • utrzymanie więzi z Uczelnią,
 • integrację środowiska Absolwentów,
 • nawiązywanie i pielęgnowanie kontaktów między Absolwentami, studentami, pracownikami naukowymi oraz władzami PEDAGOGIUM,
 • wymianę doświadczeń pomiędzy profesjonalistami reprezentującymi różne branże,
 • wzbogacanie relacji Uczelni z otoczeniem społecznym i gospodarczym, instytucjami oraz mediami,
 • wspieranie wybranych inicjatyw Absolwentów.

Wzajemna życzliwość, połączona z gotowością do pomocy, od wielu lat niezmiennie sprzyja nawiązywaniu relacji w murach PEDAGOGIUM. Przy czym elementem wielu sytuacji w życiu akademickim jest także pomysłowość oraz poczucie humoru.

Hasło „PEDAGOGIUM” otwiera wiele drzwi oraz sprawia, że na całym świecie możemy liczyć na to, że pomocną dłoń wyciągnie do nas Absolwent PEDAGOGIUM WSNS w Warszawie.

Zależy nam, aby wszystkie więzi, które zrodziły się w murach naszej Uczelni – trwały i rozwijały się jak najpełniej – wśród których najważniejszą jest więź
z PEDAGOGIUM WSNS w Warszawie.

ZASADY DZIAŁALNOŚCI

I. Cele
 1. Zadaniem Klubu Absolwentów PEDAGOGIUM jest budowanie i rozwijanie więzi między Uczelnią a jej Absolwentami. Działania Klubu Absolwentów PEDAGOGIUM Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie mają charakter informacyjno-integracyjny.
 2. W szczególności do zadań Klubu Absolwentów PEDAGOGIUM (dalej: Klub) należy:
 • kształtowanie bardzo dobrych relacji i współpracy Absolwentów z całym środowiskiem akademickim PEDAGOGIUM;
 • informowanie Absolwentów o wydarzeniach na Uczelni
 • informowanie o możliwości dalszego kształcenia i zdobywania wiedzy
  w PEDAGOGIUM w ramach studiów podyplomowych, kursów, szkoleń i wykładów;
 • tworzenie możliwości wymiany poglądów i doświadczeń oraz nawiązywania kontaktów biznesowych - zarówno na stronie internetowej jak i podczas zjazdów i spotkań Absolwentów;
 • prowadzenie działalności promocyjnej i pozyskiwania funduszy na rzecz wsparcia działalności edukacyjnej PEDAGOGIUM;
 • współpraca z organizacjami zrzeszającymi Absolwentów PEDAGOGIUM w kraju i za granicą.
II. Organizacja
 1. Klub jest jednostką organizacyjną Uczelni.
 2. Opiekunem Klubu Absolwentów jest dr Krzysztof Zieliński.
 3. Członkostwo w Klubie jest dobrowolne.
 4. Członkowie Klubu mogą uczestniczyć w jego działalności w wybranym przez siebie stopniu.
 5. Członkowie Klubu mogą wspierać działalność Uczelni.
 6. Klub funkcjonuje na zasadach właściwych dla społeczności akademickiej.
 7. Program działania Klubu jest kształtowany z uwzględnieniem propozycji członków Klubu.
 8. Klub współpracuje z Samorządem Studentów PEDAGOGIUM WSNS w Warszawie.
 9. Informacje o działalności Klubu, zamieszczane są na stronie internetowej PEDAGOGIUM.
 10. Spośród członków Klubu wybierany jest przewodniczący oraz dwaj jego zastępcy. Przewodniczący odpowiada za organizację działalności Klubu i zapewnia przepływ informacji. W realizacji tych zadań Klub współdziała z innymi jednostkami Uczelni.
III. Zasady członkostwa
 1. Absolwent ma prawo do rezygnacji z członkostwa w Klubie w dowolnym momencie, po uprzednim powiadomieniu o tym przewodniczącego i opiekuna Klubu.
 2. Zapisując się do Klubu, Absolwent wypełnia Deklarację Absolwenta PEDAGOGIUM
  i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 3. W przypadku braku identyfikacji Absolwenta w bazie danych uczelni, zostanie on poproszony o okazanie przewodniczącemu Klubu dokumentu poświadczającego ukończenie studiów w PEDAGOGIUM.
 4. Przewodniczący Klubu zastrzega sobie prawo do usunięcia z grona członków Klubu osoby, która przesłała informacje nieprawdziwe.
 5. Każdy członek Klubu ma prawo wglądu do swoich danych.
 6. Dane teleadresowe członków Klubu są udostępniane wyłącznie członkom Klubu.
 7. Absolwent ma prawo do rezygnacji z członkostwa w Klubie w dowolnym momencie po uprzednim powiadomieniu o tym przewodniczącego i opiekuna Klubu.
 8. Zarząd Klubu zastrzega sobie prawo do wykluczenia danej osoby z grona członków Klubu, gdy narusza ona niniejsze Zasady lub prowadzi działania na niekorzyść Klubu, jego członków lub PEDAGOGIUM WSNS w Warszawie.
 9. Decyzję w sprawie odmowy przyjęcia Absolwenta do Klubu lub wykluczenia z Klubu wydaje opiekun Klubu.
 10. Absolwentowi przysługuje prawo odwołania się od tej decyzji do Rektora w terminie
  14 dni od otrzymania decyzji Zarządu Klubu.
 11. W momencie wystąpienia lub wykluczenia członka z Klubu danej osobie przestają przysługiwać przywileje członka Klubu, jest ona również zobowiązana do zwrócenia Karty Absolwenta PEDAGOGIUM.
IV. Przywileje
 1. Członkowie Klubu mają możliwości aktywnego kształtowania działalności Klubu.
 2. Każdy członek Klubu ma prawo do uzyskania Karty Absolwenta PEDAGOGIUM, upoważniającej do korzystania z przywilejów w PEDAGOGIUM oraz zniżek na zakup towarów i usług instytucji współpracujących, zwanych Partnerami Klubu.
 3. Status członka Klubu przysługuje każdemu, kto spełnił wymogi formalne, bez względu na to, czy jest on lub nie jest posiadaczem Karty.
V. Ustalenia końcowe
 1. Niniejsze zasady są ogłaszane poprzez umieszczenie na stronie internetowej PEDAGOGIUM WSNS w Warszawie w zakładce Klubu oraz znajdują się do wglądu w siedzibie Klubu.
 2. PEDAGOGIUM WSNS w Warszawie zastrzega sobie prawo zmiany niniejszych zasad.
 3. Zmiany będą udostępniane na stronie internetowej Klubu.