Doradztwo zawodowe
Zarządzanie bezpieczeństwem w działalności instytucji i organizacji
Rodzaj studiów               Studia podyplomowe
Tryb studiów Niestacjonarne
Język wykładowy polski
Czas trwania 1 rok (2 semestra)
Cena od 375 zł./miesięcznie

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do konstruktywnego rozwiązywania różnorodnych konfliktów na drodze negocjacji i mediacji. Słuchacze zdobędą wiedzę między innymi z zakresu komunikacji interpersonalnej, psychologii konfliktu,  technik wywierania wpływu społecznego oraz prawa karnego i cywilnego. Opanują umiejętność stosowania strategii i technik negocjacyjnych oraz procedur mediacyjnych pozwalających na konstruktywne rozwiązywanie sporów.

Liczba Semestrów: 2


Adresaci

Studia adresowane są do menedżerów, pracowników firm, administracji państwowej i samorządowej, prawników, pracowników socjalnych, kuratorów, psychologów i pedagogów, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe z zakresu  umiejętności konstruktywnego rozwiązywania sporów dzięki wykorzystaniu warsztatu negocjatora i mediatora. Skierowane są także do osób, które myślą o zawodzie mediatora czy negocjatora.


Organizacja studiów

Studia zorganizowane są w systemie zaocznym. Podstawową formą studiowania są dwudniowe zjazdy organizowane w soboty i niedziele co dwa tygodnie. W ramach studiów odbywają się zajęcia w formie m. in. wykładów, ćwiczeń, warsztatów. Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie przedmiotów, zaliczenie 150 godzin praktyk pedagogicznych oraz złożenie pracy  dyplomowej.


Praktyki

Czas trwania praktyk podczas studiów podyplomowych wynosi 150 godzin, a wymagane miejsca odbywania praktyk to np.: sądy, prokuratura, policja, stowarzyszenia, placówki oświatowe, wychowawcze, opiekuńcze i resocjalizacyjne oraz instytucje administracji publicznej,  kancelarie prawne.

Poznaj inne specjalności

This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more