Moje miejsce pracy w srebrnej gospodarce

Moje miejsce pracy w srebrnej gospodarce

Dokumenty 
Informacje

 

 

Projekt: Moje miejsce pracy w srebrnej gospodarce
Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
Instytucja, w której wniosek został złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, numer naboru: POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18
Okres realizacji projektu: od: 2019-01-01 do: 2020-12-31
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Celem projektu jest podniesienie kompetencji przez niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego, tj. grupy 60 osób w wieku produkcyjnym, w tym 50 K, w zakresie prywatnej opieki nad osobami starszymi, w wyniku działań́ Pedagogium Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie, prowadzonych wspólnie z podmiotem działającym na rzecz edukacji, tj. Fundacją Instytut Rozwoju Sportu i Edukacji.
Zadania:
• opracowanie 24 programów kształcenia do poszczególnych modułów w okresie do 28.02.2019;
• realizacja 27 działań dydaktycznych w postaci kursów, szkoleń w okresie do 31.12.2020.
Działania dydaktyczne realizowane będą w wymiarze:
1. Kursu certyfikowanego z zakresu gerontologii;
2. Trzech cykli kursów/szkoleń z zakresu kompetencji miękkich i przedsiębiorczości:
a) „Pomysł na Firmę”;
b) „Komunikacja: Rozmowa to przywilej”;
c) „Komunikacja: Mediacje”.