Dokumenty

Celem projektu jest podniesienie kompetencji przez niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego, tj. grupy 60 osób w wieku produkcyjnym, w zakresie prywatnej opieki nad osobami starszymi, w wyniku działań́ Pedagogium Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie, prowadzonych wspólnie z podmiotem działającym na rzecz edukacji, tj. Fundacją Instytut Rozwoju Sportu i Edukacji.


Projekt: Agent ds. nowych mediów
Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
Instytucja, w której wniosek został złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, numer naboru: POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18
Okres realizacji projektu: od: 2019-01-01 do: 2021-03-31
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Celem projektu jest podniesienie kompetencji przez niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego, tj. grupy 60 osób w wieku produkcyjnym, w tym 50 K, wywodzący się z szeroko rozumianego środowiska artystycznego czy przemysłu kreatywnego, w wyniku działań́ Pedagogium Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie, prowadzonych wspólnie z podmiotem działającym na rzecz edukacji, tj. Fundacją Instytut Rozwoju Sportu i Edukacji.
Zadania:
• opracowanie 26 programów kształcenia do poszczególnych modułów w okresie do 28.02.2019;
• realizacja 29 działań dydaktycznych w postaci kursów, szkoleń w okresie do 31.03.2021
Działania dydaktyczne realizowane będą w wymiarze:
1. Kursu certyfikowanego z zakresu AGENTA DS. NOWYCH MEDIÓW;
2. Trzech cykli kursów/szkoleń z zakresu kompetencji miękkich i przedsiębiorczości:
a) „Pomysł na Firmę”;
b) „Komunikacja: Rozmowa to przywilej”;
c) „Komunikacja: Mediacje”.

REGULAMIN
UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
pn. „Agent ds. nowych mediów”
POWR.03.01.00-00-T049/18

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Regulamin określa zasady rekrutacji i warunki uczestnictwa w Projekcie „Agent ds. nowych mediów”, zwanym dalej Projektem, nr POWR.03.01.00-00-T049/18, tj. tj. w działaniach dydaktycznych (kursach i szkoleniach dla 60 osób w wieku produkcyjnym, pochodzących z sektora kreatywnego) organizowanych w jego ramach.
2. Projekt realizowany jest przez Pedagogium Wyższą Szkołę Nauk Społecznych w Warszawie, wspólnie z podmiotem działającym na rzecz edukacji, tj. Fundacją Instytut Rozwoju Sportu i Edukacji. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój.
3. Organizatorem warsztatów jest Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie, wspólnie z podmiotem działającym na rzecz edukacji, tj. Fundacją Instytut Rozwoju Sportu i Edukacji.

§ 2
CELE PROJEKTU

Celem głównym Projektu jest opracowanie 26 programów kształcenia i realizacja na tej podstawie 29 działań dydaktycznych w postaci kursów, szkoleń w okresie do 31.03.2021 (w ramach uniwersytetu drugiego wieku), przez Pedagogium Wyższą Szkołę Nauk Społecznych w Warszawie, wspólnie z podmiotem działającym na rzecz edukacji, tj. Fundacją Instytut Rozwoju Sportu i Edukacji, którego doświadczenie i merytoryczny zakres działalności związane są z celami projektu, dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego, tj. grupy 60 osób w wieku produkcyjnym pochodzących z sektora kreatywnego, w tym 30 K, służących rozwijaniu u jego uczestników kompetencji pozwalających na: aktywizacje społeczną i zawodową; poszerzanie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań; pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej.

§ 3
ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

1. Nabór do Projektu jest otwarty i dobrowolny.
2. Rekrutacja do Projektu odbywa się według następujących kryteriów rekrutacji:
a) Wynik testu kompetencyjnego (100 pkt wynik kandydata/ki)
b) Orzeczenie o niepełnosprawności (TAK – 30 pkt, NIE – 0)
c) Poziom wykształcenia (niżej niż średnie – 30 pkt, średnie – 20 pkt, wyższe licencjackie – 15 pkt, wyższe magisterskie i doktorat – 10 pkt.)
d) Stopa bezrobocia w IV kw. 2018 w powiecie miejsca zamieszkania liczba procent = liczba pkt.
e) Aktywności prorozwojowe kandydata/tki w okresie od 1.01.2018 do dnia złożenia dokumentacji zgłoszeniowej (szkolenia, warsztaty, konferencje naukowe, itp.) 2 pkt za każdą aktywność, nie więcej niż maks. 20 pkt.
3. Niezbędnym warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz złożenie w Biurze Projektu, Dziekanacie lub Rektoracie (ul. Marszałkowska 115, 00-102 Warszawa) osobiście lub w formie elektronicznej na adres: a.jarosz@pedagogium.pl wypełnionych i podpisanych dokumentów:
a) Oświadczenia uczestnika Projektu,
b) Formularz zgłoszenia do Projektu,
c) Kwestionariusz osobowy.
3. Dokumenty rekrutacyjne muszą być kompletne.
4.Odmowa podania danych osobowych oraz brak zgody na ich przetwarzanie są równoznaczne z brakiem możliwości udziału w projekcie.
5.Rezygnację z udziału w Projekcie należy zgłosić na adres e-mail: a.jarosz@pedagogium.pl, co najmniej na dwa dni robocze przed terminem rozpoczęcia pierwszego warsztatu w projekcie.

§ 4
REKRUTACJA

1. Rekrutacja uczestników Projektu zostanie przeprowadzona zgodnie z polityką równych szans.
2. Rekrutację do Projektu prowadzi Biuro Projektu i Komisja Rekrutacyjna.
3. Procedura rekrutacyjna obejmuje następujące etapy:
a) Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych oraz ich weryfikacja,
b) Weryfikacja kryteriów formalnych,
c) Decyzja o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu kandydata/tki do udziału w projekcie.
d) Poinformowanie kandydatów o wyniku rekrutacji,
e) Utworzenie listy rezerwowej.
4. Regulamin oraz dokumenty rekrutacyjne są dostępne w Biurze Projektu oraz na stronie ww. Beneficjenta i Partnera.
5. Grupę docelową stanowi 60 osób, w tym 30 K, w wieku produkcyjnym, tj. od 18 lat do ok. 60 lat, aktywnych zawodowo zainteresowanych podnoszeniem swych kompetencji w życiu prywatnym i zawodowym, wywodzących się z szeroko rozumianego środowiska artystycznego czy przemysłu kreatywnego.

§ 5
POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

1.Postępowanie kwalifikacyjne jest obligatoryjne dla wszystkich osób zainteresowanych udziałem w Projekcie.
2. W celu przeprowadzenia postepowania kwalifikacyjnego zostanie powołana Komisja Rekrutacyjna w składzie:
– 2 Koordynatorów Merytorycznych ze strony 2 Partnerów Projektu,
– Koordynator ds. rekrutacji i zamówień publicznych ze strony Lidera Projektu,
podejmie decyzję o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do udziału w Projekcie na podstawie:
a. Kompletności oraz poprawności formalnej i merytorycznej dokumentów,
b. Spełnienia kryteriów formalnych i merytorycznych udziału w warsztatach.
3. Wszystkie osoby, które złożyły dokumenty rekrutacyjne zostaną poinformowane o wyniku rekrutacji.

§ 6
ORGANIZACJA I REALIZACJA PROJEKTU

1. Osoba, która zgłosiła się i otrzymała potwierdzenie uczestnictwa w Projekcie, staje się uczestnikiem Projektu.
2. W dniu rozpoczęcia warsztatów uczestnik otrzyma materiały warsztatowe.
3. Po ukończeniu warsztatów uczestnik otrzyma zaświadczenia o udziale w projekcie.
4. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do:
a) Wypełnienia i podpisania dokumentów rekrutacyjnych, o których jest mowa w § 3 pkt. 2;
b) Potwierdzenia uczestnictwa w warsztacie poprzez złożenie podpisu na liście obecności;
c) Wypełniania ankiet związanych z realizacją warsztatów dla celów monitoringu, kontroli i ewaluacji.
5. Organizator warsztatów zapewnia serwis kawowy podczas przerwy oraz lunch w przypadku trwania warsztatów w danym dniu przez dłużej niż 6 godzin lekcyjnych.
6. Zajęcia realizowane są w wymiarze
1. Działań dydaktycznych i praktycznych oraz kursów online;
2. Działań dydaktycznych w postaci kursów/szkoleń z zakresu kompetencji miękkich i przedsiębiorczości:
a) „Pomysł na Firmę”;
b) „Komunikacja: Rozmowa to przywilej”;
c) „Komunikacja: Mediacje”;
w terminach określonych przez Organizatora.

§ 7
PROCEDURA ODWOŁAWCZA

1. Osoby, które w wyniku przeprowadzonej rekrutacji nie zakwalifikowały się do udziału w Projekcie mogą wnieść odwołanie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej z odpowiednim uzasadnieniem w ciągu 3 dni od daty przeprowadzenia rekrutacji i otrzymania informacji o wyniku rekrutacyjnej.
2. Odwołanie należy złożyć w formie pisemnej do Kanclerza Pedagogium WSNS. Za dopuszczalną formę uznaje się także przesłanie w ww. terminie odwołania drogą elektroniczną (e-mail na adres: a.jarosz@pedagogium.pl)
3. W celu rozpatrzenia odwołania Kanclerz rozpatrzy odwołanie i ponownie zapozna się z dokumentami, o których mowa w § 3 pkt. 2.
4. Osoba odwołująca się o terminie rozpatrzenia odwołania zostanie poinformowana drogą elektroniczną.
5. Osoba odwołująca się w ciągu 3 dni od daty rozpatrzenia odwołania zostanie poinformowana o jego wyniku. Informacja zostanie przesłana drogą elektroniczną.
6. W przypadku pozytywnej decyzji Kanclerza, osoba odwołująca się zostanie wpisana na listę uczestników Projektu.

§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
2. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania skutkuje niemożnością uczestnictwa w projekcie.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Organizator warsztatów.
4. Organizator warsztatów zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie w każdym czasie, o których uczestnicy warsztatów zostaną niezwłocznie poinformowani.
5. Regulamin dostępny jest w siedzibie Biura Projektu.

Załączniki:
1. Oświadczenia uczestnika Projektu,
2. Formularz zgłoszenia do Projektu,
3. Kwestionariusz osobowy.