Misją PEDAGOGIUM Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie jest profesjonalne kształcenie specjalistów w zakresie pracy profilaktycznej, opiekuńczej, wychowawczej, socjalnej oraz w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego, jak też edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz wdrażanie w życie naukowe, edukacyjne i społeczne naszego kraju idei twórczego rozwoju, polegającego na metodycznym rozpoznawaniu i rozwijaniu potencjałów tkwiących w osobach niedostosowanych społecznie, osobach wykluczanych społecznie i kulturowo oraz innych jednostkach nie potrafiących samodzielnie rozwiązywać swoich problemów egzystencjalnych. Działanie to ma na celu stymulowanie przemian tożsamościowych, umożliwiających jednostce adekwatne społecznie funkcjonowanie.

Na ideę PEDAGOGIUM  składają się na nią trzy przenikające się nawzajem filary.

Mają również okazję poznać zasady współpracy z organizacjami publicznymi i pozarządowymi. Obok wyposażenia w specjalistyczną wiedzę z wybranego zakresu (m. in. pedagogika, praca socjalna, administracja), nasi studenci, słuchacze i doktoranci mogą rozwijać swoje talenty, stymulować pomysłowość oraz pokonywać własne ograniczenia i słabości.

Prowadzimy współpracę z uczelniami, wybitnymi naukowcami, instytucjami i nowatorskimi grupami twórczymi i edukacyjnymi z wielu państw. Wizyty naszych zagranicznych przyjaciół i partnerów są okazją do wymiany doświadczeń z ekspertami i studentami z innych krajów i kultur. Studia w PEDAGOGIUM, obok szerokiej oferty zajęć dydaktycznych, dają szansę wzięcia udziału w projektach i warsztatach. Każdy student może wybrać swoją ścieżkę edukacyjną, angażując się w wybrane przez siebie i interesujące go  inicjatywy.

PEDAGOGIUM Wyższa Szkoła Nauk Społecznych to Uczelnia gdzie stawia się  na ścisły związek teorii z praktyką  i ten związek wyróżnia ją spośród innych instytucji kształcących pedagogów, pracowników socjalnych czy administracyjnych.  PEDAGOGIUM Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, zgodnie ze swoją nazwą kształci nie tylko pedagogów i pracowników socjalnych, ale także pracowników administracji szkolnej i publicznej, pracowników cywilnych w strukturach wojskowych, policji, państwowej straży pożarnej, straży granicznej, urzędach celnych, służbie więziennej, strażach gminnych oraz w jednostkach sektora prywatnego zajmującego się przeciwdziałaniem zarówno przestępczości gospodarczej, jak przestępczości pospolitej.

W ramach normalnego cyklu zajęć na kierunku pedagogika  realizowane są zajęcia warsztatowe z twórczości artystycznej, które w przyszłej pracy będą stanowiły podstawę do działań pedagogicznych.

Absolwenci Pedagogium

to zatem nie tylko profesjonalnie wykształceni specjaliści ze swoich dziedzin, ale także osoby twórcze, otwarte i aktywne społecznie.