Stypendia

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2020 r. poz. 85. z późn. zm.) – pobierz plik (zawarte w niej przepisy o pomocy materialnej obowiązują od 01.10.2019 r.). Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 r. poz.1669.) 
Pobierz plik

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2018 r. poz.2220.)
Pobierz plik
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. z 2019 r., poz. 658) 
Pobierz plik
Regulamin świadczeń dla studentów 2023/2024
Pobierz plik
Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 21 września 2023 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2022 r. 5.549 zł (jest to dochód roczny).
Studenci ubiegający się o stypendium w roku akademickim 2023/2024 mogą składać wniosek do 27.10.2023r. pocztą tradycyjną z dopiskiem Stypendia lub mailowo: stypendia@pedagogium.pl lub w dziale stypendialnym 663800614

ZMIANY DOTYCZĄCE ZASAD UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIA DLA STUDENTÓW OD R.A 2019/2020 ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE Z DNIA 20 LIPCA 2018 r.

Regulamin świadczeń dla studentów 2023/2024
Pobierz plik

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY wprowadzone przez ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce od roku akademickiego 2019/2020

wprowadzenie obowiązku przedkładania zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej w przypadku dochodu na osobę w rodzinie nieprzekraczającego 528 zł, zwiększenie stypendium socjalnego może być przyznawane w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zastąpienie regulaminu pomocy materialnej regulaminem świadczeń dla studentów, stypendium rektora może być przyznane studentowi, który osiągnie „wyróżniające się wyniki w nauce”. Katalog świadczeń, o które może ubiegać się student, obejmuje:

stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora. Świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat (kalendarzowych).

Świadczenia stypendialne nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, niezależnie kiedy został uzyskany i na jakim kierunku.

Prawa do tych świadczeń pozbawiona jest także osoba posiadająca tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia. Wskazane obostrzenia dotyczą także tytułów zawodowych uzyskanych za granicą.

W przypadku stypendium dla osób niepełnosprawnych, gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymywać to świadczenie na kolejnym kierunku studiów, jednak tylko na jednym i nie dłużej niż przez okres 6 lat.

Student ubiegający się o świadczenie w postaci stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych lub stypendium rektora, albo otrzymujący takie świadczenie, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić uczelnię o uzyskaniu przez siebie tytułu zawodowego, skutkującym utratą prawa do tych świadczeń lub o upływie terminu, w którym mógł o te świadczenia się ubiegać lub je pobierać.

STYPENDIUM SOCJALNE

Nie uległy zmianie przesłanki otrzymywania stypendium socjalnego ani sposób ustalania wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne. Podobnie, bez istotnych zmian, uregulowana została sytuacja studenta samodzielnego, mogącego składać wnioski bez dokumentowania dochodów innych oznaczonych osób.

UWAGA

Istotną zmianą w przypadku studenta, który ubiega się o stypendium socjalne przy dochodzie do 528 zł jest wprowadzenie obowiązku przedłożenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny obejmującego okres od roku bazowego (tj. roku poprzedzającego rok akademicki, w którym student ubiega się o świadczenie) do dnia wydania zaświadczenia.

Zaświadczenie to musi być aktualne, aby mogło przyczyniać się do wyjaśnienia sprawy, a co za tym idzie, stanowić dowód w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Jeżeli wnioskodawca nie dołączy takiego zaświadczenia, komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna ma obowiązek co do zasady odmówić przyznania stypendium socjalnego takiemu studentowi.

W przypadku przedstawienia zaświadczenia z MOPS, GOPS, z którego nie wynika faktyczna sytuacja dochodowa i majątkowa rodziny studenta, a jego treść ogranicza się jedynie do stwierdzenia faktu nie korzystania z pomocy społecznej, o których mowa w odrębnych przepisach, uznaje się jako niedołączenie do wniosku zaświadczenia, o którym mowa w art. 88 ust.4 – 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz.1668, z późn.zm.).

Wyjątkowo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku, gdy przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny były uzasadnione ( np. niewydania zaświadczenia z winy urzędu – potwierdzone) oraz student w sposób przekonujący udokumentował źródła utrzymania rodziny. Uznanie przez organ, że student nie udokumentował źródeł utrzymania rodziny w sposób wiarygodny i zupełny, powoduje odmowę przyznania stypendium.

STYPENDIUM REKTORA

Przesłanki przyznania stypendium rektora zostały zmienione. Może je otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Wprowadzono zmiany w przyznawaniu stypendium rektora studentom przyjętym na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego. Przysługuje ono bezwzględnie w przypadku złożenia stosownego wniosku:

laureatom olimpiady międzynarodowej albo laureatom lub finalistom olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, a zatem dookreślono, że uprawnienia takiego nie mają laureaci regionalni medalistom co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie. Zachowano zasadę, że stypendium rektora przyznaje się nie więcej niż 10% studentów na określonym kierunku studiów. Jeżeli liczba studentów jest mniejsza niż 10, stypendium rektora może być przyznane 1 studentowi.

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Student może otrzymać świadczenie jeśli posiada jedno z orzeczeń należących do zamkniętego katalogu:

orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidów, orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, albo o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo o częściowej niezdolności do pracy. ZAPOMOGA
W nowej ustawie zmieniono dotychczasową regulację dotyczącą zapomogi. Może otrzymać ją student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

FUNDUSZ STYPENDIALNY
Fundusz stypendialny w uczelni stanowią środki finansowe przyznane przez Ministra na świadczenia dla studentów oraz zwiększenia z innych źródeł. Rektor, w porozumieniu z samorządem studenckim, dokonuje podziału dotacji ze środków finansowych przyznanych przez Ministra na fundusz stypendialny dla studentów. Dotacja wydatkowana w danym roku na stypendia rektora nie może stanowić więcej niż 60% środków wydatkowanych łącznie w danym roku na stypendia rektora, stypendia socjalne oraz zapomogi.
e-mail: stypendia@pedagogium.pl tel: 22 3389898; 663800614

Dokumenty

Wnioski - informacje ogólne
Studenci ubiegający się o stypendium w roku akademickim 2023/2024 w semestrze zimowym mogą składać dokumenty do 27.10.2023 r. Student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528,00 zł, ma OBOWIĄZEK przedłożyć zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny w roku 2022 do dnia złożenia przez niego wniosku. Prawo do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2023/2024 mają studenci, których dochód netto na jedną osobę w rodzinie ustawowo nie może przekraczać kwoty 1.294,4 zł netto miesięcznie.

Do przyznania stypendium Rektora rozpatrywane będą wnioski od średniej 4,75 za r.ak. 2022/2023, przy zachowaniu warunku 10% studentów z danego kierunku
DANE OSOBOWE WE WNIOSKU POWINNY ZGADZAĆ SIĘ Z DANYMI Z SYSTEMU – kierunek, poziom, forma, adresy, telefon, e-mail.

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ O SYTUACJI DOCHODOWEJ I MAJĄTKOWEJ
Wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych
Wniosek o przedłużenie stypendium