Dokumenty

Celem projektu jest wdrożenie zmian w zakresie zarządzania procesem kształcenia i podniesienie jakości nauczania przez PEDAGOGIUM Wyższą Szkołę Nauk Społecznych w Warszawie, w okresie do 31.03.2023 r. Cel ten zostanie osiągnięty, jeśli zrealizowane zostaną następujące cele szczegółowe:

  • 673 osoby – studenci – podniosą kompetencje w ramach działań uczelni
  • 32 osoby – pracownicy uczelni – podniosą swoje kompetencje dydaktyczne
  • 11 osób – pracownicy uczelni – podniesie swoje kompetencje zarządcze

Projekt: Pedagogium – REGIONALNA uczelnia przyszłości
Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Numer i nazwa Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
Instytucja, w której wniosek został złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, numer naboru: POWR.03.05.00-IP.08-00-REG/18
Okres realizacji projektu: od: 2019-04-01 do: 2023-03-31
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Celem projektu jest wdrożenie zmian w zakresie zarządzania procesem kształcenia i podniesienie jakości nauczania przez PEDAGOGIUM Wyższą Szkołę Nauk Społecznych w Warszawie, w okresie do 31.03.2023 r. Cel ten zostanie osiągnięty, jeśli w zrealizowane będą następujące cele szczegółowe:

  • Co najmniej 20% objętych projektem absolwentów uczelni po upływie 6 miesięcy od zakończenia kształcenia będzie kontynuować kształcenie lub podejmie zatrudnienie
  • 673 osoby – studenci – podniosą kompetencje w ramach działań uczelni
  • 32 osoby – pracownicy uczelni – podniosą swoje kompetencje dydaktyczne
  • 11 osób – pracowników uczelni – podniesie swoje kompetencje zarządcze
  • uczelnia wdroży zmiany w zakresie zarzadzania procesem kształcenia.

Zadania:
1) Organizacja i realizacja wsparcia w celu podniesienia kompetencji studentów (szkolenia, warsztaty, zajęcia z pracodawcami, wizyty studyjne)

2) Organizacja i realizacja staży dla studentów kierunku Pedagogika

3) Szkolenia dla kadry kierowniczej i administracyjnej

4) Szkolenia dla kadry dydaktycznej

5) Organizacja i realizacja działań wspierających proces zarządzania na uczelni

Pracownicy Pedagogium

Regulamin uczestnictwa w projekcie – pracownicy uczelni – (wersja z dnia 15.01.2020)

Regulamin uczestnictwa w projekcie – pracownicy uczelni – (wersja z dnia 23.02.2020)

Regulamin uczestnictwa w projekcie – pracownicy uczelni – (wersja z dnia 23.11.2020)

 

Studenci Pedagogium

Regulamin uczestnictwa w projekcie – podnoszenie kompetencji studentów I edycja

Regulamin uczestnictwa w projekcie – podnoszenie kompetencji studentów I edycja (wersja z dnia 15.10.2020r.)

Regulamin uczestnictwa we wsparciu – podnoszenie kompetencji studentów