Zarządzanie bezpieczeństwem w działalności instytucji i organizacji

Mediacje i negocjacje
Asystent Rodziny i Opiekun Osób Starszych

Dodatkowe informacje oraz rekrutacja na kształcenie:

Kierownik kształcenia specjalistycznego
dr Krzysztof Radzymiński-Woźniak
Mój numer : 502567100
pelnomocnik.kanclerza@pedagogium.pl


Celem studiów jest przekazanie słuchaczom specjalistycznej wiedzy związanej z problematyką zarządzania bezpieczeństwem działalności podmiotów administracji publicznej, przedsiębiorstw oraz podmiotów niepublicznych. Ponadto, stworzenie warunków do doskonalenia umiejętności i kompetencji w zakresie rozpoznawania zagrożeń oraz oceny i analizy ryzyka występowania zagrożeń, zarządzania w sytuacjach kryzysowych oraz identyfikowania elementów infrastruktury krytycznej i jej ochrony w prowadzonej działalności.

Liczba Semestrów: 2

Szczegółowym zadaniem studiów jest przekazanie uczestnikom specjalistycznej wiedzy i umożliwienie nabycia umiejętności praktycznych z zakresu:

 • znajomości natury i źródeł zagrożeń bezpieczeństwa oraz analizy i zarządzania ryzykiem zagrożeń,
 • istoty i procedur zarządzania bezpieczeństwem w sytuacjach wystąpienia zagrożeń ludzi, mienia i środowiska naturalnego,
 • specyfiki zagrożeń bezpieczeństwa w różnych wymiarach (bezpieczeństwo kulturowe, ekologiczne, energetyczne, ekonomiczne, cyberbezpieczeństwo itp.),
 • mechanizmów kształtowania bezpieczeństwa i zasad reagowania na zagrożenia o znamionach kryzysowych,
 • zasad przepływu i zarządzania informacjami w ramach prowadzonej działalności,
 • identyfikacji elementów infrastruktury krytycznej działalności, a także zasad ochrony infrastruktury krytycznej.


Adresaci

 • pracownicy i funkcjonariusze służb mundurowych, pragnących podwyższać swoje kwalifikacje zawodowe z zakresu bezpieczeństwa oraz pracownicy instytucji rządowych i samorządowych, w których kompetencjach znajduje się problematyka bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego oraz edukacji w zakresie bezpieczeństwa,
 • personel kierowniczy wyższego i średniego szczebla zarządzania oraz personel wykonawczy.
 • pracownicy firm zajmujących się problematyką bezpieczeństwa,
 • wolontariusze organizacji pozarządowych, uczestniczących w działaniach ratowniczych i wspomagających struktury administracji rządowej i samorządowej,
 • prywatni przedsiębiorcy,
 • wszystkie osoby zainteresowane problematyką bezpieczeństwa


Program studiów obejmuje następujące moduły tematyczne

 1. Podstawy wiedzy o państwie i prawie
 2. Teorie bezpieczeństwa
 3. Podstawy zarządzania i przedsiębiorczości
 4. Prawne podstawy bezpieczeństwa
 5. Kultura bezpieczeństwa w organizacji
 6. Analiza i zarządzanie ryzykiem zagrożeń
 7. Diagnozowanie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni
 8. Bezpieczeństwo antyterrorystyczne
 9. Podstawy zarządzania kryzysowego i planowanie ciągłości działania
 10. Ochrona infrastruktury krytycznej
 11. Logistyka w sytuacjach kryzysowych
 12. Bezpieczeństwo informacji chronionych i danych osobowych
 13. Komunikacja społeczna i negocjacje
 14. Gra decyzyjna – ćwiczenia symulacyjne
 15. Praca zaliczeniowa – końcowa: projekt społeczno-obronnościowy
 16. Praktyka zawodowa – wymiar 60 godzin


Forma i organizacja zajęć

Zajęcia podczas studiów podyplomowych trwają dwa semestry i odbywają się w ramach dwudniowych zjazdów (sobota, niedziela) organizowanych według odrębnego planu zajęć.

Program zajęć obejmuje wykłady, ćwiczenia oraz ćwiczenie praktyczne w formie gry decyzyjnej.


Warunki ukończenia

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów objętych planem studiów oraz przygotowanie pracy dyplomowej. Po ukończeniu studiów, absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Zarządzanie bezpieczeństwem w działalności instytucji i organizacji
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more