Zakres obowiązków Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych w Pedagogium WSNS w Warszawie obejmuje:

  1. Inicjowanie działań mających na celu zapewnienie studentom warunków do pełnego uczestnictwa w procesie kształcenia.
  2. Likwidacja barier uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym kształcenie oraz udział w życiu społeczności akademickiej.
  3. Udzielanie doraźnej pomocy w rozwiązywaniu aktualnych problemów studentów niepełnosprawnych, dostosowanej do indywidualnych potrzeb.
  4. Reprezentowanie interesów studentów z niepełnosprawnościami.
  5. Zapewnienie dostępu do zajęć dydaktycznych osobom niepełnosprawnym i przewlekle chorym, które nie są w stanie standardowo realizować programu studiów.
  6. Udzielanie informacji na temat programów wsparcia, w tym finansowego, skierowanych do studentów niepełnosprawnych oraz pomoc w wypełnianiu wniosków.

Prawo do korzystania z pomocy Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych przysługuje:

  • Osobom niepełnosprawnym zgodnie z Ustawą o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz o Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych.
  • Osobom przewlekle chorym lub niezdolnym do pełnego uczestnictwa w zajęciach w trybie standardowym, jak również osobom tymczasowo niezdolnym z powodu nagłej choroby lub wypadku.

Studenci ubiegający się o pomoc Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych zobowiązani są do złożenia stosownego wniosku oraz dokumentacji medycznej potwierdzającej niepełnosprawność lub stan zdrowia. Dokumentacja medyczna przekazywana Pełnomocnikowi podlega ochronie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

KONTAKT