• Pełnomocnik Rektora ds. osób Niepełnosprawnych

  Do zakresu zadań Pełnomocnika ds. Osób z Niepełnosprawnościami w Pedagogium WSNS w Warszawie należy podejmowanie działań zmierzających do:

  1. inicjowania działań mających na celu stworzenie studentom warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia;
  2. likwidacji w Uczelni barier uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym kształcenie, a także udział w życiu społeczności akademickiej;
  3. pomocy doraźnej w rozwiązywaniu aktualnych problemów studentów niepełnosprawnych stosownie do indywidualnych potrzeb studenta;
  4. reprezentowania interesów studentów z niepełnosprawnościami;
  5. zapewnienia dostępu do zajęć dydaktycznych studentom niepełnosprawnym i przewlekle chorym, którzy nie są w stanie standardowo realizować programu studiów;
  6. udzielania informacji na temat programów np. finansowych skierowanych do studentów niepełnosprawnych oraz pomoc w wypełnianiu wniosków;

Komu przysługuje prawo do korzystania z pomocy Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych

 Do korzystania z pomocy Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych uprawnione są osoby ze społeczności studenckiej PEDAGOGIUM WSNS w Warszawie:

 1. niepełnosprawne w rozumieniu Ustawy o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz
  o Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych z 27 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.);
 2. przewlekle chore lub niezdolne do pełnego uczestnictwa w zajęciach w trybie standardowym oraz osoby, których niezdolność do pełnego uczestnictwa w zajęciach spowodowana jest nagłą chorobą lub utratą sprawności z powodu wypadku, ale charakter tej niezdolności jest czasowy;

Studenci ubiegający się o korzystanie z pomocy Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych zobowiązani są do złożenia odpowiedniego pisma, a także dokumentacji medycznej dotyczącej choroby oraz orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

Dokumentacja medyczna złożona Pełnomocnikowi ds. Osób Niepełnosprawnych jest objęta ochroną danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r.,poz. 1182);