Ekspercka Niania

Ekspercka Niania

Informacje

 

 

Projekt: Ekspercka Niania
Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
Instytucja, w której wniosek został złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, numer naboru: POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18
Okres realizacji projektu: od: 2019-01-01 do: 2021-06-30
Okres realizacji zadania: realizacja 25 działań́ dydaktycznych w postaci kursów, szkoleń́ w okresie do 30.06.2021
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Celem projektu jest podniesienie kompetencji przez niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego, tj. grupy 60 osób w wieku produkcyjnym, w tym 50 K, w zakresie opieki i wychowywania dzieci, w wyniku działań́ Pedagogium Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie, prowadzonych wspólnie z podmiotem działającym na rzecz edukacji, tj. Fundacją Instytut Rozwoju Sportu i Edukacji.
Zadania:• opracowanie 23 programów kształcenia w okresie do 28.02.2019
• realizacja 25 działań́ dydaktycznych w postaci kursów, szkoleń́ w okresie do 30.06.2021.
Działania dydaktyczne realizowane będą w wymiarze:
1. Kursu certyfikowanego z zakresu opieki nad dziećmi;
2. Dwóch cykli kursów/szkoleń z zakresu kompetencji miękkich i przedsiębiorczości:
a) „Pomysł na Firmę”;
b) „Komunikacja: Rozmowa to przywilej”.