Biblioteka

REGULAMIN BIBLIOTEKI
PEDAGOGIUM WYŻSZEJ SZKOŁY NAUK SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Biblioteka PEDAGOGIUM Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie (zwanej dalej Biblioteką) jest jednostka organizacyjną Uczelni o zadaniach dydaktycznych, naukowych i usługowych.
 2. Biblioteka działa zgodnie z Ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539) oraz zgodnie ze Statutem Uczelni.
 3. Nadzór zwierzchni nad Biblioteką sprawuje Rektor Uczelni.
 4. Biblioteka przedstawia Rektorowi sprawozdanie z pracy za każdy miniony rok kalendarzowy do końca stycznia kolejnego roku.
 5. Do korzystania ze zbiorów i urządzeń Biblioteki i Czytelni upoważnieni są:
  • pracownicy naukowi i dydaktyczni zatrudnieni w PEDAGOGIUM WSNS,
  • pozostali pracownicy zatrudnieni w PEDAGOGIUM WSNS,
  • studenci i słuchacze PEDAGOGIUM WSNS oraz osoby, które uzyskają takie prawo na podstawie zgody Dyrektora Biblioteki.
 6. Udostępniania urządzeń i zbiorów Wypożyczalni dokonuje się wyłącznie:
  • studentom studiów dziennych i zaocznych na podstawie ważnej legitymacji studenckiej;
  • słuchaczom studiów podyplomowych na podstawie numeru albumu;
  • pracownikom naukowym i dydaktycznym zatrudnionym w Pedagogium oraz pozostałym pracownikom Uczelni na podstawie dowodu osobistego;
  • osobom upoważnionym przez Rektora na podstawie dowodu osobistego.
 7. Udostępniania urządzeń i zbiorów Czytelni dokonuje się wyłącznie:
  • studentom studiów dziennych i zaocznych na podstawie ważnej legitymacji studenckiej;
  • słuchaczom studiów podyplomowych na podstawie numeru albumu;
  • pracownikom naukowym i dydaktycznym zatrudnionym w Pedagogium WSNS oraz pracownikom Uczelni na podstawie dowodu osobistego;
  • osobom spoza Uczelni na podstawie dowodu osobistego.
 8. Podstawę do uzyskania konta czytelniczego stanowi przedłożenie odpowiednich dokumentów: dowodu osobistego  przez pracowników uczelni; legitymacji i/lub indeksu  przez studentów, słuchaczy oraz zobowiązanie się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 9. W związku z funkcjonowaniem komputerowego sytemu bibliotecznego w bazie przechowywane są następujące dane: nazwisko i imię, PESEL, płeć, adres stałego pobytu, numer telefonu kontaktowego, przynależność do grupy społeczno- zawodowej (według klasyfikacji Głównego Urzędy Statystycznego).
 10. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność za użytkowane materiały biblioteczne.
 11. W Bibliotece należy zachować ciszę, nie wolno spożywać posiłków i napojów oraz obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych.
 12. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu lub podawanie Bibliotece nieprawdziwych danych powoduje utratę prawa korzystania z Biblioteki.

WYPOŻYCZALNIA

 1. Wypożyczanie odbywa się tylko osobiście.
 2. Zamówienia na materiały biblioteczne składa się na rewersach. Nie realizuje się rewersów wypełnionych niedokładnie bądź nieczytelnie.
 3. Biblioteka wypożycza:
  • Pracownikom naukowym i dydaktycznym zatrudnionym w PEDAGOGIUM WSNS w pełnym wymiarze czasu pracy – 5 woluminów na okres nie dłuższy niż 3 miesiące z możliwością przedłużenia o 1 miesiąc i z obowiązkiem rozliczenia się do końca roku akademickiego.
  • Pracownikom naukowym i dydaktycznym zatrudnionym w PEDAGOGIUM WSNS na podstawie innej umowy niż umowa o pracę – 3 woluminów na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc z możliwością przedłużenia o 1 miesiąc i z obowiązkiem rozliczenia się do końca roku akademickiego.
  • Studentom studiów dziennych, zaocznych i słuchaczom studiów podyplomowych – 3 woluminy na okres 2 tygodni.
 4. Istnieje możliwość jednorazowej prolongaty na następne 2 tygodnie za zgodą pracownika Biblioteki, zgłaszając stosowny wniosek i jednocześnie okazując wypożyczoną książkę, najpóźniej w ostatnim dniu upływającego terminu.
 5. Wypożyczenie wybranych pozycji Czytelnik rejestruje u pracownika Biblioteki i jemu też zwraca wypożyczone książki.
 6. Biblioteka nie prowadzi rezerwacji książek.
 7. W momencie wypożyczenia książek ze zbiorów Uczelni Czytelnik bierze odpowiedzialność za ich stan i termin zwrotu.
 8. Zobowiązania i zadłużenia:
  • W razie ich uszkodzenia lub zagubienia Czytelnik obowiązany jest dostarczyć identyczny egzemplarz lub egzemplarz o podobnej wartości wskazany przez pracownika Biblioteki.
  • Użytkownicy nie przestrzegający terminu zwrotu wypożyczonych książek, nie mogą korzystać z następnych wypożyczeń do czasu uregulowania swoich zobowiązań wobec Biblioteki.
  • Uregulowanie zadłużenia powinno być dokonane w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od chwili jego powstania. W przypadku niedotrzymania tego terminu pracownik Biblioteki ma prawo, po uprzednim zawiadomieniu dłużnika, skierować sprawę do władz Uczelni.
  • W przypadku osób spoza Uczelni dyrektor Biblioteki może zdecydować o pobraniu kaucji, przed udostępnieniem zbioru, biorąc pod uwagę wartość udostępnianej pozycji.
 9. Pracownik Biblioteki, na prośbę Czytelnika, udziela informacji na temat księgozbioru Uczelni,  katalogów bibliotecznych oraz pomaga w doborze literatury.

CZYTELNIA

 1. Korzystanie z usług Czytelni odbywa się na podstawie ważnej legitymacji studenckiej, indeksu lub dowodu osobistego.
 2. Czytelnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad ciszy, czystości i porządku.
 3. Na terenie Czytelni obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych, wnoszenia i  picia napojów i spożywania posiłków.
 4. Czytelnicy zobowiązani są do zgłaszania dyżurnemu pracownikowi Biblioteki wnoszonych książek i czasopism oraz okazania ich przy wychodzeniu z Czytelni.
 5. Z pozycji należących do księgozbioru podręcznego oraz czasopism wolno korzystać wyłącznie w Czytelni.
 6. Liczbę osób korzystających z Czytelni limituje liczba miejsc czytelniczych.
 7. W wypadku niewłaściwego zachowania się, pracownik Biblioteki ma prawo:
  • wyprosić czytelnika z pomieszczeń Biblioteki;
  • zawiesić czytelnika w prawach użytkownika;
  • powiadomić władze Uczelni.

WYPOŻYCZENIA MIĘDZYBIBLIOTECZNE

 1. W ramach podpisanych porozumień międzybibliotecznych, Biblioteka PEDAGOGIUM WSNS umożliwia Pracownikom i Studentom korzystanie ze zbiorów wskazanych bibliotek krajowych, dla celów naukowych i dydaktycznych. Koszty przesyłki pokrywa Zamawiający.
 2. Sprowadzone materiały biblioteczne udostępnianie są wyłącznie w Czytelni. Nie ma możliwości wynoszenia udostępnionych materiałów poza pomieszczenia Biblioteki.
 3. Czytelnicy mogą składać zamówienia pocztą elektroniczną lub telefonicznie u pracownika biblioteki do czwartku do godziny 13.00. Zamówienie złożone po tym terminie zostanie zrealizowane w kolejnym tygodniu.
 4. Zamówienia złożone przez czytelników Biblioteki PEDAGOGIUM WSNS realizowane będą przez oddelegowanego pracownika Biblioteki.
 5. Podstawę wypożyczenia stanowią rewers lub pismo, które oprócz opisu bibliograficznego powinno zawierać czytelny odcisk pieczęci biblioteki zamawiającej, datę oraz podpis osoby upoważnionej do wystawiana rewersu lub pisma.
 6. Czytelnik zamawiający materiały w ramach porozumienia międzybibliotecznego ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie sprowadzonych materiałów.
 7. Materiały są dostępne przez 30 dni od daty zrealizowania rewersu.

UDOSTĘPNIANIE PRAC DYPLOMOWYCH

 1. Biblioteka PEDAGOGIUM WSNS gromadzi, przechowuje, archiwizuje i udostępnia prace dyplomowe studentów PEDAGOGIUM WSNS.
 2. Udostępniane są tylko te prace, których autorzy wyrażają zgodę na ich udostępnianie.
 3. Prace dyplomowe stanowią zbiory o ograniczonym dostępie z uwagi na ich szczególną wartość.
 4. Wykaz prac umożliwia osobom wypożyczającym zapoznanie się z tematami prac dyplomowych.
 5. Warunki udostępniania prac dyplomowych:
  • Prace dyplomowe udostępniane są wyłącznie w czytelni pod stałym nadzorem bibliotekarza.
  • Czytelnik ma możliwość skorzystania maksymalnie z pięciu egzemplarzy prac dyplomowych.
  • Osoba korzystająca z prac ma obowiązek na czas korzystania z nich zostawić dokument potwierdzający tożsamość (legitymacja studencka, dowód osobisty) u bibliotekarza dyżurnego oraz wypełnić stosowną deklarację.
  • Czytelnik nie może w żadnym wypadku: kopiować, fotografować, powielać ani przepisywać wypożyczonych przez siebie prac dyplomowych.
 6. Prawo do wglądu w prace dyplomowe:
  • Prawo do wglądu w pracy dyplomowe mają wykładowcy PEDAGOGIUM WSNS oraz studenci PEDAGOGIUM WSNS.
 7. Odpowiedzialność za udostępniane prace dyplomowe:
  • Osoba korzystająca z wybranych prac ponosi pełną odpowiedzialność za powierzone jej prace dyplomowe.
  • Czytelnik ponosi również odpowiedzialność za przestrzeganie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 904 z późn. zm.).
 8. W wypadku niedostosowania się przez czytelnika do zasad udostępniania prac dyplomowych, bibliotekarz zobowiązany jest do powiadomienia władz Uczelni o tym fakcie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Decyzje w innych sprawach związanych z działalnością bieżącą i udostępnianiem zbiorów nieuwzględnione w niniejszym Regulaminie, podejmuje upoważniony przez Rektora pracownik Biblioteki. Od tych decyzji przysługuje odwołanie do Rektora PEDAGOGIUM WSNS w Warszawie.

System Biblioteczny Mateusz

Program biblioteczny służy do:

 • katalogowania różnych rodzajów materiałów bibliotecznych (książek, czasopism, filmów, programów komputerowych itd.)
 • rejestracji wypożyczeń/ zwrotów
 • prowadzenia i utrzymywania centralnej bazy czytelników zarejestrowanych w  bibliotece
 • innych czynności towarzyszących udostępnianiu zbiorów (np. przeprowadzania skontrum, obsługi czytelni, prowadzenia kwitariusza itd.)
 • udostępniania informacji o księgozbiorze dla czytelników poprzez katalog on-line

PRZEJDŹ DO KATALOGU ONLINE

Elektroniczne źródła informacji

BAZY BIBLIOGRAFICZNE:

Bibliografia Narodowa obejmuje zarówno książki, jak i czasopisma, dokumenty elektroniczne, kartograficzne, dźwiękowe wydane w kraju, jak i za granicą
http://mak.bn.org.pl

BazHum – baza polskich naukowych czasopism humanistycznych i społecznych
http://yadda.icm.edu.pl

Pedagog – zbiór obejmuje literaturę o tematyce: opieka społeczna, pedagogika (opiekuńczo- wychowawcza, specjalna, przedszkolna i wczesnoszkolna), praca socjalna, prawa człowieka, profilaktyka i terapia uzależnień, problemy rodziny, rehabilitacja niepełnosprawnych


http://aleph.uni.opole.pl

Nukat – centralny katalog zbiorów polskich bibliotek naukowych i akademickich


http://nukat.edu.pl

BIBLIOTEKI CYFROWE:

Federacja Bibliotek Cyfrowych
http://fbc.pionier.net.pl

Europeana – Europejska Biblioteka Cyfrowa
http://europeana.eu

Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa
http://pbc.up.krakow.pl

REPOZYTORIA CYFROWE:

DOAJ – baza międzynarodowych, recenzowanych czasopism naukowych
http://doaj.org

INFONA
https://www.infona.pl

ACADEMICA
https://academica.edu.pl

Dostęp do pełnotekstowych publikacji naukowych wyłącznie w czytelni Biblioteki

BIBLIOTEKA OTWARTEJ NAUKI
http://bon.edu.pl

CZASOPISMA ONLINE:

Logopeda
http://www.logopeda.org.pl

Drama
http://www.drama.edu.pl

Edukacja
http://wyrwidab.come.uw.edu.pl

Edukacja Międzykulturowa
http://weinoe.us.edu.pl/2012
http://weinoe.us.edu.pl/2013
http://weinoe.us.edu.pl/2014

Przegląd Pedagogiczny
http://www.przegladpedagogiczny.ukw.edu.pl

Pedagogika rodziny
http://pedagogika-rodziny.spoleczna.pl

Świat problemów
http://www.swiatproblemow.pl/

Trendy
http://ore.edu.pl

Kultura i edukacja
http://www.kultura-i-edukacja.pl

Dziecko krzywdzone
http://dzieckokrzywdzone.fdn.pl

Edukacja ustawiczna dorosłych
http://www.edukacjaustawicznadoroslych.eu

Bezpieczeństwo narodowe
http://www.bbn.gov.pl/

Przegląd bezpieczeństwa wewnętrznego
http://www.abw.gov.pl/

Policja 997
http://www.gazeta.policja.pl