Zarządzanie i Marketing w Oświacie
Terapia Pedagogiczna i Socjoterapia
Rodzaj studiów               Studia podyplomowe
Tryb studiów Niestacjonarne
Język wykładowy polski
Czas trwania 1.5 roka (3 semestra)
Cena od 375 zł./miesięcznie

Celem studiów jest zdobycie wiedzy specjalistycznej w zakresie przygotowania do pracy na stanowisku pedagoga szkolnego. Słuchacz nabywa wiedzę i umiejętności diagnozowania indywidualnych potrzeb uczniów oraz przyczyn ewentualnych niepowodzeń szkolnych, wczesnego wspomagania oraz systematycznego wspierania rozwoju dzieci i młodzieży, koordynowania i wspierania działań opiekuńczo-wychowawczych, organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwzględnieniem działań profilaktycznych.

Program studiów podyplomowych daje kwalifikacje do pracy w przedszkolach, szkołach, placówkach doskonalenia nauczycieli, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych; w placówkach oświatowych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Liczba Semestrów: 3

Adresaci

Oferta skierowana jest do absolwentów z wykształceniem wyższym posiadających kwalifikacje pedagogiczne.

Organizacja studiów

Studia zorganizowane są w systemie zaocznym. Podstawową formą studiowania są dwudniowe zjazdy organizowane w soboty i niedziele co dwa tygodnie. W ramach studiów odbywają się zajęcia w formie m.in.  wykładów, ćwiczeń i warsztatów. Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie przedmiotów, zaliczenie 150 godzin praktyk oraz złożenie pracy  dyplomowej.

Praktyki

Czas trwania praktyk podczas studiów podyplomowych wynosi 150 godzin, a wymagane miejsca odbywania praktyk to miejsca umożliwiające nabycie umiejętności zawodowych przez aktywną realizację zajęć szkolnych oraz poznanie zasad funkcjonowania placówek-szkoły.

Poznaj inne specjalności

This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more