Pedagog szkolny
Etyka I Jej Różnorodne Teorie
Rodzaj studiów               Studia podyplomowe
Tryb studiów Niestacjonarne
Język wykładowy polski
Czas trwania 1.5 roka (3 semestra)
Cena od 375 zł./miesięcznie

Celem studiów jest dostarczenie wiedzy i umiejętności związanych z diagnozą i prowadzeniem zajęć terapeutycznych z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i funkcjonowaniu społecznym oraz pracą z dziećmi i młodzieżą metodą socjoterapii. Cel studiów realizowany jest m.in. przez: zwiększenie wiedzy słuchaczy o sobie i innych jako podstawy do poszukiwania dróg i metod działania oraz kształtowanie umiejętności pracy nad sobą.

Liczba Semestrów: 3

Adresaci

Oferta skierowana jest do osób posiadających wykształcenie wyższe magisterskie lub zawodowe, z kwalifikacjami pedagogicznymi (głównie nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy szkolni), zainteresowane zdobyciem dodatkowych kwalifikacji w zakresie pedagogiki terapeutycznej oraz stosowania metody socjoterapii w pracy w placówkach edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych.

Ramowy opis studiów

Studia podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej i socjoterapii mają wyposażyć słuchaczy w wiedzę i kompetencje niezbędne do pracy z dziećmi i młodzieżą z trudnościami w uczeniu się oraz pracy z dziećmi i młodzieżą metodą socjoterapii.

Studia podyplomowe trwają 3 semestry i obejmują obok przedmiotów podstawowych,   przedmioty z obszaru terapii pedagogicznej,  oraz z obszaru przedmiotów socjoterapeutycznych, ponadto minimum 5 godz. pracy dyplomowej oraz 200 godz. praktyk pedagogicznych i socjoterapeutycznych.

Treści programowe

Moduł podstawowy m.in. (Diagnoza psychologiczna; Diagnoza pedagogiczna; Prawne regulacje pomocy dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym; Psychologiczne podstawy niepowodzeń szkolnych; Resocjalizacja; Zaburzenia psychospołeczne i rozwojowe u dzieci i młodzieży; Metodyka oddziaływań profilaktycznych; Diagnoza nieprzystosowania społecznego dzieci i młodzieży;  mediacje  i negocjacje, warsztaty rozwiązywania konfliktów interpersonalnych)

Moduł terapii pedagogicznej m.in. (Bajkoterapia;  Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi; Terapia pedagogiczna  dzieci i młodzieży; Wczesne wspomaganie i rewalidacja dzieci z niepełnosprawnościami;  Pedagogiczne i lingwistyczne problemy w nauczaniu i uczeniu się)

Moduł socjoterapii m.in. ( Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci nieprzystosowanych społecznie; Projekt socjoterapeutyczny – tworzenie, realizacja i ewaluacja jako warsztaty socjoterapeutyczne;  Socjoterapia; Superwizja)

Praca dyplomowa –  minimum 5 godz. + praca własna

Organizacja i czas trwania studiów

Studia zorganizowane są w systemie zaocznym. Podstawową formą studiowania są dwudniowe zjazdy organizowane w soboty i niedziele. W ramach studiów odbywają się zajęcia teoretyczne w formie wykładów i ćwiczeń prowadzonych przez nauczycieli akademickich. Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie przedmiotów (zgodnie z wymaganiami wykładowców), zaliczenie obowiązkowych praktyk do końca trwania studiów oraz złożenie pracy  dyplomowej. Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Terapia Pedagogiczna i Socjoterapia, zgodne z wymogami MEiN.

Praktyki:

Czas trwania praktyk podczas studiów podyplomowych wynosi 200 godzin, a wymagane miejsca odbywania praktyk to m.in. : Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze (MOW); Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii (MOS); Szkoły wszystkich typów; Przedszkola; Ochotnicze Hufce Pracy (OHP); Poradnie psychologiczno-pedagogiczne i specjalistyczne, zajmujące się problematyką nieprzystosowania społecznego.

Poznaj inne specjalności

This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more