Zarządzanie w oświacie
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
Rodzaj studiów                     Studia II stopnia
Tryb studiów Stacjonarne i niestacjonarne
Język wykładowy polski
Czas trwania 2 lata (4 semestry)
Cena od 400 zł./miesięcznie

Opis

Specjalność „Pedagogika religijna” poświęcona jest badaniu roli religii w procesie edukacji oraz przygotowaniu studentów do pracy z uczniami o różnych wyznaniach religijnych. Program integruje wiedzę z zakresu pedagogiki, teologii oraz socjologii religii, umożliwiając zgłębianie złożonych relacji między religią a edukacją.

Zagadnienia podejmowane podczas studiów

 • Teorie religii i ich wpływ na procesy edukacyjne.
 • Multikulturowość i wielowyznaniowość w szkole.
 • Etyka i moralność w kontekście różnych wyznań religijnych.
 • Rola nauczyciela w edukacji religijnej.
 • Integracja społeczna a różnorodność religijna w szkole.

Wiedza: Studenci zdobywają wiedzę na temat różnych wyznań religijnych, ich doktryn, historii oraz wpływu na życie społeczne i edukacyjne.

Umiejętności: Program rozwija umiejętności dialogu międzykulturowego, kształtowania tolerancji i akceptacji dla różnorodności religijnej, oraz prowadzenia zajęć edukacyjnych uwzględniających aspekt religijny.

Kompetencje: Absolwenci posiadają kompetencje do prowadzenia lekcji religii, pełnienia funkcji katechetycznych, animowania życia duchowego szkoły oraz wspierania uczniów w rozwijaniu własnych przekonań religijnych.

Perspektywy zatrudnienia

 • Nauczyciel religii w szkołach publicznych i prywatnych.
 • Katecheta w parafiach i diecezjach.
 • Doradca ds. dialogu międzyreligijnego w organizacjach pozarządowych.
 • Animator życia duchowego w placówkach oświatowych.
 • Specjalista ds. edukacji religijnej w instytucjach kościelnych.
 • Badacz-religioznawca w instytutach naukowych i ośrodkach badawczych.

Poznaj inne specjalności

This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more