Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza z Pedagogiką Artystyczną

Pedagogika Zdrowia z Opieką Senioralną
Pedagogika Małego Dziecka
Rodzaj studiów                     Studia I stopnia
Tryb studiów Stacjonarne i niestacjonarne
Język wykładowy polski
Czas trwania 3 lata (6 semestrów)
Cena od 400 zł./miesięcznie

Opis

Specjalność «Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza z Pedagogiką Artystyczną» skupia się na przygotowaniu studentów do pracy z dziećmi i młodzieżą, wykorzystując metodologię opiekuńczo-wychowawczą oraz elementy sztuki i kultury jako narzędzia edukacyjne.

Zagadnienia podejmowane podczas studiów

 • Teorie i metody pracy opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą.
 • Rola sztuki i kultury w procesie edukacji i rozwoju dzieci.
 • Twórcze formy zajęć artystycznych i ich wpływ na rozwój osobowości dziecka.
 • Diagnoza i wsparcie psychospołeczne dzieci i młodzieży w różnych kontekstach życiowych.
 • Projektowanie i realizacja programów opiekuńczo-wychowawczych z wykorzystaniem narzędzi artystycznych.

Wiedza: Studenci zdobędą wiedzę na temat metod pracy z dziećmi i młodzieżą oraz roli sztuki i kultury w procesie edukacji i rozwoju osobowości.

Umiejętności: Program umożliwi studentom rozwinięcie umiejętności planowania i realizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz prowadzenia działań artystycznych z grupami dzieci i młodzieży.

Kompetencje: Absolwenci będą posiadać kompetencje do diagnozowania potrzeb dzieci i młodzieży, projektowania programów opiekuńczo-wychowawczych oraz efektywnego wykorzystywania narzędzi artystycznych w pracy pedagogicznej.Perspektywy zatrudnienia

 • Nauczyciel w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach.
 • Pedagog opiekuńczo-wychowawczy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i domach dziecka.
 • Animator kulturalny w instytucjach kulturalnych i ośrodkach kultury.
 • Pracownik oświatowy w placówkach edukacyjnych organizujących zajęcia pozalekcyjne.
 • Terapeuta zajęciowy w placówkach terapeutycznych i rehabilitacyjnych.
 • Doradca ds. edukacji artystycznej i opieki nad dziećmi i młodzieżą w instytucjach publicznych i organizacjach pozarządowych.

Poznaj inne specjalności

This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more