Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
Administrowanie pracą socjalną
Rodzaj studiów                     Studia II stopnia
Tryb studiów Stacjonarne i niestacjonarne
Język wykładowy polski
Czas trwania 2 lata (4 semestry)
Cena od 400 zł./miesięcznie

Opis

Specjalność «Organizacja projektów socjalnych» skupia się na kształceniu specjalistów zdolnych do projektowania, zarządzania i oceny działań z zakresu pomocy społecznej. Program przygotowuje do pracy w sektorze publicznym, organizacjach pozarządowych oraz instytucjach międzynarodowych, gdzie projektowanie i realizacja inicjatyw socjalnych jest kluczowym elementem.

Zagadnienia podejmowane podczas studiów

 • Projektowanie i planowanie działań w obszarze pomocy społecznej.
 • Zarządzanie zasobami w projekcie socjalnym.
 • Ocena skuteczności projektów socjalnych.
 • Prawne i finansowe aspekty realizacji projektów socjalnych.
 • Komunikacja i współpraca z interesariuszami projektów socjalnych.

Wiedza: Studenci zdobywają wiedzę na temat teoretycznych podstaw projektowania i realizacji działań socjalnych, a także znajomość narzędzi i metod oceny skuteczności działań interwencyjnych.

Umiejętności: Program rozwija umiejętności planowania i zarządzania projektami socjalnymi, komunikacji z beneficjentami oraz współpracy z partnerami społecznymi.

Kompetencje: Absolwenci posiadają kompetencje do samodzielnego projektowania i realizacji działań socjalnych, analizy potrzeb społecznych oraz wspierania procesów integracji społecznej.Perspektywy zatrudnienia

 • Koordynator projektów w instytucjach pomocy społecznej.
 • Specjalista ds. rozwoju społeczności w organizacjach pozarządowych.
 • Konsultant ds. programów wsparcia dla grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 • Analityk ds. polityki społecznej w administracji publicznej.
 • Pracownik socjalny w agencjach rządowych lub samorządowych.
 • Doradca ds. projektów społecznych w firmach konsultingowych

Poznaj inne specjalności

This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more