Higiena Psychiczna
Nauczanie przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie

Dodatkowe informacje oraz rekrutacja na kształcenie:

Kierownik kształcenia specjalistycznego
dr Krzysztof Radzymiński-Woźniak
Mój numer : 502567100
pelnomocnik.kanclerza@pedagogium.pl

Celem studiów jest dostarczenie wiedzy i umiejętności związanych z realizacją treści kształcenia w obszarze przedmiotu Historia i teraźniejszość oraz Wiedza o społeczeństwie zgodnie z Podstawą Programową. Absolwent zdobędzie kompetencje metodyczne do nauczania wspomnianych przedmiotów w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. 

Liczba Semestrów: 2

Adresaci

Oferta skierowana jest do osób, które chcą zdobyć wiedzę w zakresie prowadzenia przedmiotów HiT oraz WOS. Studia przeznaczone są dla nauczycieli, którzy chcą uczyć drugiego przedmiotu i dodatkowo poszerzyć własne kompetencje i wzmocnić swoją pozycję na rynku pracy.  

Treści programowe

Zajęcia z zakresu: historii od starożytności po współczesność; socjologii; psychologii uczenia i nauczania; organizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego.

Organizacja i czas trwania studiów

Studia zorganizowane są w systemie zaocznym. Podstawową formą studiowania są dwudniowe zjazdy organizowane w soboty i niedziele. W ramach studiów odbywają się zajęcia teoretyczne w formie wykładów i ćwiczeń prowadzonych przez nauczycieli akademickich. Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie przedmiotów (zgodnie z wymaganiami wykładowców), zaliczenie obowiązkowych praktyk oraz złożenie pracy  dyplomowej. Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z wymogami MNiE.

Nauczanie przedmiotu HiT i WOS
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more