Nauczanie przedmiotu HiT i WOS
Zarządzanie w ochronie zdrowia MBA
Rodzaj studiów               Studia podyplomowe
Tryb studiów Niestacjonarne
Język wykładowy polski
Czas trwania 1 rok (2 semestra)
Cena od 375 zł./miesięcznie

Celem studiów jest przygotowanie Słuchacza do prowadzenia zajęć z zakresu Wychowania do życia w rodzinie zgodnie z zapisami Podstawy Programowej. Na studiach zostaną podjęte treści teoretyczne, jak również praktyczne w obszarze metodyki nauczania, organizacji procesy dydaktycznego.

Liczba Semestrów: 2

Adresaci

Oferta skierowana jest do osób, głównie nauczycieli, które chcą zdobyć dodatkowe kwalifikacji – do nauczania przedmiotu oraz tym samym wzmocnić swoją pozycję na rynku pracy.

Ramowy opis studiów

Studia podyplomowe dostarczają słuchaczom wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie.

Treści programowe

Zajęcia z zakresu socjologii rodziny, funkcjonowania rodziny i jej problemów, metodyki nauczania i organizacji procesu dydaktycznego.

Organizacja i czas trwania studiów

Studia zorganizowane są w systemie zaocznym. Podstawową formą studiowania są dwudniowe zjazdy organizowane w soboty i niedziele. W ramach studiów odbywają się zajęcia teoretyczne w formie wykładów i ćwiczeń prowadzonych przez nauczycieli akademickich.  Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z wymogami MEiN.

Poznaj inne specjalności

This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more