Administrowanie pracą socjalną
Administration of Financial Innovations and Risk Management
Rodzaj studiów                     Studia II stopnia
Tryb studiów Stacjonarne i niestacjonarne
Język wykładowy polski
Czas trwania 2 lata (4 semestry)
Cena od 400 zł./miesięcznie

Opis

Specjalność «Rozwój i wsparcie społeczności lokalnej i migrantów» skupia się na analizie, projektowaniu i realizacji działań mających na celu wspieranie rozwoju społeczności lokalnych oraz integrację migrantów. Program kształci specjalistów zdolnych do pracy w organizacjach pozarządowych, instytucjach samorządowych oraz międzynarodowych agencjach wspierających rozwój lokalny i integrację społeczną.Zagadnienia podejmowane podczas studiów

 • Diagnoza społeczna i analiza potrzeb społeczności lokalnych.
 • Projektowanie i realizacja programów integracyjnych dla migrantów.
 • Zarządzanie różnorodnością kulturową i społeczną w lokalnych społecznościach.
 • Wsparcie rozwoju lokalnego poprzez działania partycypacyjne i społeczne innowacje.
 • Polityka migracyjna i prawo migracyjne w kontekście rozwoju społeczności lokalnych.

Wiedza: Program dostarcza wiedzy na temat procesów rozwoju społeczności lokalnych, mechanizmów integracji migrantów oraz narzędzi wspierających partycypację społeczną.

Umiejętności: Studenci rozwijają umiejętności diagnozowania potrzeb społecznych, projektowania interwencji społecznych, negocjacji z lokalnymi interesariuszami oraz ewaluacji skuteczności działań rozwojowych.

Kompetencje: Absolwenci posiadają kompetencje do planowania i zarządzania projektami społecznymi, wspierania partycypacji społecznej oraz budowania relacji międzykulturowych w celu promowania integracji i zrównoważonego rozwoju lokalnego.Perspektywy zatrudnienia

 • Kierownik projektów społecznych w organizacjach pozarządowych.
 • Specjalista ds. integracji migrantów w instytucjach samorządowych.
 • Analityk polityki społecznej w agencjach rządowych lub międzynarodowych.
 • Koordynator programów rozwojowych w fundacjach wspierających społeczności lokalne.
 • Doradca ds. wielokulturowości w firmach i instytucjach publicznych.
 • Badacz społeczny w instytutach badawczych zajmujących się problematyką społeczną i migracyjną.

Poznaj inne specjalności

This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more