Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza

Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza-Ped2
0 kursant

Pedagogika Opiekuńczo – Wychowawcza

Studia drugiego stopnia na kierunku PEDAGOGIKA, specjalność Pedagogika Opiekuńczo-wychowawcza. Studia te trwają 2 lata (cztery semestry) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra .

Podstawy teoretyczne obejmują dziedziny wiedzy takie jak: pedagogika,  psychologia i socjologia, które pozwalają zrozumieć społeczny i kulturowy wymiar podejmowanych działań opiekuńczych i wychowawczych.

Student zostanie wyposażony w szeroki wachlarz umiejętności obejmujących diagnozowanie potrzeb opiekuńczo wychowawczych, współdziałania z rodziną i otoczeniem społecznym i instytucjonalnym, podejmowania działań zgodnych z odpowiednimi regulacjami prawnymi, jak również do współdziałania ze specjalistami wspomagającymi rozwój dziecka.

Duży nacisk położony jest na stymulowanie kreatywnego potencjału studentów. Opiekun – wychowawca wykształcony w Pedagogium będzie potrafił zaprojektować i przeprowadzić działania wychowawcze wykorzystujące elementy na teatru, plastyki, muzyki, sportu. Metodyka tych działań oparta jest na teorii Twórczej Resocjalizacji, która zakłada adaptację i readaptację społeczną poprzez stymulowanie potencjałów twórczych podopiecznych.

UWAGA: Specjalność Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza nie daje uprawnień do zajmowania stanowiska nauczyciela.

Miejsce pracy to m. in.:

 • domy dziecka
 • świetlice (szkolne, środowiskowe)
 • szkoły szpitalne i integracyjne
 • ośrodki pomocy rodzinie
 • placówki specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego
 • ośrodki wsparcia – środowiskowe formy pomocy półinstytucjonalnej, przeciwdziałające instytucjonalizacji jak środowiskowe domy samopomocy, ośrodki opiekuńcze
 • ośrodki interwencji kryzysowej świadczące pomoc ofiarom przemocy lub innej sytuacji kryzysowej, w celu zapobiegania powstawaniu lub pogłębianiu się dysfunkcji

Wiedza, umiejętności i kompetencje:

 • rozpoznawanie potrzeb opiekuńczo-wychowawczych oraz zaburzeń rozwoju
 • projektowanie i realizacja działań z zakresu opieki, wychowania i terapii
 • budowa, ocena i doskonalenie własnego warsztatu pracy
 • współpraca z rodziną oraz instytucjami działającymi na rzecz dziecka i osób w trudnej sytuacji życiowej
 • wykorzystywanie dla dobra dziecka z regulacji formalno – prawnych (prawo oświatowe, regulacje dotyczące opieki oraz statusu zawodowego wychowawców)
 • korzystanie z technologii informacyjnej w gromadzeniu materiałów do pracy
 • umiejętność traktowania dziecka jako podmiotu
 • holistyczne zaspokajanie jego potrzeb związanych z opieką ,edukacją i szeroko pojmowaną jakością życia
 • poczucie odpowiedzialności za dziecko
 • kompetencje komunikacyjne i interpersonalne
 • zdolność empatycznego rozumienia i akceptacji wychowanka
 • umiejętność kierowania własnym rozwojem zawodowym i osobowym
 • psychologia rozwojowa
Program kursu jest pusty

Nauczyciel

User Avatar

d.b

2,400.00zł
Font Resize
Contrast