WARUNKIEM PRZYJĘCIA NA STUDIA JEST ZŁOŻENIE KOMPLETU DOKUMENTÓW I WNIESIENIE WYMAGANEJ OPŁATY WPISOWEJ

REKRUTACJA:

1) Zarejestruj się przez system e-rekrutacji – jeżeli z jakiegoś powodu nie możesz skorzystać z naszego systemu zapraszamy do Biura Rekrutacji, gdzie uzyskacie Państwo pomoc w rejestracji.
2) Wpłać wpisowe
3) Dostarcz do Uczelni wymagane dokumenty. Dokumenty można przekazać do Uczelni na dwa sposoby:

– osobiście do Biura Rekrutacji – należy dostarczyć kserokopie wymaganych dokumentów wraz z oryginałami do wglądu (celem potwierdzenia kopii za zgodność z oryginałem);

– pocztą na adres Uczelni – należy wysłać kserokopie wymaganych dokumentów wraz z oryginałami do wglądu (celem potwierdzenia kopii za zgodność z oryginałem). Dodatkowo na kserokopii dowodu osobistego należy umieścić klauzulę „Potwierdzam za zgodność z oryginałem” i umieścić datę oraz czytelny podpis. Oryginały dokumentów będzie można odebrać w Dziekanacie Uczelni;

– pocztą elektroniczną na adres rekrutacja@pedagogium.pl – należy wysłać skany wymaganych dokumentów.

4) O przyjęciu na studia dowiesz się po najbliższej komisji rekrutacyjnej (swój status można sprawdzić logując się do systemu e-rekrutacji).

5) Informacja o przyjęciu na studia zostanie wysłana mailem, na wskazany w podaniu adres mailowy.

Dokumenty wymagane na studia I stopnia:

 • kwestionariusz osobowy
 • ksero świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
 • 2 zdjęcia o formacie 35:45mm podpisane z tyłu czytelnie imieniem i nazwiskiem
 • ksero odpisu skróconego aktu małżeństwa (jeśli nastąpiła zmiana nazwiska)
 • dowód uiszczenia opłaty wpisowej

Dokumenty wymagane na studia II stopnia:

 • kwestionariusz osobowy
 • ksero świadectwa dojrzałości ( oryginał do wglądu)
 • ksero dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
 • ksero suplementu
 • 2 zdjęcia w formacie 35:45mm podpisane z tyłu czytelnie imieniem i nazwiskiem
 • dowód uiszczenia opłaty wpisowej
 • ksero skróconego odpisu aktu małżeństwa (jeśli nastąpiła zmiana nazwiska)

Dokumenty wymagane na studia podyplomowe:

 • kwestionariusz osobowy
 • ksero suplementu
 • ksero dyplomu ukończenia studiów wyższych – oryginał do wglądu
 • dowód uiszczenia opłaty wpisowej
 • 1 zdjęcie o formacie 35:45mm podpisane z tyłu czytelnie imieniem i nazwiskiem
 • ksero odpisu skróconego aktu małżeństwa (jeśli nastąpiła zmiana nazwiska)

A może chcesz od razu rozpocząć proces rekrutacji? To zajmie tylko 10 minut i jest naprawdę łatwe. Dodatkowo, zapewnisz sobie pierwszeństwo wśród innych kandydatów, na wypadek ograniczonej liczby miejsc na danej specjalizacji. Pamiętaj: elektroniczna rekrutacja nie zobowiązuje Cię do niczego, może jedynie przyspieszyć i ułatwić cały proces – nic nie ryzykujesz i możesz w każdej chwili się wycofać. Kliknij na poniższy przycisk, a zostaniesz przeniesiony do dedykowanego systemu E-Rekrutacja:

E-rekrutacja