WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA:

Aby zostać przyjętym na studia, konieczne jest spełnienie następujących warunków:

1. Złożenie kompletu dokumentów: Wszystkie wymagane dokumenty należy dostarczyć do Uczelni wraz z ich kserokopiami. Oryginały dokumentów będą potrzebne do wglądu celem potwierdzenia kopii za zgodność z nimi.

2. Wniesienie wymaganej opłaty wpisowej: Opłata wpisowa musi zostać uregulowana w terminie.

ETAPY REKRUTACJI:

1. Rejestracja przez system e-rekrutacji: Zarejestruj się przez nasz system e-rekrutacji. W przypadku trudności lub konieczności pomocy w rejestracji, zachęcamy do odwiedzenia Biura Rekrutacji, gdzie nasi pracownicy udzielą Państwu wsparcia.

2. Wpłata opłaty wpisowej: Po rejestracji, należy dokonać wpłaty wymaganej opłaty wpisowej.

3. Dostarczenie dokumentów: Dokumenty można dostarczyć na trzy sposoby:

 • Osobiście do Biura Rekrutacji, z kserokopiami dokumentów i oryginałami do wglądu.
 • Pocztą na adres Uczelni, z kserokopiami dokumentów i oryginałami do wglądu, z klauzulą potwierdzającą zgodność kserokopii z oryginałem.
 • Pocztą elektroniczną na adres rekrutacja@pedagogium.pl, w formie skanów dokumentów.

4. Oczekiwanie na decyzję: Informacja o przyjęciu na studia zostanie przekazana po najbliższej komisji rekrutacyjnej. Status aplikacji można sprawdzić logując się do systemu e-rekrutacji.

5. Powiadomienie o przyjęciu: Informacja o przyjęciu zostanie wysłana drogą mailową na wskazany adres podany w formularzu aplikacyjnym.

WYMAGANE DOKUMENTY NA POSZCZEGÓLNE RODZAJE STUDIÓW:

1. Studia I stopnia (licencjackie):

 • Kwestionariusz osobowy
 • Ksero świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
 • 2 zdjęcia w formacie 35x45mm, podpisane z tyłu imieniem i nazwiskiem
 • Ksero odpisu skróconego aktu małżeństwa (jeśli dotyczy)
 • Dowód uiszczenia opłaty wpisowej

2. Studia II stopnia (magisterskie):

 • Kwestionariusz osobowy
 • Ksero świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
 • Ksero dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
 • Ksero suplementu
 • 2 zdjęcia w formacie 35x45mm, podpisane z tyłu imieniem i nazwiskiem
 • Ksero skróconego odpisu aktu małżeństwa (jeśli dotyczy)
 • Dowód uiszczenia opłaty wpisowej

3. Studia podyplomowe:

 • Kwestionariusz osobowy
 • Ksero suplementu
 •  Ksero dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
 • 1 zdjęcie w formacie 35x45mm, podpisane z tyłu imieniem i nazwiskiem
 • Ksero odpisu skróconego aktu małżeństwa (jeśli dotyczy)
 • Dowód uiszczenia opłaty wpisowej

Zapraszamy do skorzystania z naszej dedykowanej platformy e-rekrutacji oraz do kontaktu z Biurem Rekrutacji w przypadku pytań lub wątpliwości.