REKTOR Pedagogium WSNS

REKTOR

dr hab. Krzysztof Ćwikliński

Dyżur:

Środa- 12.00-14.00

KOMPETENCJE REKTORA

Zakres kompetencji rektora jest ściśle określony przez ustawę „Prawo o szkolnictwie wyższym” oraz „Statut Pedagogium WSNS w Warszawie”. Rektor kieruje działalnością uczelni, podejmuje najważniejsze decyzje, reprezentuje Uczelnię na zewnątrz. Kieruje pracami Senatu. Do konkretnych zadań powołuje zespoły i komisje rektorskie.

Rektor jest odpowiedzialny za właściwe informowanie o działalności uczelni ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Przedstawia ministrowi roczne sprawozdanie z działalności Uczelni oraz z wykonania planu rzeczowo-finansowego.

Rektor Pedagogium WSNS w Warszawie

 • kieruje działalnością Uczelni,
 • reprezentuje Uczelnię na zewnątrz,
 • jest autorem strategii rozwoju uczelni, którą uchwala Senat i czuwa nad jej realizacją,
 • jest przełożonym pracowników dydaktycznych, studentów i doktorantów,
 • nadzoruje działalność dydaktyczną i badawczą,
 • sprawuje nadzór nad wdrożeniem i doskonaleniem uczelnianego systemu zapewnienia jakości kształcenia;
 • tworzy i znosi specjalności oraz uruchamia inne formy kształcenia zgodnie
  z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 • tworzy studia podyplomowe,
 • podejmuje współpracę z instytucjami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi,
 • nadzoruje działalność wydawniczą prowadzoną w Uczelni,
 • dba o przestrzeganie prawa oraz zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Uczelni,
 • składa Senatowi roczne sprawozdanie z działalności Uczelni.
Prorektor Pedagogium WSNS

PROREKTOR ds. Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej

dr Robert Bogdzio

Dyżur:

Piątek 11.00-13.00

KANCLERZ Pedagogium WSNS

Kanclerz

Janusz Berdziński

Dyżur:

Wtorek- 11.00-13.00

 

 

Wicedyrektor Instytutu ds. dydaktycznych

Wicedyrektor Instytutu ds. dydaktycznych

Dr Julita Błasiak

Dyżur:

Czwartek- 11.00-13.00

Wicedyrektor ds. studenckich i praktyk

Wicedyrektor ds. studenckich i praktyk

Dr Karina Szafrańska

Dyżur:

Piątek- 14.00-16.00

Facebook