Kadra Naukowa

prof. nzw. dr hab. Beata Maria Nowak

 Profesor nadzwyczajny PEDAGOGIUM Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie 

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA I NAUKOWA

prof. zw. dr hab. Jacek Hołówka

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA I NAUKOWA

prof. dr hab. Henryka Kwiatkowska

kwiatkowska

Profesor zwyczajny PEDAGOGIUM Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie

Prof. dr hab. Henryka Kwiatkowska pedagog, pedeutolog, dydaktyk, przez wiele lat kierownik Katedry Pedeutologii i Kształcenia Nauczycieli, aktualnie redaktor naczelny „Studiów Pedagogicznych”; członek Komitetu Nauk Pedagogicznych i przewodnicząca Zespołu Problemowego Pedeutologii KNP PAN, przewodnicząca Zespołu ds. Czasopism i Wydawnictw przy KNP PAN, przez dwie kadencje członek Komitet Prognoz 2000 Plus przy Prezydium PAN, członek Centralnej Komisji ds. Tytułów i Stopni Naukowych w latach 2003-2007, przez wiele lata wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, członek Prezydium i Zarządu Głównego PTP, przewodnicząca Rady ds. Kształcenia Nauczycieli w Ministerstwie Edukacji, zastępca głównego red. „Forum Oświatowego”- organu Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Obecnie jest Profesorem tytularnym w Wyższej Szkole Nauk Społecznych – Pedagogium.

Problematyka Jej działalności naukowo – dydaktycznej jest uwidoczniona w autorskich książkach:

  1. „Przeżycie literackie a postawy moralne uczniów”. Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, 1981.S.184,
  2. „Nowa orientacja w kształceniu nauczycieli”., PWN, 1988,s.358,
  3. „Edukacja nauczycieli. Konteksty – kategorie – praktyki”. 1997, IBE,s. 209,

4.„Tożsamość nauczycieli, Między anomią a autonomią” Gdańsk 2005,GWP 5.„Pedeutologia”- podręcznik, Warszawa Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, s.260.

Jest to pierwszy podręcznik akademicki teorii i praktyki zawodowej nauczycieli. „Autorka sięgnęła do takiego sposobu zaprezentowania pedeutologii, który wyzwala samodzielne konstruowanie koncepcji nauczyciela, jego kształcenia i pracy. Jest to udany przykład zaproszenia czytelnika do podmiotowego uczestnictwa w projekcie konstruowania wiedzy o nauczycielu”. Profesor jest autorką 241 artykułów zamieszczonych czasopismach i 20 książek pod redakcją.

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA I NAUKOWA

prof. zw. dr hab Wiktor Rabczuk

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA I NAUKOWA

prof. nzw. dr hab. Krzysztof Wojcieszek

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA I NAUKOWA

prof. nzw. dr hab. Lidia Marszałek

  • doktor habilitowany nauk humanistycznych z zakresu pedagogiki
  • specjalistka z zakresie nauczania zintegrowanego
  • autorka książek z zakresu integralnego rozwoju dziecka
  • członek Zespołu Teorii Wychowania przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA I NAUKOWA

prof. nzw. dr hab. Olga Khyzhna

Profesor nadzwyczajny PEDAGOGIUM Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie
•    doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki
•    członek Rady Naukowej Pedagogium WSNS
•    członek rady naukowej czasopism “Chowanna”,“Wychowanie na co dzień”
•    autorka książek z zakresu edukacji artystycznej
•    autorka książek poświęconych pedagogice międzykulturowej
Specjalista w zakresie:
•    pedagogiki społecznej
•    pedagogiki międzykulturowej  i wielokulturowej
•    zagadnień oświaty krajów rozwijających się
•    edukacji artystycznej
•    pracy socjalnej 

prof. nzw. dr hab. Hanna Żuraw

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA I NAUKOWA

dr Dorota Sadowska

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA I NAUKOWA

 

dr Karina Szafrańska

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA I NAUKOWA

prof. George Nelson

 

mgr Maria Depta-Jędrzejczak

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA I NAUKOWA

Facebook