Studia podyplomowe w Warszawie

 

Oligofrenopedagogika (Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Autyzmem

Liczba Semestrów: 3

STUDIA PODYPLOMOWE:  Oligofrenopedagogika (Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Autyzmem)

Celem studiów jest dostarczenie wiedzy i umiejętności związanych z diagnozą i prowadzeniem zajęć terapeutycznych i edukacyjnych z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Szczególny nacisk położony jest na metodykę nauczania i usprawniania dzieci.

 

ADRESACI:

Oferta skierowana jest w szczególności do: pedagogów i psychologów; nauczycieli i wychowawców różnych typów szkół oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych i resocjalizacyjnych; pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych.

RAMOWY OPIS STUDIÓW:

Ukończenie studiów pozwala na uzyskanie dodatkowych kwalifikacji do prowadzenia zajęć o charakterze stymulującym i kompensacyjno-korekcyjnym w szkołach oraz placówkach edukacyjnych i opiekuńczych. Program opiera się na wiedzy z zakresu: medycyny, biologii, neuropsychologii, prawa, pedagogiki i psychologii niezbędnej w procesie poznawania przyczyn, przejawów i konsekwencji specjalnych potrzeb – z zakresu metodyki pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną i innych typach specjalnych potrzeb

Studia podyplomowe trwają 3 semestry i obejmują: 130 godz. przedmiotów podstawowych,   210 godz. przedmiotów kierunkowych, 10 godz. pracy dyplomowej oraz 150 godz. praktyk pedagogicznych.

Treści programowe:

Moduł przedmiotów podstawowych (Pedagogika specjalna; Teoria rewalidacji; Diagnoza i terapia osób z autyzmem; Prawne aspekty edukacji i pomocy psychopedagogicznej; Podstawy psychopatologii i psychiatrii) – 130 godz.

Moduł przedmiotów kierunkowych (Oligofrenopedagogika; Biologiczne aspekty niepełnosprawności intelektualnej; Podstawy logopedii i wiedzy o alternatywnych technikach komunikacji; Podstawy integracji edukacyjnej; Podstawy terapii zajęciowej; Metodyka rewalidacji indywidualnej; Metodyka nauczania i wychowania uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną; Metodyka wychowania, nauczania i wczesnej stymulacji  osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną) – 210 godz.

Praca dyplomowa – 10 godz.

 

ORGANIZACJA I CZAS TRWANIA STUDIÓW

Studia zorganizowane są w systemie zaocznym. Podstawową formą studiowania są dwudniowe zjazdy organizowane w soboty i niedziele. W ramach studiów odbywają się zajęcia teoretyczne w formie wykładów i ćwiczeń prowadzonych przez nauczycieli akademickich. Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie przedmiotów (zgodnie z wymaganiami wykładowców), zaliczenie 150 godzin praktyk oraz złożenie pracy  dyplomowej. Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych o specjalności Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Autyzmem, zgodne z wymogami MNiSW.

 

Praktyki:

Czas trwania praktyk podczas studiów podyplomowych wynosi 150 godzin, a wymagane miejsca odbywania praktyk to:

 • Szkoła specjalna dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną;
 • Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z więcej niż jedna niepełnosprawnością;
 • Specjalny Ośrodek Wychowawczy; Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy; Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

 

Terapia Pedagogiczna i Socjoterapia

 • Liczba Semestrów: 3

STUDIA PODYPLOMOWE:  Terapia Pedagogiczna i Socjoterapia

Celem studiów jest dostarczenie wiedzy i umiejętności związanych z diagnozą i prowadzeniem zajęć terapeutycznych z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i funkcjonowaniu społecznym oraz pracą z dziećmi i młodzieżą metodą socjoterapii. Cel studiów realizowany jest m.in. przez: zwiększenie wiedzy słuchaczy o sobie i innych jako podstawy do poszukiwania dróg i metod działania oraz kształtowanie umiejętności pracy nad sobą

ADRESACI:

Oferta skierowana jest do osób posiadających wykształcenie wyższe magisterskie lub zawodowe, z kwalifikacjami pedagogicznymi (głównie nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy szkolni), zainteresowane zdobyciem dodatkowych kwalifikacji w zakresie pedagogiki terapeutycznej oraz stosowania metody socjoterapii w pracy w placówkach edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych.

RAMOWY OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej i socjoterapii mają wyposażyć słuchaczy w wiedzę i kompetencje niezbędne do pracy z dziećmi i młodzieżą z trudnościami w uczeniu się oraz pracy z dziećmi i młodzieżą metodą socjoterapii.

Studia podyplomowe trwają 3 semestry i obejmują: 160 godz. przedmiotów podstawowych,   110 godz. przedmiotów terapii pedagogicznej, 100 godz. przedmiotów socjoterapeutycznych, 10 godz. pracy dyplomowej oraz 300 godz. praktyk pedagogicznych i socjoterapeutycznych.

Treści programowe:

Moduł podstawowy (Diagnoza psychologiczna; Diagnoza pedagogiczna; Prawne regulacje pomocy dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym; Psychologiczne podstawy niepowodzeń szkolnych; Resocjalizacja; Zaburzenia psychospołeczne i rozwojowe u dzieci i młodzieży; Metodyka oddziaływań profilaktycznych; Diagnoza nieprzystosowania społecznego dzieci i młodzieży; Neuropsychologia; Trening komunikacji interpersonalnej; Trening umiejętności wychowawczych; Warsztaty rozwiązywania konfliktów interpersonalnych) – 160 godz.

Moduł terapii pedagogicznej (Bajka i metafora w terapii zaburzeń u dzieci; Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi i zwykłymi trudnościami w czytaniu i pisaniu; Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego; Specyficzne trudności dzieci w uczeniu się matematyki; Terapia dzieci w wieku starszym; Wczesne wspomaganie i rewalidacja dzieci ze sprzężonymi niepełno sprawnościami; Uwarunkowania i zaburzenia procesu czytania i pisania; Pedagogiczne i lingwistyczne problemy w nauczaniu i uczeniu się) – 110 godz.

Moduł socjoterapii (Dynamika małej grupy; Etyka w pracy z grupą; Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci nieprzystosowanych społecznie; Projekt socjoterapeutyczny – tworzenie, realizacja i ewaluacja; Socjodrama; Socjoterapia; Superwizja; Warsztaty socjoterapeutyczne) – 100 godz.

Praca dyplomowa – 10 godz.

 

ORGANIZACJA I CZAS TRWANIA STUDIÓW

Studia zorganizowane są w systemie zaocznym. Podstawową formą studiowania są dwudniowe zjazdy organizowane w soboty i niedziele. W ramach studiów odbywają się zajęcia teoretyczne w formie wykładów i ćwiczeń prowadzonych przez nauczycieli akademickich. Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie przedmiotów (zgodnie z wymaganiami wykładowców), zaliczenie 300 godzin praktyk oraz złożenie pracy  dyplomowej. Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Terapia Pedagogiczna i Socjoterapia, zgodne z wymogami MNiSW.

 

Praktyki:

Czas trwania praktyk podczas studiów podyplomowych wynosi 300 godzin, a wymagane miejsca odbywania praktyk to: Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze (MOW); Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii (MOS); Szkoły wszystkich typów; Przedszkola; Ochotnicze Hufce Pracy (OHP); Poradnie psychologiczno-pedagogiczne i specjalistyczne, zajmujące się problematyką nieprzystosowania społecznego.

Pedagogika Opiekuńczo - Wychowawcza. Pedagog Szkolny

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA. PEDAGOG SZKOLNY

 • Liczba Semestrów: 3

 

STUDIA PODYPLOMOWE:  Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza. Pedagog Szkolny

 

Celem studiów jest dostarczenie wiedzy i umiejętności w zakresie: diagnozy, profilaktyki, metodyki pracy w środowisku szkolnym i rodzinnym,  zgodnie ze standardami kształcenia nauczycieli wymaganymi przez MEN. Zdobyta wiedza i kompetencje pozwolą absolwentom studiów przyjąć aktywną rolę w procesie wychowania i edukacji uczniów w szkole i innych placówkach oświatowych lub opiekuńczo-wychowawczych.

 

ADRESACI:

Osoby posiadające wykształcenie wyższe magisterskie lub zawodowe, zainteresowane pracą z dziećmi i młodzieżą szkolną. Oferta skierowana jest w szczególności do: pedagogów i psychologów; nauczycieli i wychowawców różnych typów szkół oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych i resocjalizacyjnych; pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych.

 

RAMOWY OPIS STUDIÓW:

Program studiów podyplomowych pozwala na uzyskanie dodatkowych kwalifikacji do prowadzenia zajęć o charakterze stymulującym w szkołach i placówkach edukacyjnych.

Studia podyplomowe trwają 3 semestry i obejmują: 118 godz. przedmiotów podstawowych,   222 godz. przedmiotów kierunkowych, 10 godz. pracy dyplomowej oraz 150 godz. praktyk pedagogicznych.

Treści programowe:

Moduł przedmiotów podstawowych (Wybrane elementy psychologii rozwojowej i opiekuńczo- wychowawczej; Diagnoza pedagogiczna; Filozoficzno – etyczny kontekst pracy opiekuńczo – wychowawczej; Poradnictwo społeczno – wychowawcze i zawodowe; Prawne podstawy opieki i wychowania; Współczesne problemy i patologie społeczne; Szkoła jako środowisko edukacyjno-wychowawcze) – 118 godz.

Moduł przedmiotów kierunkowych (Warsztat pracy pedagoga szkolnego; System opieki i pomocy w Polsce i w krajach Unii Europejskiej; Socjoekonomiczne podstawy pracy opiekuńczo – wychowawczej; Metodyka współpracy z rodzicami dzieci z trudnościami w rozwoju; Metodyka pracy z dziećmi wykazującymi zaburzenia rozwojowe; Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej; Metodyka profilaktyki i animacji w środowisku lokalnym; Metody aktywizujące w wychowaniu; Metodyka pracy opiekuńczo – wychowawczej z osobami w wieku starszym; Pozyskiwanie środków finansowych dla działań opiekuńczo – wychowawczych; Projektowanie pomocy i wsparcia; Mediacje w pracy opiekuńczo – wychowawczej; Dydaktyczne aspekty równości szans edukacyjnych; Dydaktyka – pedagogiczne i lingwistyczne problemy w nauczaniu i uczeniu się) – 222 godz.

Praca dyplomowa – 10 godz.

 

ORGANIZACJA I CZAS TRWANIA STUDIÓW

Studia zorganizowane są w systemie zaocznym. Podstawową formą studiowania są dwudniowe zjazdy organizowane w soboty i niedziele. W ramach studiów odbywają się zajęcia teoretyczne w formie wykładów i ćwiczeń prowadzonych przez nauczycieli akademickich. Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie przedmiotów (zgodnie z wymaganiami wykładowców), zaliczenie 150 godzin praktyk oraz złożenie pracy  dyplomowej. Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Pedagogiki Opiekuńczo – Wychowawczej. Pedagoga Szkolnego, zgodne z wymogami MNiSW.

 

Praktyki:

Czas trwania praktyk podczas studiów podyplomowych wynosi 150 godzin, a wymagane miejsca odbywania praktyk to: Szkoły i inne Placówki Oświatowe lub Opiekuńczo-Wychowawcze i Rewalidacyjne.

Pedagogika resocjalizacyjna

 • Liczba Semestrów: 3

STUDIA PODYPLOMOWE:  Pedagogika Resocjalizacyjna

Celem studiów jest wyposażenie Słuchaczy w umiejętności pracy resocjalizacyjnej w oparciu o działania zorientowane na przyszłość wychowanka (diagnoza potencjałów i talentów, „odcięcie” się od przeszłości, tworzenie wizji przyszłości, stymulowanie rozwoju poznawczego i twórczego, kreowanie treści i form nowych ról społecznych, preferowanie metod rozwijających  potencjały) oraz kompetencje do pracy z zastosowaniem metod resocjalizacyjnych.

 ADRESACI:

Osoby posiadające wykształcenie wyższe magisterskie lub zawodowe, zainteresowane zdobyciem dodatkowych kwalifikacji do  pracy pedagogicznej w placówkach edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz organizacjach pozarządowych. Oferta skierowana jest w szczególności do: pedagogów, psychologów, socjologów, prawników, teologów;  nauczycieli różnych typów szkół oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych i  resocjalizacyjnych; pedagogów szkolnych; kuratorów zawodowych, policjantów, strażników miejskich, pracowników służb więziennych.

 

RAMOWY OPIS STUDIÓW:

Absolwenci uzyskują kwalifikacyjne do prowadzenia resocjalizacji zarówno w środowisku otwartym, jak i zamkniętym. Studia dają kwalifikacje do stosowania w praktyce wychowawczej metod resocjalizacyjnych.

Studia podyplomowe trwają 3 semestry i obejmują: 56 godz. przedmiotów podstawowych,   284 godz. przedmiotów kierunkowych, 10 godz. pracy dyplomowej oraz 150 godz. praktyk pedagogicznych.

Treści programowe:

Moduł przedmiotów podstawowych (Psychologiczne podstawy pracy resocjalizacyjnej; Psychologia kliniczna z elementami psychopatologii; Psychologiczne mechanizmy uzależnień; Współczesne dewiacje i patologie społeczne) – 56 godz.

Moduł przedmiotów kierunkowych (Diagnoza nieprzystosowanych społecznie ze szczególnym uwzględnieniem diagnozy pozytywnej; Pedagogika resocjalizacyjna; Teoretyczne podstawy twórczej resocjalizacji; Resocjalizacja w świetle neurodydaktyki; Metodyka wychowania resocjalizującego; Prawne podstawy resocjalizacji; Dydaktyczne aspekty równości szans edukacyjnych; Metodyka profilaktyki społecznej w środowisku lokalnym; Metodyka pracy kuratora sądowego; Metodyka pracy opiekuńczo – wychowawczej i socjalnej; Negocjacje i mediacje w resocjalizacji; Teatr resocjalizacyjny; Resocjalizacja poprzez sport; Dydaktyka – pedagogiczne i lingwistyczne problemy w nauczaniu i uczeniu się; Drama w edukacji i resocjalizacji; Metodyka pracy w placówkach resocjalizacyjnych dla nieletnich; Warsztaty aktorskie – autoprezentacje; Tutoring i mentoring w edukacji i resocjalizacji) – 284 godz.

Praca dyplomowa – 10 godz.

 

ORGANIZACJA I CZAS TRWANIA STUDIÓW

Studia zorganizowane są w systemie zaocznym. Podstawową formą studiowania są dwudniowe zjazdy organizowane w soboty i niedziele. W ramach studiów odbywają się zajęcia teoretyczne w formie wykładów i ćwiczeń prowadzonych przez nauczycieli akademickich. Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie przedmiotów (zgodnie z wymaganiami wykładowców), zaliczenie 150 godzin praktyk oraz złożenie pracy  dyplomowej. Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych o specjalności Pedagogika Resocjalizacyjna, zgodne z wymogami MNiSW.

Praktyki:

Czas trwania praktyk podczas studiów podyplomowych wynosi 150 godzin, a wymagane miejsca odbywania praktyk to: Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze (MOW), Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii (MOS), Ochotnicze Hufce Pracy (OHP), Schroniska dla Nieletnich, Poradnie psychologiczno-pedagogiczne i specjalistyczne, zajmujące się problematyką nieprzystosowania społecznego.

Przygotowanie Pedagogiczne do zajmowania stanowiska nauczyciela

 • Liczba Semestrów: 3

 

STUDIA PODYPLOMOWE:  Przygotowanie Pedagogiczne do Zajmowania Stanowiska Nauczyciela

 

Studia podyplomowe dają absolwentom kwalifikacje pedagogiczne uprawniające do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówkach oświatowych, jednostkach szkoleniowych oraz placówkach kształcenia kadr.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szczególnych wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, przez przygotowanie pedagogiczne rozumie się nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia i praktyką pedagogiczną.

 

ADRESACI:

Oferta skierowana jest do osób z wyższym wykształceniem, nastawionych na zdobycie kwalifikacji pedagogicznych niezbędnych do ubiegania się o stanowisko nauczyciela.

RAMOWY OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe trwają 3 semestry i obejmują: 110 godz. przedmiotów psychologicznych,   230 godz. przedmiotów pedagogicznych, 10 godz. pracy dyplomowej oraz 150 godz. praktyk pedagogicznych.

Treści programowe:

Moduł psychologiczny (Komunikacja interpersonalna i społeczna; Psychologia społeczna i rozwojowa; Psychologiczne podstawy niepowodzeń szkolnych; Zaburzenia psychospołeczne i rozwojowe u dzieci i młodzieży; Neuropsychologia; Wiedza o rozwoju człowieka) – 110 godz.

Moduł pedagogiczny (Podstawy dydaktyki, Dydaktyka obszaru przedmiotowego (przedmiotów przyrodniczych lub humanistycznych; Dydaktyka przedmiotowa; Dykcja i emisja głosu; Animacja środowiskowa; Prawo oświatowe; Pedagogika specjalna i wczesna interwencja; Profilaktyka w szkole; Pedagogiczne i lingwistyczne problemy w nauczaniu i uczeniu się; Szkoła, oświata i polityka edukacyjna; Diagnoza pedagogiczna; Metodyka wychowania oraz aktywizacja dzieci i młodzieży) – 230 godz.

Praca dyplomowa – 10 godz.

ORGANIZACJA I CZAS TRWANIA STUDIÓW

Studia zorganizowane są w systemie zaocznym. Podstawową formą studiowania są dwudniowe zjazdy organizowane w soboty i niedziele. W ramach studiów odbywają się zajęcia teoretyczne w formie wykładów i ćwiczeń prowadzonych przez nauczycieli akademickich. Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie przedmiotów (zgodnie z wymaganiami wykładowców), zaliczenie 150 godzin praktyk oraz złożenie pracy  dyplomowej. Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Przygotowania Pedagogicznego do Zajmowania Stanowiska Nauczyciela, zgodne z wymogami MNiSW.

 

Praktyki:

Czas trwania praktyk podczas studiów podyplomowych wynosi 150 godzin, a wymagane miejsca odbywania praktyk to: Szkoły i inne Placówki Oświatowe lub Opiekuńczo-Wychowawcze.

Neurologopedia

 • Liczba Semestrów: 3

STUDIA PODYPLOMOWE:  Neurologopedia

Celem studiów jest uzyskanie specjalizacji w zakresie neurologopedii oraz kwalifikacji neurologopedy. Studia przygotowują logopedów do pracy z dziećmi z dysfunkcjami rozwojowymi oraz osobami dorosłymi z zaburzeniami mowy (trudnościami w komunikacji).

 ADRESACI:

Studia przeznaczone są dla logopedów, którzy ukończyli studia magisterskie ze specjalnością logopedyczną lub czterosemestralne pomagisterskie studia logopedyczne i są zainteresowani poszerzeniem wiedzy dotyczącej zaburzeń mowy pochodzenia neurologicznego.

 

RAMOWY OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe trwają 3 semestry i obejmują: 190 godz. przedmiotów podstawowych i kierunkowych,   180 godz. przedmiotów aplikacyjnych, 10 godz. pracy dyplomowej oraz 150 godz. praktyk pedagogicznych.

Treści programowe:

Moduł przedmiotów podstawowych i kierunkowych (Komunikacja wspomagająca i alternatywna – AAC; Autyzm; Neurologia; Opóźniony rozwój mowy; Pediatria i wczesna interwencja; Psychiatria; Psychologia z elementami neuropsychologii; Psychomotoryka i elementy rehabilitacji dziecięcej; Surdologopedia – metody badań słuchu)  – 190 godz.

Moduł aplikacyjny (Diagnozowanie neurologopedyczne; Afazja, dyzartria i choroby otępienne; Dysfagia; Metoda integracji sensorycznej; Praca z dziećmi ze sprzężeniami, z zespołami genetycznymi, niepełnosprawnością intelektualną; Jąkanie; Coaching w pracy z pacjentem i jego otoczeniem) – 180 godz.

Praca dyplomowa – 10 godz.

 

ORGANIZACJA I CZAS TRWANIA STUDIÓW

Studia zorganizowane są w systemie zaocznym. Podstawową formą studiowania są dwudniowe zjazdy organizowane w soboty i niedziele. W ramach studiów odbywają się zajęcia teoretyczne w formie wykładów i ćwiczeń prowadzonych przez nauczycieli akademickich. Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie przedmiotów (zgodnie z wymaganiami wykładowców), zaliczenie 150 godzin praktyk oraz złożenie pracy  dyplomowej.Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwenci mogą podjąć pracę w Poradniach Psychologicznych i Placówkach Oświatowych. Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych o specjalności Neurologopedia, zgodne z wymogami MNiSW.

 

Praktyki:

Czas trwania praktyk podczas studiów podyplomowych wynosi 150 godzin, a wymagane miejsca odbywania praktyk to: Szpitale, Przychodnie i Poradnie Logopedyczne.

Zarządzanie i Marketing w Oświacie

STUDIA PODYPLOMOWE:  Zarządzanie i Marketing w Oświacie

 • Liczba Semestrów: 2

STUDIA PODYPLOMOWE:  Zarządzanie i Marketing w Oświacie

 

Celem głównym studiów jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry kierowniczej dla potrzeb zarządzania we wszelkiego rodzaju placówkach oświatowych. Cele szczegółowe:

 • uzyskanie kwalifikacji umożliwiających pełnienie funkcji dyrektora lub innej funkcji kierowniczej w oświacie w myśl rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. (z późn. zm.) w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w różnych typach placówek oświatowych,
 • nowe spojrzenie na jakość, zarządzanie, planowanie i doskonalenie kwalifikacji zawodowych.

 

ADRESACI:

Słuchaczami studiów mogą być osoby, które mają ukończone studia wyższe (licencjackie lub magisterskie), zajmujące się problematyką oświatową w jednostkach samorządu terytorialnego, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, a także osoby, które przygotowują się do pełnienia funkcji kierowniczych w oświacie.

 

RAMOWY OPIS STUDIÓW:

Program studiów podyplomowych uwzględnia najnowsze wymagania prawne i organizacyjne związane z zarządzaniem i marketingiem w oświacie.

Słuchacze zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności niezbędne do sprawnego i twórczego zarządzania szkołą lub placówką oświatową z uwzględnieniem potrzeb wynikających z zasad reformy oświatowej i regionalnej polityki edukacyjnej.

Studia trwają 2 semestry i obejmują: 128 godz. przedmiotów teoretycznych, 132 godz. przedmiotów metodycznych oraz 10 godz. pracy dyplomowej.

Treści programowe:

Moduł przedmiotów teoretycznych – (Organizacja i funkcjonowanie instytucji i placówek oświatowych; Podstawy prawa pracy; Współczesny polski system oświatowy; Finansowanie placówek oświatowych; Fundusze europejskie i zamówienia publiczne; Etyka zawodowa i zarządzania; Polityka oświatowa UE; Psychologia pracy z zarządzaniem; Prawo oświatowe) – 128 godz.

Moduł przedmiotów metodycznych – (Doskonalenie i rozwój zawodowy w placówce oświatowej; Przedsiębiorczość i marketing w oświacie; Zarządzanie zasobami ludzkimi; Zarządzanie jakością w placówce oświatowej; Sprawowanie nadzoru pedagogicznego; Informatyczne wspomaganie zarządzania w oświacie; Komunikacja interpersonalna, negocjacje i mediacje) – 132 godz.

 Praca dyplomowa – 10 godz.

 

ORGANIZACJA I CZAS TRWANIA STUDIÓW

Studia zaplanowane są na 270 godzin realizowanych w ciągu dwóch semestrów, zorganizowanych w systemie zaocznym. Podstawową formą studiowania są dwudniowe zjazdy organizowane w soboty i niedziele. W ramach studiów odbywają się zajęcia teoretyczne w formie wykładów i ćwiczeń prowadzonych przez nauczycieli akademickich prowadzone przez osoby posiadające przygotowanie teoretyczne i praktyczne w obszarze zarządzania w oświacie. Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach przewidzianych programem studiów, zaliczenie przedmiotów oraz złożenie pracy  dyplomowej i jej obrona. Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Zarządzania i Marketingu w Oświacie, zgodne z wymogami MNiSW.

Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna
 • Liczba Semestrów: 3

STUDIA PODYPLOMOWE:  Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna

Celem studiów jest przygotowanie do nauczania wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej w klasach I-III. Program obejmuje praktyczną naukę z podstaw wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, uzupełniony o blok przedmiotów metodycznych i warsztatowych.

 ADRESACI:

Oferta skierowana jest do dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych pedagogicznych, które chcą uzyskać kwalifikacje do pracy w Przedszkolach i Szkołach w zakresie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

RAMOWY OPIS STUDIÓW:

Program studiów podyplomowych daje kwalifikacje i uprawnienia do pracy w placówkach wychowania przedszkolnego, w oddziałach przedszkolnych dla dzieci sześcioletnich przy szkołach podstawowych lub zamierzają prowadzić prywatne przedszkola oraz w klasach I-III w szkołach podstawowych.

Studia podyplomowe trwają 3 semestry i obejmują: 126 godz. przedmiotów podstawowych,   214 godz. przedmiotów kierunkowych, 10 godz. pracy dyplomowej oraz 150 godz. praktyk pedagogicznych.

Treści programowe:

Moduł przedmiotów podstawowych (Podstawy wychowania przedszkolnego; Podstawy edukacji wczesnoszkolnej; Diagnoza i terapia pedagogiczna; Metodyka edukacji polonistycznej; Metodyka edukacji matematycznej; Metodyka edukacji społeczno-przyrodniczej; Metodyka edukacji plastyczno-technicznej) – 126 godz.

Moduł przedmiotów kierunkowych (Psychologia rozwoju dziecka; Dykcja i emisja głosu; Kultura języka; Język angielski – lektorat; Elementy logopedii; Media w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej; Metodyka wychowania fizycznego wraz z edukacją zdrowotną; Warsztat pracy nauczyciela – doskonalenie i rozwój zawodowy; Trening umiejętności wychowawczych; Metodyka oddziaływań profilaktycznych; Warsztaty artystyczne – teatralne, muzyczne, ruchowe; Literatura dziecięca; Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne; Animacja środowiskowa i społeczno-kulturalna; Współpraca przedszkola i szkoły z rodzicami i społecznością lokalną) – 214 godz.

 Praca dyplomowa – 10 godz.

ORGANIZACJA I CZAS TRWANIA STUDIÓW

Studia zorganizowane są w systemie zaocznym. Podstawową formą studiowania są dwudniowe zjazdy organizowane w soboty i niedziele. W ramach studiów odbywają się zajęcia teoretyczne w formie wykładów i ćwiczeń prowadzonych przez nauczycieli akademickich. Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie przedmiotów (zgodnie z wymaganiami wykładowców), zaliczenie 150 godzin praktyk pedagogicznych oraz złożenie pracy  dyplomowej. Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Wychowania Przedszkolnego i Edukacji Wczesnoszkolnej, zgodne z wymogami MNiSW.

 

Praktyki:

Czas trwania praktyk podczas studiów podyplomowych wynosi 150 godzin, a wymagane miejsca odbywania praktyk to: Przedszkola i Szkoły w klasach 0-3.

Asystent Rodziny

STUDIA PODYPLOMOWE:  Asystent Rodziny

 • Liczba Semestrów: 3

 

Celem studiów jest przygotowanie Słuchacza do pracy z rodziną zagrożoną wykluczeniem, który będzie współpracował z psychologiem i Instytucjami Opieki Społecznej w środowisku szkolnym i rodzinnym, zgodnie ze standardami kształcenia nauczycieli wymaganymi przez MEN. Zdobyta wiedza i kompetencje pozwolą absolwentom studiów przyjąć aktywną rolę w procesie wsparcia rodziny zagrożonej niedostosowaniem społecznym i wychowawczym.

ADRESACI:

Oferta skierowana jest do osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych, zainteresowanych pracą z rodzinami dysfunkcyjnymi oraz placówkami  oświatowymi i opiekuńczo-wychowawczymi.

RAMOWY OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe na Kierunku „Asystent Rodziny” dostarczają słuchaczom wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy z rodziną zagrożoną wykluczeniem oraz kompetencji potrzebnych do rozwiązywania problemów dotyczących przyczyn, symptomów i mechanizmów zaburzeń w rodzinie.

Studia podyplomowe trwają 3 semestry i obejmują: 124 godz. przedmiotów podstawowych,   120 godz. przedmiotów kierunkowych, 96 godz. moduł aplikacyjny, 10 godz. pracy dyplomowej oraz 150 godz. praktyk pedagogicznych.

Treści programowe:

Moduł przedmiotów podstawowych (Psychologia rodziny, Wprowadzenie do pedagogiki rodziny, Psychologia rozwojowa i społeczna, Etyka zawodowa, Prawo rodzinno – opiekuńcze i prawne aspekty zabezpieczenia socjalnego, Pedagogika specjalna, Edukacja zdrowotna, Poradnictwo i doradztwo socjalne i zawodowe, Resocjalizacja) – 124 godz.

Moduł przedmiotów kierunkowych (Diagnoza systemów rodzinnych, Kryzys w rodzinie i sposoby jego przezwyciężania – rozwiązania modelowe, Interwencja kryzysowa, Metodyka pracy asystenta rodziny, Opieka nad dzieckiem i rodziną) – 120 godz.

Moduł aplikacyjny (Metody interakcyjno-komunikacyjne w pracy z rodziną dysfunkcyjną – warsztaty, Projektowanie i ewaluacja planu pracy z rodziną – warsztaty, Komunikacja interpersonalna – trening umiejętności, Współpraca z podmiotami działającymi na rzecz dziecka i rodziny – projekty, Ekonomia w praktyce – projektowanie budżetu rodzinnego, Mediacje i negocjacje w pracy z rodziną) – 96 godz.

Praca dyplomowa – 10 godz.

ORGANIZACJA I CZAS TRWANIA STUDIÓW

Studia zorganizowane są w systemie zaocznym. Podstawową formą studiowania są dwudniowe zjazdy organizowane w soboty i niedziele. W ramach studiów odbywają się zajęcia teoretyczne w formie wykładów i ćwiczeń prowadzonych przez nauczycieli akademickich. Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie przedmiotów (zgodnie z wymaganiami wykładowców), zaliczenie 150 godzin praktyk oraz złożenie pracy  dyplomowej. Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych o specjalności Asystent Rodziny, zgodne z wymogami MNiSW.

Praktyki:

Czas trwania praktyk podczas studiów podyplomowych wynosi 150 godzin, a wymagane miejsca odbywania praktyk to: Domy Rodzinne, Szkoły i inne Placówki Oświatowe lub Opiekuńczo-Wychowawcze.

Gerontologia
 • Liczba Semestrów: 3

STUDIA PODYPLOMOWE:  Gerontologia

Celem studiów jest przygotowanie do kontaktowania się z seniorami i właściwego zaspokajania ich potrzeb i prowadzenia samodzielnych zajęć gerontoterapeutycznych. Absolwent pozyska wiedzę dotyczącą istoty, przyczyn i konsekwencji procesu starzenia się, schorzeń okresu starości, pielęgnacji i opieki oraz pracy socjalnej z seniorami.

ADRESACI:

Oferta skierowana jest do osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych. Studia adresowane są do osób, które chciałyby uzyskać przygotowanie do pracy z osobami starszymi oraz doskonalić swoje umiejętności interpersonalne i psychoedukacyjne.

RAMOWY OPIS STUDIÓW:

Program studiów podyplomowych dostarcza słuchaczom wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy z osobami starszymi w ich środowisku oraz kompetencji potrzebnych do rozwiązywania problemów osób starszych i ich otoczenia.

Studia podyplomowe trwają 3 semestry i obejmują: 200 godz. przedmiotów podstawowych,   140 godz. przedmiotów kierunkowych, 10 godz. pracy dyplomowej oraz 150 godz. praktyk pedagogicznych.

Treści programowe:

Moduł przedmiotów podstawowych (Podstawy gerontologii społecznej, Teoretyczne podstawy psychogeriatrii, Socjologia starości, Główne kierunki współczesnej gerontopolityki, Aktywizacja społeczna seniorów) – 200 godz.

Moduł przedmiotów kierunkowych (Zawodowa aktywizacja osób starszych, Metodyka aktywizacji ruchowej osób starszych, Praca socjalna z osobami starszymi, Podstawy pielęgnacji i opieki nad ludźmi starszymi, Medyczne aspekty procesu starzenia się, Rodzinni opiekunowie osób starszych i ich wspomaganie, Komunikowanie się z osobami starszymi i ich rodzinami, Terapia zajęciowa i arteterapia) – 140 godz.

Praca dyplomowa – 10 godz.

 

ORGANIZACJA I CZAS TRWANIA STUDIÓW

Studia zorganizowane są w systemie zaocznym. Podstawową formą studiowania są dwudniowe zjazdy organizowane w soboty i niedziele. W ramach studiów odbywają się zajęcia teoretyczne w formie wykładów i ćwiczeń prowadzonych przez nauczycieli akademickich. Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie przedmiotów (zgodnie z wymaganiami wykładowców), zaliczenie 150 godzin praktyk oraz złożenie pracy  dyplomowej. Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Gerontologii, zgodne z wymogami MNiSW.

 

Praktyki:

Czas trwania praktyk podczas studiów podyplomowych wynosi 150 godzin, a wymagane miejsca odbywania praktyk to: Domy Pomocy Społecznej, Szpitale, Przychodnie Zdrowia itp.

Nauczyciel jako Profilaktyk
 • Liczba Semestrów: 2

STUDIA PODYPLOMOWE:  Nauczyciel jako Profilaktyk

Celem studiów jest przygotowanie Słuchacza do uzyskania wiedzy i umiejętności niezbędnych w realizacji zajęć i oddziaływań profilaktycznych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Ponadto dają uprawnienia stosowania w praktyce wybranych programów profilaktycznych, zgodnie z aktualnymi tendencjami w systemie edukacji, które postulują odgrywanie większej roli profilaktycznej przez samych nauczycieli.

 ADRESACI:

Osoby posiadające kwalifikacje nauczycielskie (ewentualnie dysponujące kwalifikacjami/studiami ułatwiającymi realizację programów profilaktycznych i pracę z ludźmi – humanistyczne/społeczne/filozoficzne/teologiczne kierunki studiów, wyjątkowo również inne w przypadku doświadczonych praktyków rozszerzających swoje kompetencje).

 

RAMOWY OPIS STUDIÓW:

Program studiów podyplomowych przygotowuje nauczycieli i wychowawców do pracy profilaktycznej na terenie szkół i placówek oświatowo-wychowawczych.

Studia podyplomowe trwają 2 semestry i obejmują: 176 godz. przedmiotów profilaktyki problemowej,   94 godz. przedmiotów kompetencji osobistych, 10 godz. pracy dyplomowej.

Treści programowe:

Moduł profilaktyki problemowej (Pedeutologia w zastosowaniu profilaktycznym; Zachowania problemowe dzieci i młodzieży – epidemiologia; Rodzina jako czynnik chroniący i czynnik ryzyka; Strategie profilaktyczne – teoria oddziaływań; Antropologiczne aspekty profilaktyki problemowej; Metodyka oddziaływań profilaktycznych; Scenariusze zajęć profilaktycznych – analiza struktury i treści; Społeczne uwarunkowania zachowań ryzykownych; Wybrane aspekty psychologii rozwoju, społecznej i różnic indywidualnych; Profilaktyka uzależnień behawioralnych; Substancje psychoaktywne – kontekst biologiczny i psychologiczny; Ewaluacja i standardy działań profilaktycznych) – 176 godz.

Moduł kompetencji osobistych (Profilaktyka we wspólnocie (relacje osobowe); Zarządzanie procesem grupowym; Interakcje międzypokoleniowe (nauczyciel/wychowawca – uczeń/wychowanek) – warsztaty; Szkoła jako środowisko wychowawcze i profilaktyczne; Współdziałanie z rodzicami uczniów; Profilaktyka dla grup podwyższonego ryzyka – podstawy interwencji; Błędy w działaniach profilaktycznych – przykłady, unikanie; Animacja profilaktyki poprzez środowisko lokalne – wybrane aspekty) – 94 godz.

Praca dyplomowa – 10 godz.

 

ORGANIZACJA I CZAS TRWANIA STUDIÓW

Studia zorganizowane są w systemie zaocznym. Podstawową formą studiowania są dwudniowe zjazdy organizowane w soboty i niedziele. W ramach studiów odbywają się zajęcia teoretyczne w formie wykładów i ćwiczeń prowadzonych przez nauczycieli akademickich. Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie przedmiotów (zgodnie z wymaganiami wykładowców), złożenie projektu dyplomowego. Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych o specjalności Nauczyciel jako Profilaktyk, zgodne z wymogami MNiSW.

Administracja Publiczna z Elementami Zarządzania Jakością
 • Liczba Semestrów: 2

STUDIA PODYPLOMOWE:  Administracja Publiczna z Elementami Zarządzania Jakością

Celem studiów jest przygotowanie do pracy w szeroko rozumianej administracji publicznej. Studia zawierają elementy zarządzania jakością, co predysponuje osoby do wykonywania zadań wewnętrznego audytora jakości. Słuchacze nabędą profesjonalną wiedzę użyteczną w pracy urzędniczej na wszystkich szczeblach. Będą mieli możliwość zapoznania się z aktualnymi trendami dotyczącymi zadań państwa i samorządów, idei służby publicznej oraz związanej z nią transparentności i etyki postępowania.

 ADRESACI:

Osoby posiadające wykształcenie wyższe magisterskie lub zawodowe, zainteresowane zdobyciem dodatkowych kwalifikacji w zakresie metod kształtowania jakości w administracji, przekładających się na poprawne relacje administracja – lokalna społeczność.

RAMOWY OPIS STUDIÓW:

Program studiów podyplomowych uwzględnia najnowsze wymagania dotyczące kompetencji pracownika administracji. Oprócz wiedzy prawnej i administracyjnej Słuchacze otrzymają podstawową wiedzą ekonomiczną i zarządczą umożliwiającą efektywne gospodarowanie środkami publicznymi oraz zarządzanie zasobami wykorzystywanymi w administracji publicznej.

Studia podyplomowe trwają 2 semestry i obejmują: 130 godz. przedmiotów z zakresu prawa,   130 godz. przedmiotów specjalistycznych, 10 godz. pracy dyplomowej.

Treści programowe:

Moduł prawny (Prawo administracyjne; Wybrane zagadnienia prawa cywilnego; Wybrane zagadnienia prawa pracy; Instytucje i źródła prawa UE; Postępowanie administracyjne i egzekucyjne; Zawieranie umów w administracji; Odpowiedzialność prawna urzędnika; Etyka w administracji) – 130 godz.

Moduł specjalistyczny (Nadzór i kontrola w administracji; Biznes plan i procedury kredytowe. Współpraca z bankiem; Ustrój samorządu terytorialnego; Technika prawodawcza i legislacja w administracji; Systemy zarządzania jakością: Wymagania, interpretacja, dokumentowanie; Audyty jakości i proces certyfikacji; Psychologiczne aspekty zarządzania jakością. Techniki negocjacji i mediacji; Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy) – 130 godz.

Praca dyplomowa – 10 godz.

ORGANIZACJA I CZAS TRWANIA STUDIÓW

Studia zorganizowane są w systemie zaocznym. Podstawową formą studiowania są dwudniowe zjazdy organizowane w soboty i niedziele. W ramach studiów odbywają się zajęcia teoretyczne w formie wykładów i ćwiczeń prowadzonych przez nauczycieli akademickich. Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie przedmiotów (zgodnie z wymaganiami wykładowców), złożenie projektu dyplomowego. Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Administracja Publiczna z Elementami Zarządzania Jakością, zgodne z wymogami MNiSW.

Arteterapia i Terapia Zajęciowa
 • Liczba Semestrów: 3

STUDIA PODYPLOMOWE:  Arteterapia i Terapia Zajęciowa

Celem studiów jest wyposażenie Słuchaczy w kwalifikacje do zajmowania samodzielnego stanowiska animatora działań twórczych i arteterapeutycznych w galeriach, domach kultury, ogniskach młodzieżowych, szpitalach, domach opieki społecznej, domach kultury, pogotowiach opiekuńczo-wychowawczych oraz w stowarzyszeniach i fundacjach obejmujących różne formy terapii przez sztukę.

 ADRESACI:

Osoby posiadające wykształcenie wyższe magisterskie lub zawodowe, zainteresowane podjęciem samodzielnej pracy animatora-terapeuty z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z różnego rodzaju zaburzeniami emocjonalnymi oraz z określonymi dysfunkcjami.

 

RAMOWY OPIS STUDIÓW:

Program studiów podyplomowych uwzględnia najnowsze wymagania dotyczące kompetencji zawodowych nauczycieli i wychowawców.

Studia podyplomowe trwają 3 semestry i obejmują: 160 godz. przedmiotów podstawowych,   220 godz. przedmiotów specjalistycznych, 10 godz. pracy dyplomowej oraz 150 godz. praktyk pedagogicznych.

Treści programowe:

Moduł przedmiotów podstawowych (Komunikacja interpersonalna; Socjoterapia; Elementy arteterapii i terapii zajęciowej w ujęciu klinicznym; Podstawy arteterapii i terapii zajęciowej w edukacji, medycynie i resocjalizacji; Arteterapia i terapia zajęciowa w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi; Diagnoza w arteterapii i terapii zajęciowej; Psychologia twórczości; Elementy psychiatrii i psychoterapii; Psychologia rozwojowa) – 160 godz.

Moduł przedmiotów specjalistycznych (Pracownia artystyczna; Wybrane techniki arteterapii i terapii zajęciowej; Biblioterapia; Muzyka i ruch w arteterapii i terapii zajęciowej; Techniki terapii tańcem i ruchem; Drama; Psychorysunek; Terapia zajęciowa; Formy plastyczne; Malarstwo, rysunek, grafika; Analiza dzieła sztuki) – 220 godz.

Praca dyplomowa – 10 godz.

 

ORGANIZACJA I CZAS TRWANIA STUDIÓW

Studia zorganizowane są w systemie zaocznym. Podstawową formą studiowania są dwudniowe zjazdy organizowane w soboty i niedziele. W ramach studiów odbywają się zajęcia teoretyczne w formie wykładów i ćwiczeń prowadzonych przez nauczycieli akademickich. Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie przedmiotów (zgodnie z wymaganiami wykładowców), zaliczenie 150 godzin praktyk oraz złożenie pracy  dyplomowej. Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych o specjalności Arteterapia i Terapia Zajęciowa, zgodne z wymogami MNiSW.

Praktyki:

Czas trwania praktyk podczas studiów podyplomowych wynosi 150 godzin, a wymagane miejsca odbywania praktyk to: Szkoły i inne Placówki Oświatowe lub Opiekuńczo-Wychowawcze.

Drama

STUDIA PODYPLOMOWE:  Drama

 

Celem studiów jest kształcenie umiejętności wykorzystania potencjału teatru do wspomagania rozwoju intelektualnego i emocjonalnego dzieci i młodzieży oraz organizowania za pomocą technik dramy i teatru sytuacji, w których zachodzi uczenie się.

 

ADRESACI:

Osoby posiadające wykształcenie wyższe magisterskie lub zawodowe, zainteresowane zdobyciem dodatkowych kwalifikacji w zakresie wiedzy związanej z dramą edukacyjną.

 

RAMOWY OPIS STUDIÓW:

Program studiów podyplomowych uwzględnia najnowsze wymagania dotyczące dramy edukacyjnej (pedagogicznej).

Studia podyplomowe trwają 2 semestry i obejmują: 320 godz. przedmiotów  specjalistycznych, 10 godz. pracy dyplomowej.

Treści programowe:

Moduł specjalistyczny (Drama jako metoda arteterapeutyczna; Pedagogika dramy; Dramaterapia; Charakteryzacja i rekwizyty; Gestykulacja – mowa ciała; Drama w przedszkolu; Bibliodrama; Elementy tańca; Pantonima; Diagnostyczno-terapeutyczne aspekty dramy; Elementy psychologii; Teatr Forum; Techniki dramowe; Analiza dramy) – 130 godz.

Praca dyplomowa – 10 godz.

 

ORGANIZACJA I CZAS TRWANIA STUDIÓW

Studia zorganizowane są w systemie zaocznym. Podstawową formą studiowania są dwudniowe zjazdy organizowane w soboty i niedziele. W ramach studiów odbywają się zajęcia teoretyczne w formie wykładów i ćwiczeń prowadzonych przez nauczycieli akademickich. Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie przedmiotów (zgodnie z wymaganiami wykładowców), złożenie projektu dyplomowego. Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Dramy, zgodne z wymogami MNiSW.

Edukacja Integracyjna i Włączająca
 • Liczba Semestrów: 3

STUDIA PODYPLOMOWE:  Edukacja Integracyjna i Włączająca

Studia Podyplomowe mają charakter kwalifikacyjny, tzn. nadają kwalifikacje porównywalne z kwalifikacjami absolwentów studiów wyższych zawodowych prowadzonych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r. W sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. Nr 0, poz. 131).

 ADRESACI:

Oferta skierowana jest do osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych z kwalifikacjami pedagogicznymi. Uzyskiwane uprawnienia dają nauczycielom i wychowawcom dodatkowe kwalifikacje wspierania edukacji i wychowania dzieci i młodzieży wymagającej specjalnego podejścia edukacyjno-socjo-terapeutycznego, realizującej program inkluzji edukacyjnej w warunkach szkolnictwa powszechnego i integracyjnego (np. jako nauczyciel wspomagający).

 

RAMOWY OPIS STUDIÓW:

Program studiów podyplomowych uwzględnia najnowsze wymagania dotyczące kompetencji zawodowych nauczycieli i wychowawców.

Studia podyplomowe trwają 3 semestry i obejmują: 105 godz. przedmiotów specjalistycznych,   285 godz. przedmiotów metodycznych, 10 godz. pracy dyplomowej oraz 150 godz. praktyk pedagogicznych.

Treści programowe:

Moduł specjalistyczny (Prawne podstawy kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; Komunikacja z uczniem niepełnosprawnym; Wybrane aspekty psychologii rozwojowej; Pedagogika zabawy; Pedagogika specjalna; Terapia pedagogiczna; Surdopedagogika; Edukacja i rehabilitacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną; Tyflopedagogika; Dydaktyka specjalna) – 105 godz.

Moduł metodyczny  (Konstruowanie programów terapeutycznych; Kształcenie integracyjne i włączające; Metodyka pracy z uczniem niesłyszącym i słabo słyszącym; Metodyka pracy z uczniem niewidomym i słabo widzącym; Metodyka pracy z uczniem z autyzmem; Metodyka pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną; Metodyka pracy z uczniem z niepełnosprawnością ruchową; Metodyka pracy z uczniem zdolnym; Metodyka pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się; Metodyka wspierania rozwoju poznawczego ucznia; Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia niesłyszącego i słabo słyszącego; Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia niewidomego i słabo widzącego; Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia z autyzmem; Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia z niepełnosprawnością intelektualną; Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia z niepełnosprawnością ruchową; Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia zdolnego; Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się) – 285 godz.

Praca dyplomowa – 10 godz.

 

ORGANIZACJA I CZAS TRWANIA STUDIÓW

Studia zorganizowane są w systemie zaocznym. Podstawową formą studiowania są dwudniowe zjazdy organizowane w soboty i niedziele. W ramach studiów odbywają się zajęcia teoretyczne w formie wykładów i ćwiczeń prowadzonych przez nauczycieli akademickich. Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie przedmiotów (zgodnie z wymaganiami wykładowców), zaliczenie 150 godzin praktyk oraz złożenie pracy  dyplomowej. Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Edukacja Integracyjna i Włączająca, zgodne z wymogami MNiSW.

Praktyki:

Czas trwania praktyk podczas studiów podyplomowych wynosi 150 godzin, a wymagane miejsca odbywania praktyk to: Przedszkola, Szkoły i inne Placówki Oświatowe lub Opiekuńczo-Wychowawcze oraz Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze i  Rewalidacyjno – Wychowawcze.

Kształcenie Uczniów z Niepełnosprawnością
 • Liczba Semestrów: 3

STUDIA PODYPLOMOWE:  Kształcenie Uczniów z Niepełnosprawnością

Celem studiów jest przygotowanie do pracy: na stanowisku  pedagoga specjalnego w (przedszkolach ogólnodostępnych; szkołach ogólnodostępnych), na stanowisku nauczyciela wspomagającego w (przedszkolach integracyjnych; oddziałach integracyjnych; szkołach ogólnodostępnych; klasach ogólnodostępnych).

Studia podyplomowe mają za zadanie przygotować aktualnie pracujących nauczycieli do realizacji zadań zawodowych w funkcjonującym dziś systemie edukacji. Realizacja tego celu będzie wymagała podjęcia zarówno działań koncepcyjnych, organizacyjnych, jak
i realizacyjnych.

ADRESACI:

Oferta skierowana jest w szczególności do: pedagogów; nauczycieli i wychowawców różnych typów szkół oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych i resocjalizacyjnych; pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych.

RAMOWY OPIS STUDIÓW:

Ukończenie studiów pozwala na uzyskanie dodatkowych kwalifikacji do realizacji zadań z zakresu edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w warunkach kształcenia integracyjnego i ogólnodostępnego.

Studia podyplomowe trwają 3 semestry i obejmują: 120 godz. przedmiotów metodycznych,   170 godz. przedmiotów specjalistycznych, 10 godz. pracy dyplomowej oraz 150 godz. praktyk pedagogicznych.

Treści programowe:

Moduł metodyczny (Metodyka pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się; Metodyka pracy z uczniem z autyzmem; Metodyka pracy z uczniem niesłyszącym i słabo słyszącym; Metodyka pracy z uczniem niewidomym i słabo widzącym; Metodyka pracy z uczniem z lekką, umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną; Metodyka pracy z uczniem z niepełnosprawnością ruchową; Metodyka pracy z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym i niedostosowanym społecznie; Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych; Diagnoza funkcjonalna ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się; Organizacja i metodyka pracy w klasie integracyjnej) – 120 godz.

Moduł specjalistyczny (Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia niewidomego i słabo widzącego; Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia z autyzmem; Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia niesłyszącego i słabo słyszącego; Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia z niepełnosprawnością intelektualną; Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia z niepełnosprawnością ruchową; Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym i niedostosowanego społecznie; Pedagogika specjalna; Dydaktyka specjalna; Pedagogika terapeutyczna; Surdopedagogika; Prawne podstawy kształcenia uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi; Tyflopedagogika; Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną; Pedagogika resocjalizacyjna; Edukacja integracyjna i włączająca; Terapia pedagogiczna; Technologia informacyjna w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) – 170 godz.

Praca dyplomowa – 10 godz.

 

ORGANIZACJA I CZAS TRWANIA STUDIÓW

Studia zorganizowane są w systemie zaocznym. Podstawową formą studiowania są dwudniowe zjazdy organizowane w soboty i niedziele. W ramach studiów odbywają się zajęcia teoretyczne w formie wykładów i ćwiczeń prowadzonych przez nauczycieli akademickich. Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie przedmiotów (zgodnie z wymaganiami wykładowców), zaliczenie 150 godzin praktyk oraz złożenie pracy  dyplomowej. Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Kształcenia Osób z Niepełnosprawnością, zgodne z wymogami MNiSW.

 

Praktyki:

Czas trwania praktyk podczas studiów podyplomowych wynosi 150 godzin, a wymagane miejsca odbywania praktyk to: Przedszkola, Szkoły i inne Placówki Oświatowe lub Opiekuńczo-Wychowawcze oraz Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze.

Rytmika i Taniec w Wychowaniu Muzyczno-Ruchowym Dzieci w Wieku Przedszkolnym i Wczesnoszkolnym
 • Liczba Semestrów: 3

STUDIA PODYPLOMOWE:  Rytmika i Taniec w Wychowaniu Muzyczno-Ruchowym Dzieci w Wieku Przedszkolnym i Wczesnoszkolnym

 

Studia na tym kierunku nadają kwalifikacje do prowadzenia tańca, muzyki i ruchu oraz choreoterapii osobom, które posiadają kwalifikacje pedagogiczne (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, Dziennik Ustaw nr 50, poz. 400).

Celem studiów jest poszerzenie praktycznej wiedzy Słuchaczy, uzyskanie dodatkowych kwalifikacji oraz doskonalenie ich umiejętności ruchowo-tanecznych i muzycznych.

 

ADRESACI:

Oferta skierowana jest do osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych z kwalifikacjami pedagogicznymi, zainteresowanych pracą z dziećmi w przedszkolu i szkole.

 

RAMOWY OPIS STUDIÓW:

Program studiów podyplomowych uwzględnia najnowsze wymagania dotyczące kompetencji zawodowych nauczycieli i wychowawców. Wyposaża w umiejętności włączania ruchu z muzyką do lekcji wychowania muzycznego i fizycznego, zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

Studia podyplomowe trwają 3 semestry i obejmują: 70 godz. przedmiotów podstawowych,   280 godz. przedmiotów specjalistycznych, 10 godz. pracy dyplomowej oraz 150 godz. praktyk pedagogicznych.

Treści programowe:

Moduł podstawowy (Wybrane zagadnienia z anatomii i fizjologii człowieka; Podstawy antropomotoryki; Rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży; Metodyka kształcenia muzycznego dzieci niepełnosprawnych) – 70 godz.

Moduł specjalistyczny (Dydaktyka i metodyka zajęć ruchowych; Zabawy i gry o charakterze

korekcyjnym; Zabawy i gry z piłką; Zabawy i gry z elementami atletyki terenowej; Muzyka i rytmika; Taniec – rodzaje i  metodyka; Relaksacja; Podstawy treningu zdrowotnego; Instrumenty i programy muzyczne; Metodyka kształcenia muzycznego; Choreoterapia; Pedagogika zabawy; Tańce w kręgu; Emisja i higiena głosu; Śpiew) – 280 godz.

 Praca dyplomowa – 10 godz.

ORGANIZACJA I CZAS TRWANIA STUDIÓW

Studia zorganizowane są w systemie zaocznym. Podstawową formą studiowania są dwudniowe zjazdy organizowane w soboty i niedziele. W ramach studiów odbywają się zajęcia teoretyczne w formie wykładów i ćwiczeń prowadzonych przez nauczycieli akademickich. Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie przedmiotów (zgodnie z wymaganiami wykładowców), zaliczenie 150 godzin praktyk pedagogicznych oraz złożenie pracy  dyplomowej. Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Rytmiki i Tańca w Wychowaniu Muzyczno-Ruchowym Dzieci w Wieku Przedszkolnym i Wczesnoszkolnym, zgodne z wymogami MNiSW.

 

Praktyki:

Czas trwania praktyk podczas studiów podyplomowych wynosi 150 godzin, a wymagane miejsca odbywania praktyk to: Przedszkola i Szkoły w klasach 0-3.

Wychowanie do Życia w Rodzinie z Edukacją Seksualną
 • Liczba Semestrów: 3

STUDIA PODYPLOMOWE:  Wychowanie do Życia w Rodzinie z Edukacją Seksualną

Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji i przygotowanie do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie. Studia pozwalają na poszerzenie wiedzy z niezbędnych do prowadzenia zajęć dziedzin, m.in.: antropologii filozoficznej, etyki, psychologii, pedagogiki, socjologii, biologii i seksuologii. Oprócz przygotowania merytorycznego studia umożliwiają poszerzenie umiejętności metodycznych.

 ADRESACI:

Oferta skierowana jest do osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych z kwalifikacjami pedagogicznymi, zainteresowanych pracą z dziećmi i młodzieżą szkolną.

RAMOWY OPIS STUDIÓW:

Program studiów podyplomowych uwzględnia najnowsze wymagania dotyczące kompetencji zawodowych nauczycieli i wychowawców.

Studia podyplomowe trwają 3 semestry i obejmują: 130 godz. przedmiotów podstawowych,   210 godz. przedmiotów specjalistycznych, 10 godz. pracy dyplomowej oraz 150 godz. praktyk pedagogicznych.

Treści programowe:

Moduł podstawowy (Komunikacja interpersonalna; Podstawy wychowania do życia w rodzinie: etyczne, socjologiczne i prawne; Prawo rodzinne i małżeńskie; Biomedyczne podstawy rozwoju; Technologia informacyjna; Polityka rodzinna w Polsce i  krajach Unii Europejskiej; Psychologia rozwojowa; Terapia par i małżeństw) – 130 godz.

Moduł specjalistyczny (Psychologia małżeństwa i rodziny; Dydaktyka i metodyka wychowania do życia w rodzinie i edukacji seksualnej; Metody wychowania do życia w rodzinie; Mediacje i negocjacje w rodzinie; Poradnictwo rodzinne i seksualne; Etyka życia rodzinnego i seksualnego; Podstawy edukacji seksualnej; Zagadnienia seksuologiczne, natura ludzkiej seksualności; Zasady edukacji seksualnej w domu i szkole; Analiza materiałów źródłowych) – 210

Praca dyplomowa – 10 godz.

 

 

 

 

ORGANIZACJA I CZAS TRWANIA STUDIÓW

Studia zorganizowane są w systemie zaocznym. Podstawową formą studiowania są dwudniowe zjazdy organizowane w soboty i niedziele. W ramach studiów odbywają się zajęcia teoretyczne w formie wykładów i ćwiczeń prowadzonych przez nauczycieli akademickich. Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie przedmiotów (zgodnie z wymaganiami wykładowców), zaliczenie 150 godzin praktyk oraz złożenie pracy  dyplomowej. Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Wychowania do Życia w Rodzinie z Edukacją Seksualną, zgodne z wymogami MNiSW.

Praktyki:

Czas trwania praktyk podczas studiów podyplomowych wynosi 150 godzin, a wymagane miejsca odbywania praktyk to: Szkoły i inne Placówki Oświatowe lub Opiekuńczo-Wychowawcze.

Doradztwo Edukacyjne i Zawodowe
 • Liczba Semestrów: 3

STUDIA PODYPLOMOWE:  Doradztwo Edukacyjne i Zawodowe

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do pracy w szkole; urzędników do pracy w instytucjach rynku pracy oraz instytucjach szkoleniowych i rekrutacyjnych.

ADRESACI:

Oferta skierowana jest do osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych. Osoby chcące wykonywać zawód doradcy zawodowego w szkole powinny posiadać przygotowanie pedagogiczne.

 

RAMOWY OPIS STUDIÓW:

Program studiów podyplomowych uwzględnia najnowsze wymagania dotyczące kompetencji zawodowych doradców edukacyjnych i zawodowych.

Studia podyplomowe trwają 3 semestry i obejmują: 310 godz. przedmiotów specjalistycznych,   10 godz. pracy dyplomowej oraz 150 godz. praktyk pedagogicznych.

Treści programowe:

Moduł specjalistyczny (Doradztwo wobec wyzwań współczesności; Podstawy doradztwa zawodowego; Prawo pracy; Elementy psychologii; Zarządzanie karierą; Diagnoza w doradztwie zawodowym; Zawodoznawstwo; Metodyka pracy szkolnego doradcy zawodowego; Polityka rynku pracy oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczych; Metody i narzędzia pracy doradcy zawodowego; Planowanie karier edukacyjno-zawodowych; Kształcenie ustawiczne w Polsce; Nowoczesne technologie  w doradztwie zawodowym; Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie) – 310 godz.

Praca dyplomowa – 10 godz.

 

ORGANIZACJA I CZAS TRWANIA STUDIÓW

Studia zorganizowane są w systemie zaocznym. Podstawową formą studiowania są dwudniowe zjazdy organizowane w soboty i niedziele. W ramach studiów odbywają się zajęcia teoretyczne w formie wykładów i ćwiczeń prowadzonych przez nauczycieli akademickich. Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie przedmiotów (zgodnie z wymaganiami wykładowców), zaliczenie 150 godzin praktyk oraz złożenie pracy  dyplomowej. Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Doradztwo Edukacyjne i Zawodowe, zgodne z wymogami MNiSW.

 

Praktyki:

Czas trwania praktyk podczas studiów podyplomowych wynosi 150 godzin, a wymagane miejsca odbywania praktyk to: Szkoły i inne Placówki Oświatowe, Urzędy Pracy oraz Instytucje Szkoleniowe i Rekrutacyjne.

Nowość 2018 - Edukacja Wczesnoszkolna z Technologią Informacyjną

STUDIA PODYPLOMOWE:  Edukacja Wczesnoszkolna z Technologią Informacyjną

Celem studiów jest przygotowanie do nauczania edukacji wczesnoszkolnej w klasach I-III. Program obejmuje praktyczną naukę z podstaw wychowania wczesnoszkolnego oraz technologii informacyjnej, uzupełniony o blok przedmiotów metodycznych i warsztatowych.

 ADRESACI:

Oferta skierowana jest do dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych, które chcą uzyskać kwalifikacje do pracy w Szkołach w zakresie edukacji wczesnoszkolnej z technologią informacyjną.

RAMOWY OPIS STUDIÓW:

Program studiów podyplomowych daje kwalifikacje i uprawnienia do pracy w szkołach podstawowych w klasach I-III.

Studia podyplomowe trwają 3 semestry i obejmują: 126 godz. przedmiotów podstawowych,   214 godz. przedmiotów kierunkowych, 10 godz. pracy dyplomowej (końcowej) oraz 150 godz. praktyk pedagogicznych.

Treści programowe:

Moduł przedmiotów podstawowych (Teoretyczne podstawy edukacji wczesnoszkolnej; Metodyka edukacji wczesnoszkolnej; Diagnoza i terapia pedagogiczna; Edukacja polonistyczna z metodyką; Edukacja matematyczna z metodyką; Edukacja przyrodniczo-geograficzna z metodyką; Edukacja artystyczno-techniczna z metodyką) – 126 godz.

Moduł przedmiotów kierunkowych (Psychologia rozwoju dziecka; Dykcja i emisja głosu; Warsztat pracy nauczyciela w zakresie technologii informacyjnej i technologicznej; Język angielski; Wybrane elementy logopedii; Tworzenie i publikowanie dokumentów w sieci; Metodyka wychowania fizycznego i zajęć ruchowych; Metodyka pracy z komputerem w edukacji wczesnoszkolnej; Trening umiejętności wychowawczych; Multimedialne pomoce dydaktyczne w pracy nauczyciela; Doskonalenie i rozwój zawodowy nauczyciela; Profilaktyka i edukacja zdrowotna; Wspomaganie rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; Animacja środowiskowa i edukacja społeczno-kulturowa; Współpraca z rodzicami i ze społecznością lokalną) – 214 godz.

 Praca dyplomowa (końcowa) – 10 godz.

 ORGANIZACJA I CZAS TRWANIA STUDIÓW

Studia zorganizowane są w systemie zaocznym. Podstawową formą studiowania są dwudniowe zjazdy organizowane w soboty i niedziele. W ramach studiów odbywają się zajęcia teoretyczne w formie wykładów i ćwiczeń prowadzonych przez nauczycieli akademickich. Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie przedmiotów (zgodnie z wymaganiami wykładowców), zaliczenie 150 godzin praktyk pedagogicznych oraz złożenie pracy  dyplomowej. Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Edukacji Wczesnoszkolnej z Technologią Informatyczną, zgodne z wymogami MNiSW.

 Praktyki:

Czas trwania praktyk podczas studiów podyplomowych wynosi 150 godzin, a wymagane miejsca odbywania praktyk to: Szkoły w klasach 0-3.

 

 

.

Nowość 2018 -Komunikacja Społeczna i Medialna

STUDIA PODYPLOMOWE:  Komunikacja Społeczna i Medialna

Program studiów podyplomowych adresowany jest dla słuchaczy, którzy pragną usprawnić swoje działanie /w rodzinie, w pracy zawodowej, w kontaktach społecznych/ przez poznanie skutecznych sposobów komunikowania się interpersonalnego, społecznego a także porozumiewania się z wykorzystaniem nowoczesnych technik i urządzeń. Jednocześnie chcą być świadomi zagrożeń, które płyną z cyberprzestrzeni, po to, aby umieć im przeciwdziałać.

ADRESACI:

Oferta skierowana jest do osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych. kierunków humanistycznych i społecznych, zainteresowanych szeroko rozumianym komunikowaniem oraz tych, których efekty pracy zależą w dużej mierze od sprawnego porozumiewania się (lekarzy, policjantów itp.).

RAMOWY OPIS STUDIÓW:

Program studiów podyplomowych uwzględnia najnowsze wymagania dotyczące komunikacji społecznej i medialnej.

Studia podyplomowe trwają 2 semestry i obejmują: 260 godz. przedmiotów specjalistycznych, 10 godz. pracy dyplomowej.

Treści programowe:

Moduł specjalistyczny (Wybrane elementy psychologii społecznej; Pedagogika społeczna; Wybrane teorie komunikacji interpersonalnej; Etyka w negocjacjach; Podstawy prawne w komunikacji społecznej; Zarządzanie informacją; Media w komunikacji społecznej; Komunikacja międzykulturowa; Porozumiewanie się w zespole; Zasady i typy negocjacji; Trening interpersonalny; Trening asertywności; Skuteczne negocjacje (trening); Skuteczne mediacje (trening); Zagrożenia w cyberprzestrzeni; Sztuka prezentacji – wystąpienia publiczne; Etykieta w negocjacjach; Translatorium języka angielskiego) – 260godz.

Praca dyplomowa (końcowa) – 10 godz.

 ORGANIZACJA I CZAS TRWANIA STUDIÓW

Studia zorganizowane są w systemie zaocznym. Podstawową formą studiowania są dwudniowe zjazdy organizowane w soboty i niedziele. W ramach studiów odbywają się zajęcia teoretyczne w formie wykładów i ćwiczeń prowadzonych przez nauczycieli akademickich. Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie przedmiotów (zgodnie z wymaganiami wykładowców) oraz złożenie pracy  dyplomowej. Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Komunikacji Społecznej i Medialnej, zgodne z wymogami MNiSW.

Nowość 2018 - Profilaktyka i Przeciwdziałanie Uzależnieniom od Internetu i Mediów

STUDIA PODYPLOMOWE:  Profilaktyka i Przeciwdziałanie Uzależnieniom od Internetu i Mediów

Celem studiów jest przygotowanie Słuchacza do uzyskania wiedzy i umiejętności niezbędnych w realizacji zajęć i oddziaływań profilaktycznych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Ponadto dają uprawnienia stosowania w praktyce wybranych programów profilaktycznych, zgodnie z aktualnymi tendencjami w systemie edukacji, które postulują odgrywanie większej roli profilaktycznej przez samych nauczycieli.

 ADRESACI:

Osoby posiadające kwalifikacje nauczycielskie (ewentualnie dysponujące kwalifikacjami/studiami ułatwiającymi realizację programów profilaktycznych i pracę z ludźmi – humanistyczne/społeczne/filozoficzne/teologiczne kierunki studiów, wyjątkowo również inne w przypadku doświadczonych praktyków rozszerzających swoje kompetencje).

RAMOWY OPIS STUDIÓW:

Program studiów podyplomowych uwzględnia najnowsze wymagania dotyczące profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom od Internetu i mediów.

Studia podyplomowe trwają 2 semestry i obejmują: 260 godz. przedmiotów  specjalistycznych, 10 godz. pracy dyplomowej.

Treści programowe:

Moduł specjalistyczny (Proces kształcenia a pedagogika mediów; Pedagogiczne aspekty przekazów medialnych i świata wirtualnego; Elementy psychologii mediów; Podstawy socjologii mediów; Rozwój psychospołeczny dziecka; Zadania środowiska wychowawczego w kształtowaniu postaw wychowanków; Zagrożenia społeczno-moralne; Patologie społeczne w sieci; Zagrożenia zdrowotne; Wybrane problemy profilaktyki, diagnozy i terapii zachowań ryzykownych; Uzależnienia od mediów; Polityka bezpieczeństwa teleinformatycznego; Cyberprzestępstwa – wybrane zagadnienia; Prawne aspekty cyberprzestępstw; Polityka UE w zakresie cyberprzestepczości; Prewencja cyberprzestępstw) – 260 godz.

Praca dyplomowa (końcowa) – 10 godz.

 ORGANIZACJA I CZAS TRWANIA STUDIÓW

Studia zorganizowane są w systemie zaocznym. Podstawową formą studiowania są dwudniowe zjazdy organizowane w soboty i niedziele. W ramach studiów odbywają się zajęcia teoretyczne w formie wykładów i ćwiczeń prowadzonych przez nauczycieli akademickich. Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie przedmiotów (zgodnie z wymaganiami wykładowców), złożenie projektu dyplomowego. Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych o specjalności Profilaktyka i Przeciwdziałanie Uzależnieniom od Internetu i Mediów, zgodne z wymogami MNiSW.

 

Facebook