Studia podyplomowe w Warszawie

 

Oligofrenopedagogika

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA – 3 SEMESTRY

Czesne: 420 zł x 4 raty
Czesne za semestr: 1520 zł

Kwalifkacyjne, trzysemestralne studia podyplomowe przygotowujące kadry dla potrzeb edukacji, wychowania i opieki świadczonej osobom niepełnosprawnym intelektualnie we wszystkich typach placówek (specjalnych, integracyjnych i powszechnych przedszkolach, szkołach, domach dziecka etc.).

Studia na kierunku Oligofrenopedagogika dają uprawnienia pedagogiczne do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach publicznych i niepublicznych.

TREŚCI PROGRAMOWE:

teoretyczne: wiedza na temat współczesnego i tradycyjnego modelu rehabilitacji, pracy socjalnej i opieki oraz podstaw logopedii; edukacyjnych kontekstów niepełnosprawności, psychospołecznych problemów osób niepełnosprawnych i ich rodzin, zatrudnienia osób niepełnosprawnych, formalno-prawnych rozwiązań na rzecz osób niepełnosprawnych, podstaw psychopatologii i problemów społecznych;

metodyczne: umiejętności w zakresie: diagnozowania psychopedagogicznego, konstruowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych; kształtowania kompetencji społecznych u osób niepełnosprawnych; umiejętności metodyczne w odniesieniu do nauczania poszczególnych przedmiotów, całościowego usprawniania; udzielania porad, prowadzenia negocjacji i komunikacji w instytucji zamkniętej, prowadzenia interwencji kryzysowej.

ADRESACI:

Osoby posiadające wykształcenie wyższe magisterskie lub zawodowe z przygotowaniem pedagogicznym, zainteresowane zdobyciem dodatkowych kwalifikacji w zakresie umiejętności diagnostycznych i metodycznych związanych z prowadzeniem zajęć o charakterze stymulującym rozwój, edukacyjnych i kompensacyjno-korekcyjnych.

Oferta skierowana jest w szczególności do:

 • pedagogów i psychologów;
 • nauczycieli i wychowawców różnych typów szkół oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych;
 • pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych;

OPIS PRAKTYK:

 • Czas trwania praktyk podczas studiów podyplomowych wynosi 150 godzin.
 • Wymagane miejsca odbywania praktyk to:
  • przedszkole lub szkoła specjalna dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną;
  • szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z więcej niż jedną niepełnosprawnością;
  • Specjalny Ośrodek Wychowawczy, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 • Opiekunem praktyki powinna być osoba, zatrudniona w placówce na stanowisku nauczyciela.
 • Pierwsze 30 godzin praktyki może być realizowane w trakcie czynności opiekuńczo-wychowawczych, podejmowanych w placówce. Wymaga się, aby pozostałe 120 godzin realizowane było w trakcie czynności wychowawczo-dydaktycznych.
Pedagogika Opiekuńczo - Wychowawcza

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

Czesne: 380 zł x 4 raty
Czesne za semestr: 1380 zł

Trzysemestralne studia podyplomowe w zakresie pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej wyposażające słuchaczy w wiedzę i kompetencje niezbędne do pracy z dziećmi i młodzieżą.

Studia na kierunku Pedagogika Opiekuńczo – Wychowawcza dają uprawnienia pedagogiczne do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach publicznych i niepublicznych.

Ukończenie studiów pozwala na uzyskanie dodatkowych kwalifikacji do prowadzenia zajęć o charakterze stymulującym w szkołach i placówkach edukacyjnych.

TREŚCI PROGRAMOWE:

teoretyczne – wiedza psychologiczna i pedagogiczna odnosząca się do przyczyn, symptomów i mechanizmów zaburzeń rozwojowych, dotycząca podstaw pracy opiekuńczej i socjalnej, systemu opieki i pomocy w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej oraz wielu zagadnień z zakresu pedagogiki specjalnej, resocjalizacyjnej oraz psychologii rozwojowej i społecznej;

metodyczne – kompetencje w zakresie projektowania i efektywnej realizacji różnych działań w sferze edukacyjno – socjalnej, w tym umiejętności:

 • prowadzenia diagnozy psychopedagogicznej potrzeb dziecka w szkole i środowisku rodzinnym;
 • organizowania i realizowania zajęć profilaktycznych i pedagogicznych w oparciu o nowe metody stymulujące rozwój dzieci i młodzieży;
 • współdziałania z nauczycielami i rodzicami w procesie wspomagania rozwoju dziecka.

ADRESACI:

Osoby posiadające wykształcenie wyższe magisterskie lub zawodowe, zainteresowanie zdobyciem dodatkowych kwalifikacji w zakresie pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej. Oferta skierowana jest w szczególności do:

 • pedagogów i psychologów;
 • nauczycieli i wychowawców różnych typów szkół oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych;
 • pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych.

OPIS PRAKTYK:

 • Czas trwania praktyk podczas studiów podyplomowych wynosi 150 godzin.
 • Wymagane miejsca odbywania praktyk to:
  • przedszkola,
  • zespoły wychowania przedszkolnego,
  • punkty przedszkolne,
  • szkoły wszystkich typów (pod opieką pedagoga szkolnego lub nauczyciela zatrudnionego w świetlicy szkolnej);
  • poradnie psychologiczno-pedagogiczne i specjalistyczne;
  • bursy, internaty;
  • domy wczasów dziecięcych;
  • młodzieżowe ośrodki wychowawcze (MOW-y);
  • młodzieżowe ośrodki socjoterapii (MOS-y);
  • szkolne schroniska młodzieżowe;
  • młodzieżowe somy kultury;
  • ogniska pracy pozaszkolnej.
 • Opiekunem praktyki powinna być osoba, zatrudniona w placówce na stanowisku nauczyciela, nauczyciela – wychowawcy, nauczyciela – specjalisty lub nauczyciela – terapeuty.
 • Pierwsze 30 godzin praktyki może być realizowane w trakcie czynności opiekuńczo-wychowawczych, podejmowanych w placówce. Wymaga się, aby pozostałe 120 godzin realizowane było w trakcie czynności wychowawczo-dydaktycznych, specyficznych dla danej placówki.
Terapia Pedagogiczna i Socjoterapia

TERAPIA PEDAGOGICZNA I SOCJOTERAPIA – 3 SEMESTRY

Czesne: 380 zł x 4 raty
Czesne za semestr: 1380 zł

Trzysemestralne studia podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej i socjoterapii wyposażają uczestników w wiedzę i kompetencje niezbędne do pracy z dziećmi i młodzieżą z trudnościami w uczeniu się oraz pracy z dziećmi i młodzieżą metodą socjoterapii.

Studia na kierunku Terapia Pedagogiczna i Socjoterapia dają podwójne kwalifikacje:

 • do pracy terapeutycznej (prowadzenie zajęć o charakterze stymulującym i kompensacyjno-korekcyjnym);
 • do prowadzenia socjoterapii.

TREŚCI PROGRAMOWE:

teoretyczne – wiedza na temat przyczyn i przejawów zaburzeń rozwoju dziecka, diagnoza w zakresie możliwości rozpoznawania trudności w uczeniu się i funkcjonowaniu, zagadnienia umożliwiające prowadzenie diagnozy psychopedagogicznej, metody i techniki terapii pedagogicznej oraz zadania i możliwości działania w zakresie pracy psychokorekcyjnej;

metodyczny – umiejętności diagnozowania sytuacji dziecka oraz obszarów zaburzeń dziecka w różnych relacjach, organizowania i realizowania procesu terapii pedagogicznej w oparciu o nowe metody stymulujące rozwój dzieci i młodzieży z trudnościami w uczeniu się; współdziałania z nauczycielami i rodzicami w procesie wspomagania rozwoju dziecka; niwelowania urazów emocjonalnych powstałych na skutek deficytów i traumatycznych doświadczeń; konstruowania sytuacji psychokorekcyjnych dostarczających pozytywnych doświadczeń.

ADRESACI STUDIÓW:

Osoby posiadające wykształcenie wyższe magisterskie lub zawodowe z kwalifikacjami pedagogicznymi (głównie nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy szkolni), zainteresowane zdobyciem dodatkowych kwalifikacji w zakresie pedagogiki terapeutycznej oraz stosowania metody socjoterapii w pracy w placówkach edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych.

OPIS PRAKTYK:

 • Czas trwania praktyk podczas studiów podyplomowych wynosi 150 godzin.
 • Wymagane miejsca odbywania praktyk to:
  • młodzieżowe ośrodki wychowawcze (MOW-y),
  • młodzieżowe ośrodki socjoterapii (MOS-y),
  • szkoły wszystkich typów,
  • przedszkola,
  • ochotnicze hufce pracy (OHP),
  • poradnie psychologiczno-pedagogiczne i specjalistyczne, zajmujące się problematyką nieprzystosowania społecznego.
 • Opiekunem praktyki powinna być osoba, zatrudniona w placówce na stanowisku nauczyciela – wychowawcy, nauczyciela – specjalisty lub nauczyciela – terapeuty.
Przygotowanie Pedagogiczne do zajmowania stanowiska nauczyciela

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE DO ZAJMOWANIA STANOWISKA NAUCZYCIELA – 3 SEMESTRY

Czesne: 350 zł x 4 raty
Czesne zaoczne za semestr: 1260 zł

Założenia ogólne:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szczególnych wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, przez przygotowanie pedagogiczne rozumie się nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia i praktyką pedagogiczną – w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin oraz odbycie pozytywnie ocenionych praktyk pedagogicznych w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin.

Kwalifikacje:

Studia podyplomowe dają absolwentom kwalifikacje pedagogiczne uprawniające do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówkach oświatowych, jednostkach szkoleniowych oraz placówkach kształcenia kadr. Organizacja i czas trwania studiów: Studia podyplomowe są realizowane w ciągu trzech semestrów zorganizowanych w systemie zaocznym, w wymiarze 350 godzin. W ramach studiów odbywają się zajęcia teoretyczne w formie wykładów i ćwiczeń prowadzonych przez nauczycieli akademickich. Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie przedmiotów (zgodnie z wymaganiami wykładowców) oraz praktyk w wymiarze 150 godz. zrealizowanych w placówkach oświatowych. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego do zajmowania stanowiska nauczyciela.

Adresaci:

Osoby z wyższym wykształceniem, nastawione na zdobycie kwalifikacji pedagogicznych niezbędnych do ubiegania się o stanowisko nauczyciela.

Neurologopedia

NEUROLOGOPEDIA

Czesne: 495 zł x 4 raty
Czesne za semestr: 1800 zł

Trzysemestralne studia na kierunku Neurologopedia ukierunkowane są na zdobycie specjalizacji w zakresie neurologopedii oraz kwalifikacji neurologopedy. Studia przygotowują logopedów do pracy z dziećmi z dysfunkcjami rozwojowymi oraz osobami dorosłymi z zaburzeniami mowy (trudnościami w komunikacji).

TREŚCI PROGRAMOWE:

W toku studiów realizowane są między innymi następujące zagadnienia:

 • neuropatomechanizm opóźnień w rozwoju mowy,
 • diagnozowanie neurologopedyczne,
 • psychologia z elementami neuropsychologii,
 • psychomotoryka i elementy rehabilitacji dziecięcej,
 • surdologopedia – metody badań słuchu,
 • afazja, dysfagia, dyzartria i choroby otępienne,
 • metoda SI,
 • praca z dziećmi ze sprzężeniami, z zespołami genetycznymi, niepełnosprawnością intelektualną,
 • coaching w pracy z pacjentem i jego otoczeniem.

ADRESACI:

Studia na kierunku Neurologopedia są przeznaczone dla logopedów, którzy ukończyli studia magisterskie ze specjalnością logopedyczną lub czterosemestralne pomagisterskie studia logopedyczne i są zainteresowani poszerzeniem wiedzy dotyczącej zaburzeń mowy pochodzenia neurologicznego.

OPIS PRAKTYK:

Czas trwania praktyk podczas studiów podyplomowych wynosi 70 godzin.

Przedmioty objęte praktykami: Diagnozowanie neurologopedyczne; Afazja i Dyzartria; Psychomotoryka i elementy rehabilitacji dziecięcej Metody badania słuchu; Opóźniony rozwój mowy.

Zarządzanie w Oświacie

ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE – 2 SEMESTRY

Czesne: 500 zł x 4 raty
Czesne za semestr: 2.000 zł
Czesne płatne jednorazowo: 1.800 zł

Celem głównym studiów jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry kierowniczej dla potrzeb zarządzania we wszelkiego rodzaju placówkach oświatowych. Cele szczegółowe:

 • uzyskanie kwalifikacji umożliwiających pełnienie funkcji dyrektora lub innej funkcji kierowniczej w oświacie w myśl rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. (z późn. zm.) w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w różnych typach placówek oświatowych,
 • nowe spojrzenie na jakość, planowanie i doskonalenie kwalifikacji zawodowych.

ADRESACI:

Słuchaczami studiów mogą być osoby, które mają ukończone studia wyższe (licencjackie lub magisterskie), zajmujące się problematyką oświatową w jednostkach samorządu terytorialnego, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, a także osoby, które przygotowują się do pełnienia funkcji kierowniczych w oświacie.

RAMOWY OPIS STUDIÓW:

Program studiów podyplomowych uwzględnia najnowsze wymagania prawne i organizacyjne związane z zarządzaniem oświatą. Umiejętności praktycznego kierowania pracą placówki, słuchacze nabędą podczas praktyk kierowniczych u doświadczonych dyrektorów szkół i innych placówek.

Słuchacze zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności niezbędne do sprawnego i twórczego zarządzania szkołą lub placówką oświatową z uwzględnieniem potrzeb wynikających z zasad reformy oświatowej i regionalnej polityki edukacyjnej.

Studia trwają 2 semestry i obejmują 200 godz. dydaktycznych oraz 150 godz. praktyk zawodowych.

Treści programowe (m.in.):

– teoretyczne – prawne uwarunkowania funkcjonowania placówki oświatowej; prawo oświatowe i samorządowe; podstawy prawa pracy; etyczne problemy w administrowaniu placówkami oświatowymi; systemy edukacyjne w Europie; fundusze europejskie i zamówienia publiczne;

– metodyczne – doskonalenie oraz awans zawodowy nauczyciela i wychowawcy; planowanie strategiczne; zarządzanie projektami, zarządzanie jakością; zarządzanie personelem;  elementy IT w administrowaniu placówkami oświatowymi; pisanie raportów i sprawozdań.

ORGANIZACJA I CZAS TRWANIA STUDIÓW

Studia zaplanowane są na 200 godzin realizowanych w ciągu dwóch semestrów, zorganizowanych w systemie zaocznym. Podstawową formą studiowania są dwudniowe zjazdy organizowane w soboty i niedziele. W ramach studiów odbywają się zajęcia teoretyczne w formie wykładów i ćwiczeń prowadzonych przez nauczycieli akademickich prowadzone przez osoby posiadające przygotowanie teoretyczne i praktyczne w obszarze zarządzania w oświacie. Warunkiem ukończenia studiów jest odbycie 150 godzin praktyk w placówkach oświatowych, uczestnictwo w zajęciach objętych programem studiów, zaliczenie przedmiotów oraz złożenie egzaminu dyplomowego. Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia podyplomowych studiów Zarządzania w Oświacie.

Pedagogika resocjalizacyjna - Twórcza resocjalizacja

PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA – TWÓRCZA RESOCJALIZACJA

Czesne: 380 zł x 4 raty
Czesne za semestr: 1.380 zł

Kwalifikacyjne, trzysemestralne studia z zakresu projektowania i realizowania oddziaływań profilaktycznych i resocjalizujących.

Studia na kierunku Pedagogika Resocjalizacyjna – Twórcza Resocjalizacja dają uprawnienia pedagogiczne do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach publicznych i niepublicznych oraz innych placówkach oświatowych, na stanowisku nauczyciela-wychowawcy.

TREŚCI PROGRAMOWE:

teoretyczne – wiedza z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej, rozszerzona o zagadnienia psychologii społecznej i klinicznej oraz podstawy prawne i metodykę oddziaływań. Słuchacze zostaną zapoznani z mechanizmami sprzyjającymi występowaniu zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym człowieka, możliwościami ich diagnozy jako punktu wyjścia do przygotowania i realizacji zindywidualizowanych programów profilaktycznych i resocjalizacyjnych;

metodyczne – umiejętności związane z poznawaniem i stosowaniem metod oddziaływań kulturotechnicznych w resocjalizacji. Blok uzupełniony jest o treningi m.in. komunikacji interpersonalnej, socjoterapii oraz metod i strategii niezbędnych w pracy z grupą.

W toku studiów dostarczona zostanie wiedza i umiejętności w zakresie resocjalizacyjnego stymulowania rozwoju jakości schematów procesów poznawczych i twórczych. Metody twórczej resocjalizacji jako stymulatory procesu destygmatyzacji poprzez zinternalizowane autoprezentacje i wizualizacje (teatr resocjalizacyjny, resocjalizacja poprzez aktywność sportową, oraz metody wspomagające: drama, muzykoterapia, plastykoterapia). Działania teatralne, sportowe, muzyczne, plastyczne itp. nie są celem samym w sobie lecz pretekstem, swoistym „narzędziem” umożliwiającym „wchodzenie” w inne niż dotychczas role życiowe i społeczne. Ich głównym zadaniem jest stymulowanie rozwoju struktur poznawczych i twórczych.

W ramach studiów odbywają się zajęcia teoretyczne w formie wykładów i metodyczne w formie ćwiczeń i warsztatów prowadzone przez nauczycieli akademickich i specjalistów – praktyków oraz treningi prowadzone przez osoby posiadające rekomendacje trenerskie.

ADRESACI:

Osoby posiadające wykształcenie wyższe studia I lub II stopnia, którzy chcą uzyskać dodatkowe kwalifikacje do pracy pedagogicznej w placówkach edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, środowiskowej pracy z dziećmi i młodzieżą oraz w organizacjach pozarządowych.

Oferta skierowana jest w szczególności do:

 • pedagogów, psychologów, socjologów, prawników, teologów;
 • nauczycieli różnych typów szkół oraz innych placówek oświatowych;
 • pedagogów szkolnych;
 • kuratorów zawodowych, policjantów, strażników miejskich, pracowników służb więziennych.

Absolwenci uzyskują kwalifikacje do prowadzenia twórczej resocjalizacji zarówno w środowisku otwartym, jak i zamkniętym. Studia dają kwalifikacje do stosowania w praktyce wychowawczej metod twórczej resocjalizacji.

OPIS PRAKTYK:

 • Czas trwania praktyk podczas studiów podyplomowych wynosi 150 godzin.
 • Wymagane miejsca odbywania praktyk to:
  • młodzieżowe ośrodki wychowawcze (MOW-y),
  • młodzieżowe ośrodki socjoterapii (MOS-y),
  • ochotnicze hufce pracy (OHP),
  • schroniska dla nieletnich,
  • poradnie psychologiczno-pedagogiczne i specjalistyczne, zajmujące się problematyka nieprzystosowania społecznego.
 • Opiekunem praktyki powinna być osoba, zatrudniona w placówce na stanowisku nauczyciela – wychowawcy, nauczyciela – specjalisty lub nauczyciela – terapeuty.
 • Pierwsze 30 godzin praktyki może być realizowane w trakcie czynności opiekuńczo-wychowawczych, podejmowanych w placówce. Wymaga się, aby pozostałe 120 godzin realizowane było w trakcie czynności wychowawczo-dydaktycznych.
Doskonalenie kompetencji naukowo-badawczych w Pedagogice

Doskonalenie kompetencji naukowo-badawczych w Pedagogice

Twórcze doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli i wychowawców w zakresie pracy z młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie

Twórcze doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli i wychowawców w zakresie pracy z młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie – 2 SEMESTRY

Czesne: 450 zł x 4 raty
Czesne zaoczne za semestr: 1620 zł

 

Facebook