REKTOR Pedagogium WSNS

REKTOR

prof_nowak

dr hab. Beata Maria Nowak, profesor Pedagogium

tel.: (22) 620 76 54; fax: (22) 826 48 17

e-mail: rektorat@pedagogium.pl

JM Rektor jest związana z Pedagogium od roku 2006. W ciągu dziesięciu lat, oprócz pracy naukowo – badawczej i dydaktycznej, podejmowała liczne inicjatywy i wykonywała szereg zadań na rzecz sprawnego funkcjonowania Uczelni i jej dynamicznego rozwoju.

Pełnione funkcje

W latach 2006 – 2010, w Pedagogium Wyższej Szkole Pedagogiki Resocjalizacyjnej pełniła funkcje: wicedyrektora Instytutu Pedagogiki ds. organizacyjnych i studenckich (rok akademicki 2006/2007 i 2007/2008), a następnie wicedyrektora Instytutu Pedagogiki i Pracy Socjalnej ds. dydaktyczno-studenckich (rok akademicki 2008/2009 i 2009/2010).

W latach 2010 – 2016, w Pedagogium Wyższej Szkole Nauk Społecznych pełniła funkcje: wicedyrektora Instytutu Nauk Społecznych ds. dydaktycznych i dyplomowania (2010 – 2012); wicedyrektora ds. nauki  (2012 – 2016); kierownika studiów podyplomowych i Naukowo-Badawczej Akademii Pedagogium (2012 – 2016) oraz funkcję prorektora (lipiec – wrzesień 2016).

Od 2015 roku do listopada 2016 roku była wiceprzewodniczącą Zespołu Pedagogiki Resocjalizacyjnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. W latach 2012 – 2013 była członkiem Rady Naukowej Instytutu Studiów Interdyscyplinarnych w Brnie (Czechy). W latach 2010 – 2016 pełniła funkcję redaktora tematycznego, a od 2014 roku była członkiem redakcji półrocznika „Resocjalizacja Polska”. Jest ekspertem, biegłym NIK w dziedzinie readaptacji społecznej osób skazanych oraz członkiem wielu zespołów realizujących polskie i międzynarodowe projekty naukowo – badawcze.

Zainteresowania naukowo – badawcze

Jest autorką dwu monografii naukowych, redaktorką i współredaktorką dziewięciu prac zbiorowych oraz autorką i współautorką 60 artykułów teoretycznych oraz komunikatów z badań zorientowanych na:

 • poszukiwanie wyznaczników efektywności funkcjonowania placówek opiekuńczo – wychowawczych w kontekście wyrównywania szans młodzieży uczącej się poza miejscem stałego zamieszkania, skuteczności oddziaływań prowadzonych w warunkach wychowania zakładowego oraz determinantów wpływu wychowania pozarodzinnego i rozłąki z rodziną na postawy i zachowania dzieci i młodzieży;
 • określanie możliwości i warunków zawodowego kreowania osób pretendujących do wykonywania zawodów społecznych, w tym pedagogicznych – pedagogów społecznych, resocjalizacyjnych oraz pracowników socjalnych;
 • określanie resocjalizacyjnej i readaptacyjnej skuteczności w zakresie pomocy penitencjarnej i postpenitencjarnej, w tym determinantów efektywnego dozoru i nadzoru kuratorskiego oraz poszukiwanie teoretycznych i empirycznych podstaw do tworzenia modeli działania w zakresie szeroko rozumianej animacji społecznej, ukierunkowanej na podejmowanie działań w zakresie profilaktyki uzależnień (uniwersalnej i selektywnej) oraz działań pomocowych i wspierających na rzecz osób i rodzin zagrożonych niedostosowaniem społecznym, upośledzonych społecznie, zmarginalizowanych i wykluczonych.

KOMPETENCJE REKTORA

Zakres kompetencji rektora jest ściśle określony przez ustawę „Prawo o szkolnictwie wyższym” oraz „Statut Pedagogium WSNS w Warszawie”. Rektor kieruje działalnością uczelni, podejmuje najważniejsze decyzje, reprezentuje Uczelnię na zewnątrz. Kieruje pracami Senatu. Do konkretnych zadań powołuje zespoły i komisje rektorskie.

Rektor jest odpowiedzialny za właściwe informowanie o działalności uczelni ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Przedstawia ministrowi roczne sprawozdanie z działalności Uczelni oraz z wykonania planu rzeczowo-finansowego.

Rektor Pedagogium WSNS w Warszawie

 • kieruje działalnością Uczelni,
 • reprezentuje Uczelnię na zewnątrz,
 • jest autorem strategii rozwoju uczelni, którą uchwala Senat i czuwa nad jej realizacją,
 • jest przełożonym pracowników dydaktycznych, studentów i doktorantów,
 • nadzoruje działalność dydaktyczną i badawczą,
 • sprawuje nadzór nad wdrożeniem i doskonaleniem uczelnianego systemu zapewnienia jakości kształcenia;
 • tworzy i znosi specjalności oraz uruchamia inne formy kształcenia zgodnie
  z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 • tworzy studia podyplomowe,
 • podejmuje współpracę z instytucjami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi,
 • nadzoruje działalność wydawniczą prowadzoną w Uczelni,
 • dba o przestrzeganie prawa oraz zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Uczelni,
 • składa Senatowi roczne sprawozdanie z działalności Uczelni.
KANCLERZ Pedagogium WSNS

Kanclerz

Grzegorz Woźniak

 

 

Facebook