Instytut Nauk Społecznych – Zakłady

 

Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej

 

 

Plan pracy

Zakładu Pedagogiki Resocjalizacyjnej

Pedagogium Wyższej Szkoły Nauk Społecznych

( rok akademicki 2016/2017).

 

Obszar naukowy

 

 1. Realizacja projektu naukowo-badawczego „Zjawisko resilience wśród nieletnich. Źródła prężności i możliwości jej wzmacniania w procesie resocjalizacji” – prof. I. Mudrecka
 2. Realizacja projektu naukowo-badawczego „Porażka readaptacyjna w ocenie recydywistów penitencjarnych” – prof. B.M. Nowak
 3. Organizacja ogólnopolskiej konferencji naukowej „Horyzonty Resocjalizacji” – 10.03.2017

 

Obszar dydaktyczny

 1. Prace nad udoskonaleniem planów studiów na specjalności Resocjalizacja Nieprzystosowanych Społecznie – I i II stopień i studiów podyplomowych z zakresu resocjalizacji
 2. Monitoring sylabusów do przedmiotów prowadzonych na specjalności Resocjalizacja Nieprzystosowanych Społecznie na rok akademicki 2016/17
 3. Doskonalenie warsztatu pracy dydaktycznej
 4. Przeprowadzenie hospitacji młodych pracowników nauki
 5. Udział w Komisji ds. Jakości Kształcenia w celu zapewnienia o podnoszenia poziomu oferty dydaktycznej

 

Obszar organizacyjny

 1. Organizacja  „Forum Projektów Studenckich”, w ramach którego studenci RSN zaprezentują wyniki badań dotyczących zjawiska resilience wśród wychowanków placówek resocjalizacyjnych
 2. Opieka nad Studenckim Kołem Naukowym

Obszar popularyzacyjny

 1. Prezentacja wyników badań podczas środowiskowych, krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych
 2. Aktywność wydawnicza wszystkich pracowników zakładu
 3. Aktywność w masmediach w celu popularyzowania wiedzy z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej, wpływania na kształtowanie się praktyki edukacyjnej i podnoszenia poziomu profilaktyki społecznej
 4. Prace nad utworzeniem nowego czasopisma o tematyce resocjalizacyjnej

Inne

 1. Współpraca ze Służbą Więzienną
 2. Współpraca z kuratorami sądowymi
 3. Współpraca z placówkami resocjalizacyjnymi

 

Zakład Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej

Kierownik Zakładu: prof. ndzw. dr hab. K. Wojcieszek

Warszawa, 2016.10.15

 

Plan pracy

Zakładu Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej

Pedagogium Wyższej Szkoły Nauk Społecznych

( rok akademicki 2016/2017).

Opracowanie: Kierownik Zakładu prof. ndzw. dr hab. K. Wojcieszek.

 

Działalność dydaktyczna.

 

Standardowo:

 1. Weryfikacja listy zajęć objętych nadzorem merytorycznym Zakładu.
 2. Przeprowadzenie całości wyznaczonych planem zajęć dydaktycznych przewidzianych planem studiów jako podlegające nadzorowi Zakładu wraz z prawidłowym ich zaliczeniem i dokumentacją (współpraca z Działem Planowania, Działem Technicznym i Dziekanatem).
 3. Weryfikacja i zatwierdzenie sylabusów wszystkich przedmiotów znajdujących się pod opieką merytoryczną Zakładu.
 4. Analiza możliwości wprowadzenia innowacji dydaktycznych w ramach poszczególnych przedmiotów – po konsultacji z prowadzącymi – patrz podpunkt : innowacje dydaktyczne.
 5. Hospitacja zajęć magistrów i doktorów – wprowadzenie w życie wniosków doskonalących wynikających z przeprowadzonych hospitacji i spotkań z pracownikami – zgodnie z listą hospitacji.
 6. Bieżąca współpraca z Komisją ds. Jakości Kształcenia, udział w jej posiedzeniach i pracach jako Przewodniczący Komisji. Dostosowanie do nowych ustaw i rozporządzeń dotyczących obszaru zainteresowania Zakładu.

Innowacje dydaktyczne:

 1. Analiza zawartości tzw. Universal Prevention Curriculum i ewentualnej możliwości jego zastosowania w ramach kształcenia w Pedagogium WSNS , we współpracy z Uniwersytetem Karola w Pradze i specjalistami z USA i UE. Możliwość włączenia się w projekt europejski.
 2. Analiza możliwości powołania odrębnych kursów, studiów podyplomowych i specjalności lub kierunku przygotowującego specjalistów z zakresu profilaktyki społecznej.

Działalność naukowa.

Planuje się następujące działania:

 1. Analiza kierunków rozwoju naukowego pracowników i współpracowników Zakładu, zwłaszcza osób zainteresowanych przygotowaniem dysertacji doktorskiej, wsparcie w kierunku opracowania wystąpień i publikacji naukowych.
 1. Opracowania wyników badań grupy realizatorów programów profilaktycznych: „Debata”, „Smak życia czyli debata o dopalaczach”, „ARS czyli jak dbać o miłość”, „Dżungla” – zakres zależny od zasięgu faktycznych realizacji. Priorytet dla programu „Smak życia…” w wersji uniwersalnej (gimnazjum) i programu „Debata” (szkoła podstawowa, klasy V-VII). (priorytet: zwłaszcza z uwagi na wpisanie programu „Debata” do systemu rekomendacji – konieczne liczne badania dodatkowe, gdyż system pilotuje program jedynie przez pierwsze 5 lat).
 1. Badania rozwojowe i ewaluacyjne programów profilaktycznych „ARS…”, „Korekta”, „Smak życia czyli debata o dopalaczach”, „Dżungla” przeprowadzone we współpracy z różnymi instytucjami (GIS, samorządy, szkoły). Opracowanie schematu badań, narzędzi badawczych i ustalenie planu badań w schemacie opisowym, korelacyjnym lub  quasi-eksperymentalnym. Skierowanie kolejnych programów do ogólnopolskiego systemu rekomendacji.
 1. Przygotowanie komunikatu na konferencję EUSPR w Berlinie – wyniki ewaluacji formatywnej programu „Smak życia”. Udział kierownika zakładu w konferencji w listopadzie 2016.
 1. Kontynuacja prac nad implementacją programu „Smak życia czyli debata o dopalaczach” – opracowanie wersji udoskonalonej programu („wersja 2.0”), prezentacja założeń programu w kilku regionach Polski (Śląsk, Wielkopolska, Mazowsze). Tworzenie środowiska realizatorów programu.  Punkt zależny od stopnia wsparcia programu przez instytucje zewnętrzne.
 1. Przygotowanie do publikacji artykułów i części monografii w oparciu o prowadzone badania:

6.1 Kompleks działań wokół powstania i implementacji Narodowego programu Trzeźwości i ogólnopolskiego Kongresu Trzeźwości w 2017 roku:

 1. Przygotowanie zarysu długofalowego Narodowego Programu Trzeźwości, dyskusja nad tą propozycją w gronie ekspertów Zespołu Apostolstwa Trzeźwości przy Konferencji Episkopatu Polski i w gronie pracowników/ współpracowników Zakładu. Następnie publikacja artykułu / artykułów w „Vademecum Apostolstwa Trzeźwości” (rocznik o dużym zasięgu ogólnopolskim – trafia do każdej parafii w Polsce) i innych publikatorach.
 2. Zorganizowanie dyskusji zainteresowanych specjalistów z zakresu profilaktyki na temat treści „NPT”.
 3. Udział w promocji „Programu” podczas Narodowego Kongresu Trzeźwości we wrześniu 2017 w Warszawie. Referaty podczas Kongresu (21-24.09.2017)
 4. Opracowanie (wydanie?) monografii na temat szczegółów Narodowego Programu Trzeźwości i warunków jego skutecznej realizacji.

Uwaga: prace nad Programem i Kongresem integrują cele profilaktyki społecznej i pracy socjalnej.

6.2 Promocja zasad pracy z osobami współuzależnionymi  i dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym i prezentacja tych zasad na seminarium naukowym w Płocku (WSD), promocja takich działań w ramach lokalnej pracy socjalnej. Analiza obecności problematyki profilaktycznej w publikacjach z zakresu pracy socjalnej, analiza potrzeb pracowników socjalnych. Promocja zasad pracy z osobami uzależnionymi (przygotowanie prezentacji).
Przygotowanie wykładu podczas Kongresu o Mężczyźnie (uzależnienia wśród mężczyzn) organizowanego przez Stowarzyszenie „Fides et Ratio” . Publikacja elektroniczna wykładu.

6.3 Badania na temat zasad konstruowania i skuteczności programów profilaktycznych typu „evidence – based” i zasad ich opracowania oraz implementacji, zwłaszcza prace rozwojowe nurtu „krótkiej interwencji profilaktycznej w grupie” (współpraca z Pracownią ProM przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii oraz samorządami lokalnymi i Politechniką Śląską).

6.4Badania teoretyczne nad filozoficznymi podstawami profilaktyki i pracy socjalnej, zwłaszcza w nurcie personalistycznym (w tym możliwości zastosowania elementów dydaktyki filozoficznej jako środka wychowawczego). Przygotowanie artykułu/rozdziału do publikacji anglojęzycznej EMCAAP (pierwsze półrocze) oraz wygłoszenie referatu na ten temat na europejskim zjeździe EMCAAP w Kopenhadze (14.09.2017). Patrz również podpunkt 6.6.

6.5 Udział w konferencji profilaktycznej w Lublinie wiosną 2017 (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji). Prezentacja opracowania na temat zasad profilaktyki używania nowych narkotyków lub na temat roli aktywności religijnych jako czynnika profilaktycznego (przegląd badań). Po pozytywnej recenzji – ewentualna publikacja jako artykuł przeglądowy.

6.6 Rozpoczęcie prac nad przewodnikiem profilaktycznym dla nauczycieli i dla pracowników socjalnych – etap wstępny. Publikacja wcześniejszych materiałów dotyczących roli nauczycieli (pedeutologia profilaktyczna).  Realizacja warunkowa.

Stopień zaawansowania poszczególnych zagadnień będzie zależny od możliwości organizacyjnych Zakładu, również od możliwości finansowych w przypadku bardziej złożonych badań.

Przewiduje się udział w konferencjach naukowych w kraju i poza jego granicami , np. konferencja psychologów i pedagogów  WSEiI w Lublinie – maj 2017 (publikacja wystąpienia), ponadregionalne seminarium trzeźwościowe w Mikołowie (wiosna 2015), konferencja w Ignatianum w Krakowie,  konferencja EMCAAP w Kopenhadze.

Wykłady popularyzujące tematykę profilaktyczną: Częstochowa, Piła, Poznań,  Lublin, Warszawa i inne miejscowości.

Działalność publicystyczna i organizacyjna (zewnętrzna).

Udział Kierownika i Pracowników Zakładu w spotkaniach, seminariach i konferencjach z zakresu profilaktyki i pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej. Zazwyczaj zakres tego udziału kształtuje się w trakcie roku akademickiego, z uwagi na krótszy cykl działań popularyzatorskich i publicystycznych, ale z pewnością można przewidzieć następujące działania:

– konsultacje na rzecz Stowarzyszenia Powrót w Mikołowie, moderowanie Ponadregionalnego  Seminarium Trzeźwościowego.

stały udział w pracach Zespołu ds. Apostolstwa Trzeźwości przy Konferencji Episkopatu Polski, wykład programowy w Toruniu (marzec 2017), publikacje popularnonaukowe w czasopiśmie „Trzeźwymi Bądźcie”.  Analiza możliwości przygotowania profilaktycznego katechetów.

– udział w lokalnych przedsięwzięciach w ramach programów profilaktycznych koordynowanych przez samorządy, współpraca z Państwową  Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Głównym Inspektoratem Sanitarnym.

– współpraca z władzami samorządowymi Konina (szerzej: woj. wielkopolskiego) i Zabrza, przygotowanie do lokalnego projektu profilaktycznego. Udział w konferencji inicjującej projekt w listopadzie 2016, następnie konsultacje według zapotrzebowania Organizatorów.

Udział Kierownika Zakładu w pracach zespołu ekspertów dokonujących dla MEN diagnozy polskiego systemu działań profilaktycznych.

Współpraca badawczo – rozwojowa ze szkołami gminy Zielonka – realizacja badań wokół oddziaływań profilaktycznych, zwłaszcza programu „Debata” i „Smak życia…”.

Udzielanie eksperckich wypowiedzi medialnych przy okazji różnych spotkań środowiskowych (np. Fundacja im. Łukasiewicz, Parlament).

Planowana współpraca:

Wydział Studiów Edukacyjnych UAM.

Politechnika Śląska.

Pracownia ProM przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Europejskie Towarzystwo Badań nad Profilaktyką.

Dział Profilaktyki Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Główny Inspektorat Sanitarny.

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Woj. Śląskiego.

Uniwersytet Karola w Pradze.

Europejski Ruch na Rzecz Antropologii,  Psychologii i Psychoterapii Chrześcijańskiej (EMCAPP).

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Wybrane samorządy i szkoły różnych szczebli ( Zabrze, Zielonka, Konin).

Planowane konferencje/seminaria własne.

 

Seminarium na temat „Universal Prevention Curriculum” wiosną 2017, siłami Zakładu, ewentualnie we w współpracy z  PARPA i Pracownią ProM IPiN w Warszawie.

Planowany czas seminarium – panelu : późna  wiosna 2017.

Działalność organizacyjna (wewnętrzna).

 

 1. Udział Kierownika Zakładu w pracach Komisji ds. Jakości Kształcenia WSNS Pedagogium w charakterze Przewodniczącego.
 2. Plan hospitacji w odrębnym dokumencie. Przewiduje się 2 hospitacje w semestrze zimowym i 4 w letnim.
 3. Recenzowanie materiałów do II części monografii resocjalizacyjnej wydawanej przez Pedagogium (materiały zebrane w 2016).
 4. Udział w Komisjach powoływanych w Szkole (dyplomowanie).
 5. Pełnienie funkcji Sekretarza Naukowego Rady Naukowej.
 6. Pełnienie funkcji redaktora czasopisma naukowego wydawanego przez Pedagogium WSNS (w planach).
Zakład Pedagogiki Rewalidacyjnej i Opiekuńczo - Wychowawczej

Kierownik Zakładu: prof. nzw. dr hab. Hanna Żuraw

PLAN PRACY

ZAKŁADU  PEDAGOGIKI  REWALIDACYJNEJ  I  OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ

Pedagogium Wyższej Szkoły Nauk Społecznych

(rok akademicki 2016/2017)

 

 

W bieżącym roku akademickim realizowane będą następujące działania:

 1. prace badawcze na temat :

– integracji społecznej dzieci niepełnosprawnych,

– czasu wolnego osób niepełnosprawnych,

– społecznych wizerunków osób niepełnosprawnych,

– jakości edukacji uczniów z SPE

– jakości życia ludzi ze stygmatem inności

– przebiegu usamodzielniania dzieci niepełnosprawnych w szkołach i instytucjach opieki,

 1. organizacja debat ogólnoakademickich

* udział w konferencjach naukowych

* udział w pracach agend rządowych –PFRON

* przygotowanie publikacji z konferencji „Ile dobrego jest w człowieku?”

 

 1. Prowadzenie zajęć
 • z przedmiotów podstawowych , kierunkowych i specjalizacyjnych na wszystkich poziomach kształcenia

 

 1. koordynacja prac Koła Naukowego Kontra i Koła Naukowego Logopedów
 2. hospitacje zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych, licencjackich, magisterskich i podyplomowych

6 .analiza sylabusów przygotowanych przez poszczególnych pracowników Zakładu pod kątem ich spójności z programem studiów oraz  pod względem ich aktualności i poziomu merytorycznego,

 1. opracowanie sylabusów, programów i planów zajęć dydaktycznych o charakterze specjalizacyjnym,
 2. współpraca z placówkami ćwiczeń –z przedszkolem „Kacperek”,

a w tym opracowanie programów zajęć z zakresu pedagogizacji rodziców i pracowników przedszkola,

 

Zakład Administracji i Porządku Publicznego

Kierownik Zakładu: dr Robert Bogdzio

PLAN PRACY

ZAKŁADU  ADMINISTRACJI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

Pedagogium Wyższej Szkoły Nauk Społecznych

( rok akademicki 2016/2017).

 

 

 • W roku akademickim 2016/2017 planowane jest przygotowanie i opublikowanie monografii ( dr Bogdzio/ sędzia Tymecka) Mediacja a prawo rodzinne. Przewidywany czas realizacji: czerwiec – lipiec 2017 rok.
 • Organizacja międzynarodowej konferencji naukowej – temat roboczy „Mediacja w Polsce i na świecie”. Osoby odpowiedzialne: dr R. Bogdzio. Konferencja współorganizowana z Ministerstwem Sprawiedliwości, Stowarzyszeniem Notariuszy w Polsce i Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Przewidywany czas realizacji – maj/czerwiec 2017 roku.
 • Utworzenie „Centrum Mediacji” przy Pedagogium – odpowiedzialny dr R. Bogdzio.

Plan przedsięwzięć dydaktycznych

 • Przeprowadzenie hospitacji pracowników Zakładu Administracji i Porządku Publicznego. Osoba odpowiedzialna: dr R. Bogdzio,
 • Weryfikacja syllabusów.
 • Przygotowanie zebrania Zakładu Administracji i Porządku Publicznego.
 • Weryfikacja pytań egzaminacyjnych: styczeń 2017.

 

 

 

Zakład Edukacji dla Bezpieczeństwa

Kierownik Zakładu: dr inż. Marek Ruszczak

PLAN PRACY

ZAKŁADU  EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA

Pedagogium Wyższej Szkoły Nauk Społecznych

( rok akademicki 2016/2017).

 

Obszar naukowy

 1. Organizacja konferencji naukowej „Edukacja obronna – szanse i wyzwania dla NGO” – 23.04.2017

Obszar dydaktyczny

 1. Prowadzenie zajęć dla studentów studiów I i II stopnia na specjalności Edukacja dla Bezpieczeństwa
 2. Monitoring sylabusów do przedmiotów prowadzonych na specjalności Edukacja dla Bezpieczeństwa na rok akademicki 2016/17
 3. Doskonalenie warsztatu pracy dydaktycznej
 4. Przeprowadzenie hospitacji młodych pracowników nauki

Obszar popularyzacyjny

 1. Prezentacja wyników badań podczas środowiskowych konferencji naukowych
 2. Aktywność wydawnicza wszystkich pracowników zakładu
 3. Aktywność w masmediach w celu popularyzowania wiedzy z zakresu edukacji obronnej

Inne

 1. Współpraca ze Związkiem Harcerstwa Polskiego i Związkiem Harcerstwa Rzeczpospolitej
 2. Współpraca z Polskim Związkiem Krótkofalowców („Emergency Communication”)
 3. Współpraca z nauczycielami klas mundurowych
Zakład Pedagogiki Ogólnej

Kierownik Zakładu: prof. zw. dr hab Wiktor Rabczuk

PLAN PRACY

ZAKŁADU PEDAGOGIKI OGÓLNEJ

Pedagogium Wyższej Szkoły Nauk Społecznych

( rok akademicki 2016/2017).

 

Seminaria otwarte o następującej tematyce:

 1. Przygotowanie prac dyplomowych – refleksje metodologiczne.
 2. Zawód – nauczyciel: perspektywa europejska.
 3. Wdrażanie strategicznych ram Europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia.
 4. Wymiar humanistyczny versus, wymiar ekonomiczny polityki edukacyjnej.
Zakład Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Kierownik Zakładu: dr hab. Lidia Marszałek, prof. Pedagogium WSNS

PLAN PRACY

ZAKŁADU EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ

Pedagogium Wyższej Szkoły Nauk Społecznych

( rok akademicki 2016/2017).

Plan pracy Zakładu Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej pdf

Zakład Nauk Humanistycznych i Społecznych

Kierownik Zakładu: Prof. dr hab. Henryka Kwiatkowska

PLAN PRACY

ZAKŁADU NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH

Pedagogium Wyższej Szkoły Nauk Społecznych

( rok akademicki 2016/2017).

Plan pracy Zakładu  Nauk Humanistycznych i Społecznych pdf

Facebook