Instytut Nauk Społecznych – Zakłady

Zakład Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej
Kierownik Zakładu: prof. ndzw. dr hab. K. Wojcieszek

Plan pracy

Zakład Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej

Pedagogium Wyższej Szkoły Nauk Społecznych

(rok akademicki 2018/2019 r.)

Opracowanie: Kierownik Zakładu prof. ndzw. dr hab. K. Wojcieszek.

Działalność dydaktyczna.

Dotychczasowy Zakład Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej rozszerzył swój zakres również na zagadnienia resocjalizacji. Czym zajmuje się ta jednostka? Zakład rozwija tradycję Pedagogium w zakresie nowatorskich poszukiwań we wszystkich trzech dziedzinach, gdyż samo powstanie Szkoły wiązało się z propozycją nowego modelu resocjalizacji zaproponowaną przez prof. Marka Konopczyńskiego. Również badania  i praktyczna działalność obecnego Kierownika Zakładu miała w dużej mierze charakter nowatorski, gdyż wypracował on model specyficznych programów profilaktycznych, począwszy od programu „Noe” z lat 90-tych (później: „Debata”, „Korekta”, Szlaban”, „Przygotowanie do profilaktyki domowej”, „Smak życia czyli debata o dopalaczach”, ARS czyli jak dbać o miłość” i inne) . Zatem aktywność Zakładu jest oparta o solidny fundament autentycznego dorobku pedagogicznego pracowników Szkoły, dorobku o dużym znaczeniu praktycznym. Współczesność charakteryzuje się  czymś, co bywa nazywane „patologiami społecznymi”. W zakresie zainteresowań profilaktyki pojawia się kwestia zachowań ryzykownych (używania substancji psychoaktywnych), które okazują się pierwotnymi czynnikami przedwczesnej utraty zdrowia i życia. Jest zdumiewające, w jak poważnym stopniu współczesne społeczeństwa cierpią z powodu „nowoczesnego” stylu życia (patrz: „Raport o stanie zdrowia na świecie WHO, 2002”, Raport WHO „Alkohol i zdrowie 2014”). Ten styl życia przekłada się na choroby układu krążenia i nowotwory, które zaczynają przodować wśród przyczyn zgonów. Jeszcze bardziej dramatycznie brzmi informacja, że obecnie więcej osób na świecie popełnia samobójstwa, niż jest w sumie ofiar wojen i wypadków drogowych.  Również Polskę dotykają te trendy, więc poszukiwania profilaktyczne mają bardzo duże znaczenie praktyczne. Zakład w tym zakresie skupia się na badaniach nad projektowaniem, ewaluacją i implementacją nowoczesnych narzędzi profilaktycznych (scenariuszy, programów) oraz poszukiwaniem sposobów zwiększania ich zastosowań i skuteczności, głównie w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych i narkotykowych.

Okazuje się jednak, że ten stan rzeczy jest też związany z tematami ściśle resocjalizacyjnymi. Ryzykowne zachowania są zazwyczaj obecne w życiu osób uznawanych za niedostosowane społecznie. Bardzo wielu sprawców przestępstw jest pod wpływem alkoholu lub narkotyków w momencie popełnienia przestępstwa. W wielu przypadkach recydywa też jest wynikiem ryzykownych zachowań. Bardzo też często okazuje się, że osoby te są po prostu uzależnione i wymagają interwencji profilaktycznych i terapeutycznych. Celem Zakładu jest wpisanie tych potrzeb we wspomniany cenny model twórczej resocjalizacji.

Z kolei w sposób oczywisty takie tematy jak bezrobocie, bieda, wykluczenie społeczne czy bezdomność są powiązane z dwoma powyższymi tematami. Nierzadko to ryzykowne zachowania przekładają się na skutki w postaci wymienionych zjawisk. Nie rozwiąże się ich skutecznie bez nowoczesnego i pogłębionego rozumienia przyczyn.

Wspólnym mianownikiem prac Zakładu jest poszukiwanie głębszych uwarunkowań takich trudności, zwłaszcza związanych z zawartością kultury, która deprecjonuje osobę ludzką i sama bywa przyczyną kryzysów. Tematyka relacji osobowych, personalizmu i antropologicznych uwarunkowań skutecznej profilaktyki, resocjalizacji i pracy socjalnej wyróżnia prace Zakładu na tle różnych podejść pedagogicznych. Ostatecznym horyzontem tych poszukiwań jest analiza filozoficzna (antropologiczna, etyczna) napotykanych przez ludzi problemów. Zatem w pracach Zakładu chętnie łączy się podejście nauk społecznych i filozofii.

Zakład Pedagogiki Rewalidacyjnej i Opiekuńczo - Wychowawczej
Zakład Pedagogiki Rewalidacyjnej i Opiekuńczo – Wychowawczej
Kierownik Zakładu:

PLAN PRACY

ZAKŁADU  PEDAGOGIKI  REWALIDACYJNEJ  I  OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ

Pedagogium Wyższej Szkoły Nauk Społecznych

(rok akademicki 2018/2019)

W bieżącym roku akademickim realizowane będą następujące działania:

prace badawcze na temat :

  •  integracji społecznej dzieci z niepełnosprawnością,
  •  czasu wolnego osób z niepełnosprawnością,
  •  społecznych wizerunków osób z niepełnosprawnością,
  •  jakości edukacji uczniów z SPE,
  • jakości życia ludzi ze stygmatem inności,
  • przebiegu usamodzielniania dzieci z niepełnosprawnością w szkołach i instytucjach opieki,

organizacja debat ogólnoakademickich

  • udział w konferencjach naukowych
  • udział w pracach agend rządowych – PFRON

Prowadzenie zajęć z przedmiotów podstawowych, kierunkowych i specjalizacyjnych na wszystkich poziomach kształcenia. Koordynacja prac Koła Naukowego Kontra i Koła Naukowego Logopedów, hospitacje zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych, licencjackich, magisterskich i podyplomowych. Analiza sylabusów przygotowanych przez poszczególnych pracowników Zakładu pod kątem ich spójności z programem studiów oraz  pod względem ich aktualności i poziomu merytorycznego, opracowanie sylabusów, programów i planów zajęć dydaktycznych o charakterze specjalizacyjnym.

Facebook