Instytut Nauk Społecznych – Zakłady

 

Zakładu Profilaktyki, Resocjalizacji i Pracy Socjalnej

Kierownik Zakładu: prof. ndzw. dr hab. K. Wojcieszek

 

Plan pracy

Zakładu Profilaktyki, Resocjalizacji i Pracy Socjalnej

Pedagogium Wyższej Szkoły Nauk Społecznych

( rok akademicki 2017/2018).

Opracowanie: Kierownik Zakładu prof. ndzw. dr hab. K. Wojcieszek.

Działalność dydaktyczna.

Dotychczasowy Zakład Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej rozszerzył swój zakres również na zagadnienia resocjalizacji. Czym zajmuje się ta jednostka? Zakład rozwija tradycję Pedagogium w zakresie nowatorskich poszukiwań we wszystkich trzech dziedzinach, gdyż samo powstanie Szkoły wiązało się z propozycją nowego modelu resocjalizacji zaproponowaną przez prof. Marka Konopczyńskiego. Również badania  i praktyczna działalność obecnego Kierownika Zakładu miała w dużej mierze charakter nowatorski, gdyż wypracował on model specyficznych programów profilaktycznych, począwszy od programu „Noe” z lat 90-tych (później: „Debata”, „Korekta”, Szlaban”, „Przygotowanie do profilaktyki domowej”, „Smak życia czyli debata o dopalaczach”, ARS czyli jak dbać o miłość” i inne) . Zatem aktywność Zakładu jest oparta o solidny fundament autentycznego dorobku pedagogicznego pracowników Szkoły, dorobku o dużym znaczeniu praktycznym. Współczesność charakteryzuje się  czymś, co bywa nazywane „patologiami społecznymi”. W zakresie zainteresowań profilaktyki pojawia się kwestia zachowań ryzykownych (używania substancji psychoaktywnych), które okazują się pierwotnymi czynnikami przedwczesnej utraty zdrowia i życia. Jest zdumiewające, w jak poważnym stopniu współczesne społeczeństwa cierpią z powodu „nowoczesnego” stylu życia (patrz: „Raport o stanie zdrowia na świecie WHO, 2002”, Raport WHO „Alkohol i zdrowie 2014”). Ten styl życia przekłada się na choroby układu krążenia i nowotwory, które zaczynają przodować wśród przyczyn zgonów. Jeszcze bardziej dramatycznie brzmi informacja, że obecnie więcej osób na świecie popełnia samobójstwa, niż jest w sumie ofiar wojen i wypadków drogowych.  Również Polskę dotykają te trendy, więc poszukiwania profilaktyczne mają bardzo duże znaczenie praktyczne. Zakład w tym zakresie skupia się na badaniach nad projektowaniem, ewaluacją i implementacją nowoczesnych narzędzi profilaktycznych (scenariuszy, programów) oraz poszukiwaniem sposobów zwiększania ich zastosowań i skuteczności, głównie w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych i narkotykowych.

Okazuje się jednak, że ten stan rzeczy jest też związany z tematami ściśle resocjalizacyjnymi. Ryzykowne zachowania są zazwyczaj obecne w życiu osób uznawanych za niedostosowane społecznie. Bardzo wielu sprawców przestępstw jest pod wpływem alkoholu lub narkotyków w momencie popełnienia przestępstwa. W wielu przypadkach recydywa też jest wynikiem ryzykownych zachowań. Bardzo też często okazuje się, że osoby te są po prostu uzależnione i wymagają interwencji profilaktycznych i terapeutycznych. Celem Zakładu jest wpisanie tych potrzeb we wspomniany cenny model twórczej resocjalizacji.

Z kolei w sposób oczywisty takie tematy jak bezrobocie, bieda, wykluczenie społeczne czy bezdomność są powiązane z dwoma powyższymi tematami. Nierzadko to ryzykowne zachowania przekładają się na skutki w postaci wymienionych zjawisk. Nie rozwiąże się ich skutecznie bez nowoczesnego i pogłębionego rozumienia przyczyn.

Wspólnym mianownikiem prac Zakładu jest poszukiwanie głębszych uwarunkowań takich trudności, zwłaszcza związanych z zawartością kultury, która deprecjonuje osobę ludzką i sama bywa przyczyną kryzysów. Tematyka relacji osobowych, personalizmu i antropologicznych uwarunkowań skutecznej profilaktyki, resocjalizacji i pracy socjalnej wyróżnia prace Zakładu na tle różnych podejść pedagogicznych. Ostatecznym horyzontem tych poszukiwań jest analiza filozoficzna (antropologiczna, etyczna) napotykanych przez ludzi problemów. Zatem w pracach Zakładu chętnie łączy się podejście nauk społecznych i filozofii.

 

 

Zakład Pedagogiki Rewalidacyjnej i Opiekuńczo - Wychowawczej

Kierownik Zakładu: prof. nzw. dr hab. Hanna Żuraw

PLAN PRACY

ZAKŁADU  PEDAGOGIKI  REWALIDACYJNEJ  I  OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ

Pedagogium Wyższej Szkoły Nauk Społecznych

(rok akademicki 2017/2018)

 

 

W bieżącym roku akademickim realizowane będą następujące działania:

 1. prace badawcze na temat :

– integracji społecznej dzieci niepełnosprawnych,

– czasu wolnego osób niepełnosprawnych,

– społecznych wizerunków osób niepełnosprawnych,

– jakości edukacji uczniów z SPE

– jakości życia ludzi ze stygmatem inności

– przebiegu usamodzielniania dzieci niepełnosprawnych w szkołach i instytucjach opieki,

 1. organizacja debat ogólnoakademickich

* udział w konferencjach naukowych

* udział w pracach agend rządowych –PFRON

* przygotowanie publikacji z konferencji „Ile dobrego jest w człowieku?”

 

 1. Prowadzenie zajęć
 • z przedmiotów podstawowych , kierunkowych i specjalizacyjnych na wszystkich poziomach kształcenia

 

 1. koordynacja prac Koła Naukowego Kontra i Koła Naukowego Logopedów
 2. hospitacje zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych, licencjackich, magisterskich i podyplomowych

6 .analiza sylabusów przygotowanych przez poszczególnych pracowników Zakładu pod kątem ich spójności z programem studiów oraz  pod względem ich aktualności i poziomu merytorycznego,

 1. opracowanie sylabusów, programów i planów zajęć dydaktycznych o charakterze specjalizacyjnym,
 2. współpraca z placówkami ćwiczeń –z przedszkolem „Kacperek”,

a w tym opracowanie programów zajęć z zakresu pedagogizacji rodziców i pracowników przedszkola,

 

Zakład Administracji i Porządku Publicznego

Kierownik Zakładu: dr Robert Bogdzio

PLAN PRACY

ZAKŁADU  ADMINISTRACJI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

Pedagogium Wyższej Szkoły Nauk Społecznych

( rok akademicki 2017/2018).

 

 

 • W roku akademickim 2016/2017 planowane jest przygotowanie i opublikowanie monografii ( dr Bogdzio/ sędzia Tymecka) Mediacja a prawo rodzinne. Przewidywany czas realizacji: czerwiec – lipiec 2017 rok.
 • Organizacja międzynarodowej konferencji naukowej – temat roboczy „Mediacja w Polsce i na świecie”. Osoby odpowiedzialne: dr R. Bogdzio. Konferencja współorganizowana z Ministerstwem Sprawiedliwości, Stowarzyszeniem Notariuszy w Polsce i Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Przewidywany czas realizacji – maj/czerwiec 2017 roku.
 • Utworzenie „Centrum Mediacji” przy Pedagogium – odpowiedzialny dr R. Bogdzio.

Plan przedsięwzięć dydaktycznych

 • Przeprowadzenie hospitacji pracowników Zakładu Administracji i Porządku Publicznego. Osoba odpowiedzialna: dr R. Bogdzio,
 • Weryfikacja syllabusów.
 • Przygotowanie zebrania Zakładu Administracji i Porządku Publicznego.
 • Weryfikacja pytań egzaminacyjnych: styczeń 2017.

 

 

 

Zakład Edukacji

Kierownik Zakładu: dr hab. Lidia Marszałek, prof. Pedagogium WSNS

PLAN PRACY

ZAKŁADU EDUKACJI

Pedagogium Wyższej Szkoły Nauk Społecznych

( rok akademicki 2017/2018).

Działalność dydaktyczna.

Zakład Edukacji koncentruje swoją działalność naukowo-badawczą wokół szeroko pojętej edukacji (wychowania i kształcenia), rozumianej jako działanie sprzyjające realizowaniu potencjalnych możliwości wychowanka, współbrzmiące z jego indywidualnymi celami i zmierzające do wspierania rozwoju osobowego człowieka. Podłożem tak rozumianych działań pedagogicznych jest humanistyczne podejście do kształcenia, jako procesu uwzględniającego dyspozycje, potrzeby i możliwości osoby wychowanka jako podmiotu tych oddziaływań. Fakt ten zakłada łączenie praktyki edukacyjnej (ze wszystkimi jej elementami nauczania i uczenia się) z humanistycznym podejściem do człowieka i położeniem szczególnego nacisku na szanowanie poczucia wolności i własnej wartości wychowanka, rozwoju jego wartości, godności, integralności i niepowtarzalności w procesie edukacji. Kształcenie studentów w zakresie objętym działalnością Zakładu jest więc nie tylko przekazywaniem wiedzy merytorycznej i kształtowaniem kompetencji zawodowych, ale też rozwijaniem umiejętności wspierania i kreowania rozwoju indywidualnej osobowości człowieka, niesienia mu pomocy w procesie poznawania samego siebie i własnych możliwości w przekształcaniu środowiska.

 

Plany rozwojowe

Pracownicy Zakładu  prowadzą badania w następującej problematyce:

 • Zawód – nauczyciel: perspektywa europejska.
 • Wdrażanie strategicznych ram Europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia.
 • Wymiar humanistyczny versus wymiar ekonomiczny polityki edukacyjnej.
 • Koszty edukacyjne dynamicznej mediatyzacji procesu uczenia się i życia człowieka.
 • Przestrzeń komunikacyjna w szkole.
 • Kulturowy wymiar edukacji w tworzeniu jakości życia człowieka.
 • Kompetencje, zdobywane w procesie edukacji – przygotowanie do zawodu, ocena własnego wyposażenia poznawczego i prakseologicznego, dokonywanie refleksji nad własną pracą i życiem, umiejętność stawiania pytań i krytycznego podejścia do świata.
 • Dziecko w zmieniającej się przestrzeni życia społecznego.
 • Zadania rodziny, szkoły i innych instytucji edukacyjnych we wspomaganiu integralnego rozwoju dziecka.
 • Kształcenie przyszłych pedagogów, nauczycieli dla potrzeb ich przyszłej pracy zawodowej na różnych etapach edukacji.
 • Kształcenie studentów różnych specjalności w zakresie nabycia przez nich nie tylko kompetencji przekazywania wiedzy, ale także kształtowania postaw, wartości i umiejętności; czyli wszechstronnego wspomagania osoby w jej indywidualnym rozwoju.
Facebook