STUDENCKIE NAUKOWE KOŁO TWÓRCZEJ RESOCJALIZACJI

Opiekun koła – mgr Maria Depta

4e-mail: m.depta@pedagogium.pl

– magister politologii w zakresie profilaktyki i resocjalizacji

– absolwent Wydziału Dramy w Uniwersytecie Exeter (Wlk. Brytania)

– konsultant projektów dramowych oraz prac licencjackich związanych z metodą dramy

– koordynator, dyrektor artystyczny i główny pomysłodawca edukacyjnego projektu teatralnego na temat praw człowieka ‘Coś o Kacprze’

– współzałożycielka firmy szkoleniowej „Drama Way”

 

Zarząd:

przewodniczący – Mariusz Dybizbański

e-mail: mariusz.dybizbanski@gmail.com

dybi– Student V roku Resocjalizacji Społecznie Nieprzystosowanych.

– wolontariusz Fundacji Pedagogium

– asystent projektu Centrum Readaptacji i Integracji Społecznej

– członek klubu sportowego „Wolni”

– pomysłodawca i współorganizator wielu projektów społecznych (wolontariusz roku 2011)

– absolwent Kursu Teatru Forum

 

wiceprzewodnicząca – Monika Jasińska 

e-mail: monikayjasinska@gmail.com

jas– Studentka V roku Pedagogiki, specjalności Resocjalizacja Społecznie Nieprzystosowanych

– wolontariuszka Fundacji Projekt Stacja

– streetworker

– współorganizatorka, uczestniczka wielu projektów i akcji społecznych

 

 

 

wiceprzewodnicząca – Wiktoria Benedykciuk

e-mail: wiktoria.benedykciuk@gmail.com

ber-Studentka IV roku Pedagogiki, specjalności Resocjalizacja Społecznie Nieprzystosowanych

– choreografka, instruktorka tańca

 

 

 

 

 

sekretarz – Julita Czarniak

e-mail: julka_16_16@wp.pl

czer-Studentka V roku Pedagogiki, specjalności Resocjalizacja Społecznie Nieprzystosowanych

 

 

 

 

 

 

Zwyczajni:

Aleksandra Bielesza

Sylwester Bibrowski

Marlena Gruszka 

Anna Lipka

Angelika Chojnacka

Paulina Odej

Monika Mańko

Joanna Czarnecka

Ewa Karolak

Weronika Spolska

Beata Piwowarska

Michał Bydzicki

Magdalena Bojan

Renata Znaczyńska-Zadrożna

Honorowi:

Prof. zw. dr hab. Marek Konopczyński

– profesor nauk społecznych

– doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej,

– Członek Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

– autor naukowej koncepcji Twórczej Resocjalizacji

– autor eksperymentu Scena Coda

– autor książek z zakresu Twórczej Resocjalizacji

Wspierający:

Tomasz Gajewski

Absolwent Pedagogium, współorganizator i uczestnik wielu projektów organizowanych przez Studencki Naukowe Koło Twórczej Resocjalizacji, wiceprzewodniczący Koła

Katarzyna Grodzka

STATUT
Studenckiego Naukowego Koła
Twórczej Resocjalizacji
przy PEDAGOGIUM Wyższej Szkole Nauk Społecznych
w Warszawie

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1

 1. Studenckie Naukowe Koło Twórczej Resocjalizacji, zwane dalej Kołem jest opartą na zasadach dobrowolności uczelnianą organizacją studencką.
 2. Koło posługuje się skrótem: SNKTR.

2

Siedzibą Koła jest Pedagogium – Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie, zwane dalej w skrócie Pedagogium WSNS, ul. Marszałkowska 115, Warszawa.

3

Koło działa w zgodzie z przepisami prawa, w tym postanowieniami niniejszego statutu, jak również statutu Pedagogium Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie.

4

Koło może współpracować z innymi organizacjami o podobnych celach.

5

 1. Opiekunem Koła jest osoba powołana przez Rektora Pedagogium WSNS.
 2. Opiekun wspiera i koordynuje działalność Koła, jak również podejmuje czynności, określone w niniejszym statucie.

6

Celem koła jest:

 1. stwarzanie jego członkom możliwości pogłębiania wiedzy pedagogicznej, szczególnie w zakresie twórczego rozwoju własnego oraz promowania metod umożliwiających rozwój wychowanków,
 2. doskonalenie umiejętności pedagogicznych poprzez pracę zespołową,
 3. propagowanie kultury pedagogicznej oraz zasad z niej wynikających,
 4. działalność społeczna i wolontariacka,
 5. promocja oddziaływań wolontarystycznych w środowisku akademickim,
 6. pomoc w tworzeniu i realizowaniu projektów naukowych PEDAGOGIUM WSNS,
 7. rozwijanie życia naukowego, pogłębienie formacji społecznej, szerzenie atmosfery koleżeńskiej wśród członków Koła jak i społeczności studenckiej PEDAGOGIUM WSNS.

7

Koło realizuje swoje cele poprzez:

 1. inicjowanie i organizowanie działań naukowych i samokształceniowych,
 2. kontakty naukowe ze środowiskami akademickimi w kraju i zagranicą,
 3. uczestnictwo w seminariach i konferencjach naukowych, warsztatach itp.,
 4. organizowanie spotkań z przedstawicielami środowisk naukowych,
 5. współpracę z organizacjami studenckimi,
 6. uczestnictwo i organizację projektów społeczno – wolontariackich,
 7. organizowanie innych przedsięwzięć związanych z działalnością Koła.

ROZDZIAŁ II
WŁADZE KOŁA I FINANSE

8

Organami Koła są:
Walne Zgromadzenie Członków,
Zarząd.

9

 1. Walne Zgromadzenie Członków tworzą Członkowie Zwyczajni Koła.
 2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
 • wybór większością 2/3 głosów Przewodniczącego Koła, wchodzącego w skład Zarządu oraz powoływania zwykłą większością głosów pozostałych członków Zarządu, na wniosek Przewodniczącego Koła,
 • odwoływania Zarządu i jego poszczególnych członków w trybie, określonym w ust. 3,
 • akceptacja rocznego planu pracy Koła, przygotowanego przez Zarząd,
 • rozpatrywanie środków odwoławczych, wniesionych od uchwał i decyzji Zarządu przez członków Koła,
 • rozpatrywanie skarg na pracę Zarządu,
 • stanowienie prawa, obowiązującego członków Koła,
 • podejmowanie innych czynności, określonych w niniejszym statucie.
 1. Walne Zgromadzenie Członków może odwołać Zarząd lub poszczególnych członków Zarządu w drodze uchwały, podjętej większością 2/3 głosów, przed upływem kadencji Zarządu. W razie podjęcia uchwały, o której mowa w zd. 1, Walne Zgromadzenie Członków jest zobowiązane do wyboru nowego Zarządu lub nowych członków Zarządu w trakcie posiedzenia, na którym Zarząd lub członek został odwołany.
 2. W razie braku akceptacji rocznego planu pracy Koła, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, Walne Zgromadzenie Członków jest uprawnione do odwołania Zarządu w trybie, określonym w ust. 3.

10

Do czasu wyboru przewodniczącego, posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Członków przewodniczy Przewodniczący Koła.

11

Walne Zgromadzenie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Koła w głosowaniu jawnym, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej.

12

Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przynajmniej raz w semestrze przez Zarząd:

 • z inicjatywy własnej,
 • na pisemny wniosek ponad połowy członków.

13

Zarząd informuje wszystkich członków Koła o posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Członków w sposób zwyczajowo przyjęty, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

14

Zarząd w ostatnim miesiącu swojej kadencji zwołuje Walne Zgromadzenie Członków w celu dokonania wyboru nowego Zarządu.

15

Kadencja Zarządu trwa jeden rok akademicki. Po upływie kadencji, Zarząd pełni obowiązki do czasu przekazania ich nowo wybranemu Zarządowi.

16

Zarząd lub jego poszczególni członkowie mogą podać się do dymisji składając stosowny wniosek Opiekunowi Koła.

17

 1. Zarząd składa się z 3-5 osób.
 2. W skład Zarządu wchodzą:
 • Przewodniczący Koła,
 • 2-4 członków Zarządu mogących pełnić funkcję: Wiceprzewodniczącego Koła,
 • Sekretarz Koła, Skarbnika, Członka Zarządu.
 1. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą upływu kadencji, śmierci, złożenia rezygnacji lub odwołania członka Zarządu.
 2. Członek Zarządu może być odwołany jednomyślną decyzją pozostałych członków Zarządu.
 3. W trakcie kadencji, Zarząd może postanowić o uzupełnieniu swojego składu, dokooptowując członka lub członków Zarządu, przy jednoczesnym zachowaniu limitu, określonego w ust. 1.

18

Pracami Zarządu kieruje Przewodniczący Koła.

19

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. przyjmowanie nowych członków Koła,
 2. reprezentowanie Koła na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 3. kierowanie bieżącymi pracami Koła,
 4. zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
 5. ustanawiania pełnomocników do poszczególnych projektów,
 6. podejmowanie innych czynności, określonych w niniejszym statucie

20

 1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał, zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem § 17 ust. 4 niniejszego statutu. W przypadku równej liczby głosów przy podejmowaniu uchwały Zarządu przeważa głos Przewodniczącego Koła.
 2. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

21

Zarząd może udzielić – w drodze uchwały Zarządu – osobie, nie będącej członkiem Zarządu pełnomocnictwa do reprezentowania Zarządu, w ramach pracy nad określonym projektem.

22

Pełnomocnik projektu po uzyskaniu pełnomocnictwa Zarządu zwraca się o finansowanie projektu do:

 1. odpowiednich Władz Uczelni,
 2. Zarządu Koła,
 3. w porozumieniu i we współpracy z Zarządem do sponsorów zewnętrznych.

23

Źródłami finansowania Koła są:

 1. środki, pozostające w dyspozycji jednostek organizacyjnych Pedagogium WSNS,
 2. dotacje celowe,
 3. darowizny i zapisy, otrzymane na działalność, o której mowa w niniejszym statucie.

24

Do składania oświadczeń woli w imieniu Koła, w tym zaciągania zobowiązań finansowych konieczne jest współdziałanie Przewodniczącego Koła i członka Zarządu.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE KOŁA

25

Członkowie Koła dzielą się na:

 1. Członków Zwyczajnych,
 2. Członków Wspierających,
 3. Członków Honorowych.

26

Członkiem Zwyczajnym może zostać każdy student i słuchacz Pedagogium Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie, zainteresowany realizacją celów statutowych Koła, który zgłosił chęć przystąpienia do Koła podpisując deklarację członkowską.

27

Uchwałę o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych podejmuje Zarząd na wniosek studenta ubiegającego się o przyjęcie do Koła. W przypadku odmowy ubiegającemu się o przyjęcie do Koła przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków.

28

Członkiem Wspierającym może zostać osoba współpracująca ze Studenckim Naukowym Kołem Twórczej Resocjalizacji, prowadząca działalność społeczną, wolontariacką, czynnie działające na rzecz rozwoju nauki.

29

Uchwałę o przyjęciu w poczet członków Wspierających podejmuje Zarząd na wniosek opiekuna Koła oraz członków Zwyczajnych. W przypadku odmowy przyjęcia do Koła, wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków.

30

Członkostwo Honorowe:

 1. Członkiem Honorowym może zostać osoba, która w sposób szczególny przyczyniła się do rozwoju Koła.
 2. O przyznaniu Członkostwa Honorowego na wniosek Przewodniczącego decyduje jednomyślnie Walne Zgromadzenie Członków.
 3. Członkostwo Honorowe jest dożywotnie.

31

Członkowie Koła mają prawo:

 1. udziału we wszystkich przedsięwzięciach organizowanych przez Koło,
 2. zgłosić własny projekt,
 3. czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do władz Koła mają Członkowie Zwyczajni,
 4. prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Członków i składania wniosków w sprawach działalności Koła.

32

Członkowie Koła maja obowiązek:

 1. przestrzegania statutu Koła oraz godnego reprezentowania Koła i dbania o jego dobre imię,
 2. brania czynnego udziału w pracach Koła .

33

Członkostwo wygasa na skutek:

 1. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu,
 2. utraty statusu studenta Pedagogium Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie,
 3. wykluczenia z Koła uchwałą Zarządu za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Zarządu i Walnego Zgromadzenia Członków,
 4. ustania działalności Koła.

34

Od decyzji o wydaleniu z Koła przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji o wydaleniu.

ROZDZIAŁ IV
STRUKTURA KOŁA I WYRÓŻNIENIA

35

 1. Zarząd ma prawo na mocy uchwały zarządu powołać sekcje w Kole.
 2. PEDAGOGIUM WSNS na wniosek Opiekuna Koła lub Przewodniczącego Koła może wyrazić pisemne podziękowanie, z zaznaczeniem pracy wniesionej na rzecz Koła.
 3. Zarząd Koła wraz z Opiekunem Koła może ustanowić inne wyróżnienia, oraz sposób ich przyznawania.

ROZDZIAŁ V
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE KOŁA

36

Zmiana Statutu może być uchwalona na Walnym Zgromadzeniu Członków większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy członków.

37

Wniosek o zmianę Statutu musi wpłynąć do Zarządu najpóźniej 14 dni przed Walnym Zgromadzeniem Członków i musi być umieszczony w porządku obrad.

38

Zmiana Statutu nie może być uchwalona na Walnym Zgromadzeniu Członków, na którym rozpatrywane jest odwołanie i powołanie Zarządu.

39

Rozwiązanie Koła następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, przyjętej większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Koła, lub w innych przypadkach, przewidzianych przepisami powszechnie obowiązującego prawa

Facebook