STUDIA PODYPLOMOWE:  Zarządzanie i Marketing w Oświacie

  • Liczba Semestrów:2

 

Celem głównym studiów jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry kierowniczej dla potrzeb zarządzania we wszelkiego rodzaju placówkach oświatowych. Cele szczegółowe:

  • uzyskanie kwalifikacji umożliwiających pełnienie funkcji dyrektora lub innej funkcji kierowniczej w oświacie w myśl rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. (z późn. zm.) w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w różnych typach placówek oświatowych,
  • nowe spojrzenie na jakość, zarządzanie, planowanie i doskonalenie kwalifikacji zawodowych.

 

ADRESACI:

Słuchaczami studiów mogą być osoby, które mają ukończone studia wyższe (licencjackie lub magisterskie pedagogiczne), zajmujące się problematyką oświatową w jednostkach samorządu terytorialnego, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, a także osoby, które przygotowują się do pełnienia funkcji kierowniczych w oświacie.

 

RAMOWY OPIS STUDIÓW:

Program studiów podyplomowych uwzględnia najnowsze wymagania prawne i organizacyjne związane z zarządzaniem i marketingiem w oświacie.

Słuchacze zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności niezbędne do sprawnego i twórczego zarządzania szkołą lub placówką oświatową z uwzględnieniem potrzeb wynikających z zasad reformy oświatowej i regionalnej polityki edukacyjnej.

Studia trwają 2 semestry i obejmują: 128 godz. przedmiotów teoretycznych, 132 godz. przedmiotów metodycznych oraz 10 godz. pracy dyplomowej,150 godz. praktyk pedagogicznych

Treści programowe:

Moduł przedmiotów teoretycznych – (Organizacja i funkcjonowanie instytucji i placówek oświatowych; Podstawy prawa pracy; Współczesny polski system oświatowy; Finansowanie placówek oświatowych; Fundusze europejskie i zamówienia publiczne; Etyka zawodowa i zarządzania; Polityka oświatowa UE; Psychologia pracy z zarządzaniem; Prawo oświatowe) – 128 godz.

Moduł przedmiotów metodycznych – (Doskonalenie i rozwój zawodowy w placówce oświatowej; Przedsiębiorczość i marketing w oświacie; Zarządzanie zasobami ludzkimi; Zarządzanie jakością w placówce oświatowej; Sprawowanie nadzoru pedagogicznego; Informatyczne wspomaganie zarządzania w oświacie; Komunikacja interpersonalna, negocjacje i mediacje) – 132 godz.

 Praca dyplomowa – 10 godz.

Praktyka Pedagogiczna- 150 godz.

 

ORGANIZACJA I CZAS TRWANIA STUDIÓW

Studia zaplanowane są na 270 godzin realizowanych w ciągu dwóch semestrów, zorganizowanych w systemie zaocznym. Podstawową formą studiowania są dwudniowe zjazdy organizowane w soboty i niedziele. W ramach studiów odbywają się zajęcia teoretyczne w formie wykładów i ćwiczeń prowadzonych przez nauczycieli akademickich prowadzone przez osoby posiadające przygotowanie teoretyczne i praktyczne w obszarze zarządzania w oświacie. Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach przewidzianych programem studiów, zaliczenie przedmiotów, praktyk oraz złożenie pracy  dyplomowej . Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Zarządzania i Marketingu w Oświacie, zgodne z wymogami MNiSW.

Rozpocznij rekrutację

Jeśli już wiesz, że ten kierunek jest dla Ciebie – nie trać czasu. Cała procedura rekrutacji zajmie Ci tylko 10 minut, a Ty zapewnisz sobie pierwszeństwo wśród innych kandydatów, na wypadek ograniczonej liczby miejsc. Pamiętaj: elektroniczna rekrutacja nie zobowiązuje Cię do niczego, może jedynie przyspieszyć i ułatwić cały proces – nic nie ryzykujesz i możesz w każdej chwili się wycofać.