STUDIA PODYPLOMOWE: Zarządzanie bezpieczeństwem w działalności instytucji i organizacji

 

Liczba Semestrów: 2
Celem studiów jest przekazanie słuchaczom specjalistycznej wiedzy związanej z problematyką zarządzania bezpieczeństwem działalności podmiotów administracji publicznej, przedsiębiorstw oraz podmiotów niepublicznych. Ponadto, stworzenie warunków do doskonalenia umiejętności i kompetencji w zakresie rozpoznawania zagrożeń oraz oceny i analizy ryzyka występowania zagrożeń, zarządzania w sytuacjach kryzysowych oraz identyfikowania elementów infrastruktury krytycznej i jej ochrony w prowadzonej działalności.
Szczegółowym zadaniem studiów jest przekazanie uczestnikom specjalistycznej wiedzy
i umożliwienie nabycia umiejętności praktycznych z zakresu:
– znajomości natury i źródeł zagrożeń bezpieczeństwa oraz analizy i zarządzania ryzykiem zagrożeń,
– istoty i procedur zarządzania bezpieczeństwem w sytuacjach wystąpienia zagrożeń ludzi, mienia i środowiska naturalnego,
– specyfiki zagrożeń bezpieczeństwa w różnych wymiarach (bezpieczeństwo kulturowe, ekologiczne, energetyczne, ekonomiczne, cyberbezpieczeństwo itp.),
– mechanizmów kształtowania bezpieczeństwa i zasad reagowania na zagrożenia o znamionach kryzysowych,
– zasad przepływu i zarządzania informacjami w ramach prowadzonej działalności,
– identyfikacji elementów infrastruktury krytycznej działalności, a także zasad ochrony infrastruktury krytycznej.

ADRESACI:

– pracownicy i funkcjonariusze służb mundurowych, pragnących podwyższać swoje kwalifikacje zawodowe z zakresu bezpieczeństwa oraz pracownicy instytucji rządowych i samorządowych, w których kompetencjach znajduje się problematyka bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego oraz edukacji w zakresie bezpieczeństwa,
– personel kierowniczy wyższego i średniego szczebla zarządzania oraz personel wykonawczy.
– pracownicy firm zajmujących się problematyką bezpieczeństwa,
– wolontariusze organizacji pozarządowych, uczestniczących w działaniach ratowniczych i wspomagających struktury administracji rządowej i samorządowej,
– prywatni przedsiębiorcy,
– wszystkie osoby zainteresowane problematyką bezpieczeństwa

Program studiów obejmuje następujące moduły tematyczne:

1. Podstawy wiedzy o państwie i prawie
2. Teorie bezpieczeństwa
3. Podstawy zarządzania i przedsiębiorczości
4. Prawne podstawy bezpieczeństwa
5. Kultura bezpieczeństwa w organizacji
6. Analiza i zarządzanie ryzykiem zagrożeń
7. Diagnozowanie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni
8. Bezpieczeństwo antyterrorystyczne
9. Podstawy zarządzania kryzysowego i planowanie ciągłości działania
10. Ochrona infrastruktury krytycznej
11. Logistyka w sytuacjach kryzysowych
12. Bezpieczeństwo informacji chronionych i danych osobowych
13. Komunikacja społeczna i negocjacje
14. Gra decyzyjna – ćwiczenia symulacyjne
15. Praca zaliczeniowa – końcowa: projekt społeczno-obronnościowy
16. Praktyka zawodowa – wymiar 60 godzin

Forma i organizacja zajęć:

Zajęcia podczas studiów podyplomowych trwają dwa semestry i odbywają się w ramach dwudniowych zjazdów (sobota, niedziela) organizowanych według odrębnego planu zajęć.
Program zajęć obejmuje wykłady, ćwiczenia oraz ćwiczenie praktyczne w formie gry decyzyjnej.

Warunki ukończenia:

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów objętych planem studiów oraz przygotowanie pracy dyplomowej i złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu końcowego. Po ukończeniu studiów, absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Rozpocznij rekrutację

Jeśli już wiesz, że ta specjalność jest dla Ciebie – nie trać czasu. Cała procedura rekrutacji zajmie Ci tylko 10 minut, a Ty zapewnisz sobie pierwszeństwo wśród innych kandydatów, na wypadek ograniczonej liczby miejsc. Pamiętaj: elektroniczna rekrutacja nie zobowiązuje Cię do niczego, może jedynie przyspieszyć i ułatwić cały proces – nic nie ryzykujesz i możesz w każdej chwili się wycofać.