STUDIA PODYPLOMOWE:  Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna

  • Liczba Semestrów: 3

Celem studiów jest przygotowanie do nauczania wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej w klasach I-III. Program obejmuje praktyczną naukę z podstaw wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, uzupełniony o blok przedmiotów metodycznych i warsztatowych.

 ADRESACI:

Oferta skierowana jest do dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych pedagogicznych, które chcą uzyskać kwalifikacje do pracy w Przedszkolach i Szkołach w zakresie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

RAMOWY OPIS STUDIÓW:

Program studiów podyplomowych daje kwalifikacje i uprawnienia do pracy w placówkach wychowania przedszkolnego, w oddziałach przedszkolnych dla dzieci sześcioletnich przy szkołach podstawowych lub zamierzają prowadzić prywatne przedszkola oraz w klasach I-III w szkołach podstawowych.

Studia podyplomowe trwają 3 semestry i obejmują: 126 godz. przedmiotów podstawowych,   214 godz. przedmiotów kierunkowych, 10 godz. pracy dyplomowej oraz 150 godz. praktyk pedagogicznych.

Treści programowe:

Moduł przedmiotów podstawowych (Podstawy wychowania przedszkolnego; Podstawy edukacji wczesnoszkolnej; Diagnoza i terapia pedagogiczna; Metodyka edukacji polonistycznej; Metodyka edukacji matematycznej; Metodyka edukacji społeczno-przyrodniczej; Metodyka edukacji plastyczno-technicznej) – 126 godz.

Moduł przedmiotów kierunkowych (Psychologia rozwoju dziecka; Dykcja i emisja głosu; Kultura języka; Język angielski – lektorat; Elementy logopedii; Media w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej; Metodyka wychowania fizycznego wraz z edukacją zdrowotną; Warsztat pracy nauczyciela – doskonalenie i rozwój zawodowy; Trening umiejętności wychowawczych; Metodyka oddziaływań profilaktycznych; Warsztaty artystyczne – teatralne, muzyczne, ruchowe; Literatura dziecięca; Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne; Animacja środowiskowa i społeczno-kulturalna; Współpraca przedszkola i szkoły z rodzicami i społecznością lokalną) – 214 godz.

 Praca dyplomowa – 10 godz.

ORGANIZACJA I CZAS TRWANIA STUDIÓW

Studia zorganizowane są w systemie zaocznym. Podstawową formą studiowania są dwudniowe zjazdy organizowane w soboty i niedziele. W ramach studiów odbywają się zajęcia teoretyczne w formie wykładów i ćwiczeń prowadzonych przez nauczycieli akademickich. Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie przedmiotów (zgodnie z wymaganiami wykładowców), zaliczenie 150 godzin praktyk pedagogicznych oraz złożenie pracy  dyplomowej. Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Wychowania Przedszkolnego i Edukacji Wczesnoszkolnej, zgodne z wymogami MNiSW.

 

Praktyki:

Czas trwania praktyk podczas studiów podyplomowych wynosi 150 godzin, a wymagane miejsca odbywania praktyk to: Przedszkola i Szkoły w klasach 0-3.

Rozpocznij rekrutację

Jeśli już wiesz, że ten kierunek jest dla Ciebie – nie trać czasu. Cała procedura rekrutacji zajmie Ci tylko 10 minut, a Ty zapewnisz sobie pierwszeństwo wśród innych kandydatów, na wypadek ograniczonej liczby miejsc. Pamiętaj: elektroniczna rekrutacja nie zobowiązuje Cię do niczego, może jedynie przyspieszyć i ułatwić cały proces – nic nie ryzykujesz i możesz w każdej chwili się wycofać.

Facebook