STUDIA PODYPLOMOWE:  Terapia Pedagogiczna i Socjoterapia

  • Liczba Semestrów: 3

Celem studiów jest dostarczenie wiedzy i umiejętności związanych z diagnozą i prowadzeniem zajęć terapeutycznych z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i funkcjonowaniu społecznym oraz pracą z dziećmi i młodzieżą metodą socjoterapii. Cel studiów realizowany jest m.in. przez: zwiększenie wiedzy słuchaczy o sobie i innych jako podstawy do poszukiwania dróg i metod działania oraz kształtowanie umiejętności pracy nad sobą

ADRESACI:

Oferta skierowana jest do osób posiadających wykształcenie wyższe magisterskie lub zawodowe, z kwalifikacjami pedagogicznymi (głównie nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy szkolni), zainteresowane zdobyciem dodatkowych kwalifikacji w zakresie pedagogiki terapeutycznej oraz stosowania metody socjoterapii w pracy w placówkach edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych.

RAMOWY OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej i socjoterapii mają wyposażyć słuchaczy w wiedzę i kompetencje niezbędne do pracy z dziećmi i młodzieżą z trudnościami w uczeniu się oraz pracy z dziećmi i młodzieżą metodą socjoterapii.

Studia podyplomowe trwają 3 semestry i obejmują: 160 godz. przedmiotów podstawowych,   110 godz. przedmiotów terapii pedagogicznej, 100 godz. przedmiotów socjoterapeutycznych, 10 godz. pracy dyplomowej oraz 300 godz. praktyk pedagogicznych i socjoterapeutycznych.

Treści programowe:

Moduł podstawowy (Diagnoza psychologiczna; Diagnoza pedagogiczna; Prawne regulacje pomocy dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym; Psychologiczne podstawy niepowodzeń szkolnych; Resocjalizacja; Zaburzenia psychospołeczne i rozwojowe u dzieci i młodzieży; Metodyka oddziaływań profilaktycznych; Diagnoza nieprzystosowania społecznego dzieci i młodzieży; Neuropsychologia; Trening komunikacji interpersonalnej; Trening umiejętności wychowawczych; Warsztaty rozwiązywania konfliktów interpersonalnych) – 160 godz.

Moduł terapii pedagogicznej (Bajka i metafora w terapii zaburzeń u dzieci; Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi i zwykłymi trudnościami w czytaniu i pisaniu; Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego; Specyficzne trudności dzieci w uczeniu się matematyki; Terapia dzieci w wieku starszym; Wczesne wspomaganie i rewalidacja dzieci ze sprzężonymi niepełno sprawnościami; Uwarunkowania i zaburzenia procesu czytania i pisania; Pedagogiczne i lingwistyczne problemy w nauczaniu i uczeniu się) – 110 godz.

Moduł socjoterapii (Dynamika małej grupy; Etyka w pracy z grupą; Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci nieprzystosowanych społecznie; Projekt socjoterapeutyczny – tworzenie, realizacja i ewaluacja; Socjodrama; Socjoterapia; Superwizja; Warsztaty socjoterapeutyczne) – 100 godz.

Praca dyplomowa – 10 godz.

 

ORGANIZACJA I CZAS TRWANIA STUDIÓW

Studia zorganizowane są w systemie zaocznym. Podstawową formą studiowania są dwudniowe zjazdy organizowane w soboty i niedziele. W ramach studiów odbywają się zajęcia teoretyczne w formie wykładów i ćwiczeń prowadzonych przez nauczycieli akademickich. Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie przedmiotów (zgodnie z wymaganiami wykładowców), zaliczenie 300 godzin praktyk oraz złożenie pracy  dyplomowej. Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Terapia Pedagogiczna i Socjoterapia, zgodne z wymogami MNiSW.

 

Praktyki:

Czas trwania praktyk podczas studiów podyplomowych wynosi 300 godzin, a wymagane miejsca odbywania praktyk to: Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze (MOW); Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii (MOS); Szkoły wszystkich typów; Przedszkola; Ochotnicze Hufce Pracy (OHP); Poradnie psychologiczno-pedagogiczne i specjalistyczne, zajmujące się problematyką nieprzystosowania społecznego.

Rozpocznij rekrutację

Jeśli już wiesz, że ten kierunek jest dla Ciebie – nie trać czasu. Cała procedura rekrutacji zajmie Ci tylko 10 minut, a Ty zapewnisz sobie pierwszeństwo wśród innych kandydatów, na wypadek ograniczonej liczby miejsc. Pamiętaj: elektroniczna rekrutacja nie zobowiązuje Cię do niczego, może jedynie przyspieszyć i ułatwić cały proces – nic nie ryzykujesz i możesz w każdej chwili się wycofać.