STUDIA PODYPLOMOWE:  Przygotowanie Pedagogiczne do Zajmowania Stanowiska Nauczyciela
  • Liczba Semestrów: 3
Studia podyplomowe dają absolwentom kwalifikacje pedagogiczne uprawniające do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówkach oświatowych, jednostkach szkoleniowych oraz placówkach kształcenia kadr. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szczególnych wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, przez przygotowanie pedagogiczne rozumie się nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia i praktyką pedagogiczną.   ADRESACI: Oferta skierowana jest do osób z wyższym wykształceniem, nastawionych na zdobycie kwalifikacji pedagogicznych niezbędnych do ubiegania się o stanowisko nauczyciela. RAMOWY OPIS STUDIÓW: Studia podyplomowe trwają 3 semestry i obejmują: 110 godz. przedmiotów psychologicznych,   230 godz. przedmiotów pedagogicznych, 10 godz. pracy dyplomowej oraz 150 godz. praktyk pedagogicznych. Treści programowe: Moduł psychologiczny (Komunikacja interpersonalna i społeczna; Psychologia społeczna i rozwojowa; Psychologiczne podstawy niepowodzeń szkolnych; Zaburzenia psychospołeczne i rozwojowe u dzieci i młodzieży; Neuropsychologia; Wiedza o rozwoju człowieka) – 110 godz. Moduł pedagogiczny (Podstawy dydaktyki, Dydaktyka obszaru przedmiotowego (przedmiotów przyrodniczych lub humanistycznych; Dydaktyka przedmiotowa; Dykcja i emisja głosu; Animacja środowiskowa; Prawo oświatowe; Pedagogika specjalna i wczesna interwencja; Profilaktyka w szkole; Pedagogiczne i lingwistyczne problemy w nauczaniu i uczeniu się; Szkoła, oświata i polityka edukacyjna; Diagnoza pedagogiczna; Metodyka wychowania oraz aktywizacja dzieci i młodzieży) – 230 godz. Praca dyplomowa – 10 godz. ORGANIZACJA I CZAS TRWANIA STUDIÓW Studia zorganizowane są w systemie zaocznym. Podstawową formą studiowania są dwudniowe zjazdy organizowane w soboty i niedziele. W ramach studiów odbywają się zajęcia teoretyczne w formie wykładów i ćwiczeń prowadzonych przez nauczycieli akademickich. Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie przedmiotów (zgodnie z wymaganiami wykładowców), zaliczenie 150 godzin praktyk oraz złożenie pracy  dyplomowej. Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Przygotowania Pedagogicznego do Zajmowania Stanowiska Nauczyciela, zgodne z wymogami MNiSW.   Praktyki: Czas trwania praktyk podczas studiów podyplomowych wynosi 150 godzin, a wymagane miejsca odbywania praktyk to: Szkoły i inne Placówki Oświatowe lub Opiekuńczo-Wychowawcze.

Rozpocznij rekrutację

Jeśli już wiesz, że ten kierunek jest dla Ciebie – nie trać czasu. Cała procedura rekrutacji zajmie Ci tylko 10 minut, a Ty zapewnisz sobie pierwszeństwo wśród innych kandydatów, na wypadek ograniczonej liczby miejsc. Pamiętaj: elektroniczna rekrutacja nie zobowiązuje Cię do niczego, może jedynie przyspieszyć i ułatwić cały proces – nic nie ryzykujesz i możesz w każdej chwili się wycofać.
Facebook