STUDIA PODYPLOMOWE:  Profilaktyka i Przeciwdziałanie Uzależnieniom od Internetu i Mediów

  • Liczba Semestrów: 2

 

Celem studiów jest przygotowanie Słuchacza do uzyskania wiedzy i umiejętności niezbędnych w realizacji zajęć i oddziaływań profilaktycznych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Ponadto dają uprawnienia stosowania w praktyce wybranych programów profilaktycznych, zgodnie z aktualnymi tendencjami w systemie edukacji, które postulują odgrywanie większej roli profilaktycznej przez samych nauczycieli.

 ADRESACI:

Osoby posiadające kwalifikacje nauczycielskie (ewentualnie dysponujące kwalifikacjami/studiami ułatwiającymi realizację programów profilaktycznych i pracę z ludźmi – humanistyczne/społeczne/filozoficzne/teologiczne kierunki studiów, wyjątkowo również inne w przypadku doświadczonych praktyków rozszerzających swoje kompetencje).

RAMOWY OPIS STUDIÓW:

Program studiów podyplomowych uwzględnia najnowsze wymagania dotyczące profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom od Internetu i mediów.

Studia podyplomowe trwają 2 semestry i obejmują: 260 godz. przedmiotów  specjalistycznych, 10 godz. pracy dyplomowej.

Treści programowe:

Moduł specjalistyczny (Proces kształcenia a pedagogika mediów; Pedagogiczne aspekty przekazów medialnych i świata wirtualnego; Elementy psychologii mediów; Podstawy socjologii mediów; Rozwój psychospołeczny dziecka; Zadania środowiska wychowawczego w kształtowaniu postaw wychowanków; Zagrożenia społeczno-moralne; Patologie społeczne w sieci; Zagrożenia zdrowotne; Wybrane problemy profilaktyki, diagnozy i terapii zachowań ryzykownych; Uzależnienia od mediów; Polityka bezpieczeństwa teleinformatycznego; Cyberprzestępstwa – wybrane zagadnienia; Prawne aspekty cyberprzestępstw; Polityka UE w zakresie cyberprzestepczości; Prewencja cyberprzestępstw) – 260 godz.

Praca dyplomowa (końcowa) – 10 godz.

 ORGANIZACJA I CZAS TRWANIA STUDIÓW

Studia zorganizowane są w systemie zaocznym. Podstawową formą studiowania są dwudniowe zjazdy organizowane w soboty i niedziele. W ramach studiów odbywają się zajęcia teoretyczne w formie wykładów i ćwiczeń prowadzonych przez nauczycieli akademickich. Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie przedmiotów (zgodnie z wymaganiami wykładowców), złożenie projektu dyplomowego. Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych o specjalności Profilaktyka i Przeciwdziałanie Uzależnieniom od Internetu i Mediów, zgodne z wymogami MNiSW.

Rozpocznij rekrutację

Jeśli już wiesz, że ten kierunek jest dla Ciebie – nie trać czasu. Cała procedura rekrutacji zajmie Ci tylko 10 minut, a Ty zapewnisz sobie pierwszeństwo wśród innych kandydatów, na wypadek ograniczonej liczby miejsc. Pamiętaj: elektroniczna rekrutacja nie zobowiązuje Cię do niczego, może jedynie przyspieszyć i ułatwić cały proces – nic nie ryzykujesz i możesz w każdej chwili się wycofać.

Facebook