STUDIA PODYPLOMOWE:  Pedagogika Resocjalizacyjna

  • Liczba Semestrów: 3

Celem studiów jest wyposażenie Słuchaczy w umiejętności pracy resocjalizacyjnej w oparciu o działania zorientowane na przyszłość wychowanka (diagnoza potencjałów i talentów, „odcięcie” się od przeszłości, tworzenie wizji przyszłości, stymulowanie rozwoju poznawczego i twórczego, kreowanie treści i form nowych ról społecznych, preferowanie metod rozwijających  potencjały) oraz kompetencje do pracy z zastosowaniem metod resocjalizacyjnych.

 ADRESACI:

Osoby posiadające wykształcenie wyższe magisterskie lub zawodowe, zainteresowane zdobyciem dodatkowych kwalifikacji do  pracy pedagogicznej w placówkach edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz organizacjach pozarządowych. Oferta skierowana jest w szczególności do: pedagogów, psychologów, socjologów, prawników, teologów;  nauczycieli różnych typów szkół oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych i  resocjalizacyjnych; pedagogów szkolnych; kuratorów zawodowych, policjantów, strażników miejskich, pracowników służb więziennych.

 

RAMOWY OPIS STUDIÓW:

Absolwenci uzyskują kwalifikacyjne do prowadzenia resocjalizacji zarówno w środowisku otwartym, jak i zamkniętym. Studia dają kwalifikacje do stosowania w praktyce wychowawczej metod resocjalizacyjnych.

Studia podyplomowe trwają 3 semestry i obejmują: 56 godz. przedmiotów podstawowych,   284 godz. przedmiotów kierunkowych, 10 godz. pracy dyplomowej oraz 150 godz. praktyk pedagogicznych.

Treści programowe:

Moduł przedmiotów podstawowych (Psychologiczne podstawy pracy resocjalizacyjnej; Psychologia kliniczna z elementami psychopatologii; Psychologiczne mechanizmy uzależnień; Współczesne dewiacje i patologie społeczne) – 56 godz.

Moduł przedmiotów kierunkowych (Diagnoza nieprzystosowanych społecznie ze szczególnym uwzględnieniem diagnozy pozytywnej; Pedagogika resocjalizacyjna; Teoretyczne podstawy twórczej resocjalizacji; Resocjalizacja w świetle neurodydaktyki; Metodyka wychowania resocjalizującego; Prawne podstawy resocjalizacji; Dydaktyczne aspekty równości szans edukacyjnych; Metodyka profilaktyki społecznej w środowisku lokalnym; Metodyka pracy kuratora sądowego; Metodyka pracy opiekuńczo – wychowawczej i socjalnej; Negocjacje i mediacje w resocjalizacji; Teatr resocjalizacyjny; Resocjalizacja poprzez sport; Dydaktyka – pedagogiczne i lingwistyczne problemy w nauczaniu i uczeniu się; Drama w edukacji i resocjalizacji; Metodyka pracy w placówkach resocjalizacyjnych dla nieletnich; Warsztaty aktorskie – autoprezentacje; Tutoring i mentoring w edukacji i resocjalizacji) – 284 godz.

Praca dyplomowa – 10 godz.

Rozpocznij rekrutację

Jeśli już wiesz, że ten kierunek jest dla Ciebie – nie trać czasu. Cała procedura rekrutacji zajmie Ci tylko 10 minut, a Ty zapewnisz sobie pierwszeństwo wśród innych kandydatów, na wypadek ograniczonej liczby miejsc. Pamiętaj: elektroniczna rekrutacja nie zobowiązuje Cię do niczego, może jedynie przyspieszyć i ułatwić cały proces – nic nie ryzykujesz i możesz w każdej chwili się wycofać.

Facebook