Zaznacz stronę

STUDIA PODYPLOMOWE:  Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza. Pedagog Szkolny

 

Celem studiów jest dostarczenie wiedzy i umiejętności w zakresie: diagnozy, profilaktyki, metodyki pracy w środowisku szkolnym i rodzinnym,  zgodnie ze standardami kształcenia nauczycieli wymaganymi przez MEN. Zdobyta wiedza i kompetencje pozwolą absolwentom studiów przyjąć aktywną rolę w procesie wychowania i edukacji uczniów w szkole i innych placówkach oświatowych lub opiekuńczo-wychowawczych.

 

ADRESACI:

Osoby posiadające wykształcenie wyższe magisterskie lub zawodowe, zainteresowane pracą z dziećmi i młodzieżą szkolną. Oferta skierowana jest w szczególności do: pedagogów i psychologów; nauczycieli i wychowawców różnych typów szkół oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych i resocjalizacyjnych; pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych.

 

RAMOWY OPIS STUDIÓW:

Program studiów podyplomowych pozwala na uzyskanie dodatkowych kwalifikacji do prowadzenia zajęć o charakterze stymulującym w szkołach i placówkach edukacyjnych.

Studia podyplomowe trwają 3 semestry i obejmują: 118 godz. przedmiotów podstawowych,   222 godz. przedmiotów kierunkowych, 10 godz. pracy dyplomowej oraz 150 godz. praktyk pedagogicznych.

Treści programowe:

Moduł przedmiotów podstawowych (Wybrane elementy psychologii rozwojowej i opiekuńczo- wychowawczej; Diagnoza pedagogiczna; Filozoficzno – etyczny kontekst pracy opiekuńczo – wychowawczej; Poradnictwo społeczno – wychowawcze i zawodowe; Prawne podstawy opieki i wychowania; Współczesne problemy i patologie społeczne; Szkoła jako środowisko edukacyjno-wychowawcze) – 118 godz.

Moduł przedmiotów kierunkowych (Warsztat pracy pedagoga szkolnego; System opieki i pomocy w Polsce i w krajach Unii Europejskiej; Socjoekonomiczne podstawy pracy opiekuńczo – wychowawczej; Metodyka współpracy z rodzicami dzieci z trudnościami w rozwoju; Metodyka pracy z dziećmi wykazującymi zaburzenia rozwojowe; Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej; Metodyka profilaktyki i animacji w środowisku lokalnym; Metody aktywizujące w wychowaniu; Metodyka pracy opiekuńczo – wychowawczej z osobami w wieku starszym; Pozyskiwanie środków finansowych dla działań opiekuńczo – wychowawczych; Projektowanie pomocy i wsparcia; Mediacje w pracy opiekuńczo – wychowawczej; Dydaktyczne aspekty równości szans edukacyjnych; Dydaktyka – pedagogiczne i lingwistyczne problemy w nauczaniu i uczeniu się) – 222 godz.

Praca dyplomowa – 10 godz.

 

ORGANIZACJA I CZAS TRWANIA STUDIÓW

Studia zorganizowane są w systemie zaocznym. Podstawową formą studiowania są dwudniowe zjazdy organizowane w soboty i niedziele. W ramach studiów odbywają się zajęcia teoretyczne w formie wykładów i ćwiczeń prowadzonych przez nauczycieli akademickich. Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie przedmiotów (zgodnie z wymaganiami wykładowców), zaliczenie 150 godzin praktyk oraz złożenie pracy  dyplomowej. Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Pedagogiki Opiekuńczo – Wychowawczej. Pedagoga Szkolnego, zgodne z wymogami MNiSW.

 

Praktyki:

Czas trwania praktyk podczas studiów podyplomowych wynosi 150 godzin, a wymagane miejsca odbywania praktyk to: Szkoły i inne Placówki Oświatowe lub Opiekuńczo-Wychowawcze i Rewalidacyjne.

Rozpocznij rekrutację

Jeśli już wiesz, że ten kierunek jest dla Ciebie – nie trać czasu. Cała procedura rekrutacji zajmie Ci tylko 10 minut, a Ty zapewnisz sobie pierwszeństwo wśród innych kandydatów, na wypadek ograniczonej liczby miejsc. Pamiętaj: elektroniczna rekrutacja nie zobowiązuje Cię do niczego, może jedynie przyspieszyć i ułatwić cały proces – nic nie ryzykujesz i możesz w każdej chwili się wycofać.

Facebook