Organizacja i zarządzanie w pracy socjalnej

Liczba Semestrów: 2

Celem studiów jest poszerzenie i ugruntowanie wiedzy specjalistycznej w zakresie szeroko rozumianej pomocy społecznej. W ich trakcie słuchacze i słuchaczki nabędą wiedzę i umiejętności organizacji i zarządzania pomocą społeczną takich jak: etyka w pracy socjalnej, planowanie finansowe, realizacja i kontrola realizacji planu finansowego, zarządzania jakością w instytucjach pomocy społecznej.W obszarze kształtowania umiejętności miękkich słuchacze i słuchaczki nabędą umiejętności przywództwa, zarządzania projektem na poziomie środowiska lokalnego, organizacji pracy własnej, zarządzania czasem, mediacji i negocjacji oraz rozwiązywania problemów.
Program studiów podyplomowych podwyższa kwalifikacje kierownicze i zarządcze w obszarze pracy socjalnej.
ADRESACI:
Propozycja tych studiów podyplomowych skierowana jest do osób, które pracują w instytucjach pomocy socjalnej i posiadają doświadczenie w tej dziedzinie.
ORGANIZACJA STUDIÓW:
Studia zorganizowane są w systemie zaocznym. Podstawową formą studiowania są dwudniowe zjazdy organizowane w soboty i niedziele co dwa tygodnie. W ramach studiów odbywają się zajęcia w formie m.in. wykładów, ćwiczeń i warsztatów. Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach (234 godziny zajęć), zaliczenie przedmiotów, zaliczenie 150 godzin praktyk oraz złożenie pracy dyplomowej.
Praktyki:
Czas trwania praktyk podczas studiów podyplomowych wynosi 150 godzin, a wymagane miejsca odbywania praktyk to miejsca umożliwiające pogłębienie umiejętności zawodowych przez poznanie zasad funkcjonowania placówek, planowania i organizacji pomocy socjalnej oraz aktywną realizację zadań zarządczych i kierowniczych.
Praca zawodowa w organizacjach/ instytucjach pomocy społecznej może być podstawą do całkowitego lub częściowego zaliczenia praktyk zawodowych.

 

 

Rozpocznij rekrutację

Jeśli już wiesz, że ten kierunek jest dla Ciebie – nie trać czasu. Cała procedura rekrutacji zajmie Ci tylko 10 minut, a Ty zapewnisz sobie pierwszeństwo wśród innych kandydatów, na wypadek ograniczonej liczby miejsc. Pamiętaj: elektroniczna rekrutacja nie zobowiązuje Cię do niczego, może jedynie przyspieszyć i ułatwić cały proces – nic nie ryzykujesz i możesz w każdej chwili się wycofać.