STUDIA PODYPLOMOWE: Oligofrenopedagogika (Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Autyzmem

Liczba Semestrów: 3

Celem studiów jest dostarczenie wiedzy i umiejętności związanych z diagnozą i prowadzeniem zajęć terapeutycznych i edukacyjnych z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Szczególny nacisk położony jest na metodykę nauczania i usprawniania dzieci.

 

ADRESACI:

Oferta skierowana jest w szczególności do: pedagogów i psychologów; nauczycieli i wychowawców różnych typów szkół oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych i resocjalizacyjnych; pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych.

RAMOWY OPIS STUDIÓW:

Ukończenie studiów pozwala na uzyskanie dodatkowych kwalifikacji do prowadzenia zajęć o charakterze stymulującym i kompensacyjno-korekcyjnym w szkołach oraz placówkach edukacyjnych i opiekuńczych. Program opiera się na wiedzy z zakresu: medycyny, biologii, neuropsychologii, prawa, pedagogiki i psychologii niezbędnej w procesie poznawania przyczyn, przejawów i konsekwencji specjalnych potrzeb – z zakresu metodyki pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną i innych typach specjalnych potrzeb

Studia podyplomowe trwają 3 semestry i obejmują: 130 godz. przedmiotów podstawowych,   210 godz. przedmiotów kierunkowych, 10 godz. pracy dyplomowej oraz 150 godz. praktyk pedagogicznych.

Treści programowe:

Moduł przedmiotów podstawowych (Pedagogika specjalna; Teoria rewalidacji; Diagnoza i terapia osób z autyzmem; Prawne aspekty edukacji i pomocy psychopedagogicznej; Podstawy psychopatologii i psychiatrii) – 130 godz.

Moduł przedmiotów kierunkowych (Oligofrenopedagogika; Biologiczne aspekty niepełnosprawności intelektualnej; Podstawy logopedii i wiedzy o alternatywnych technikach komunikacji; Podstawy integracji edukacyjnej; Podstawy terapii zajęciowej; Metodyka rewalidacji indywidualnej; Metodyka nauczania i wychowania uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną; Metodyka wychowania, nauczania i wczesnej stymulacji  osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną) – 210 godz.

Praca dyplomowa – 10 godz.

 

ORGANIZACJA I CZAS TRWANIA STUDIÓW

Studia zorganizowane są w systemie zaocznym. Podstawową formą studiowania są dwudniowe zjazdy organizowane w soboty i niedziele. W ramach studiów odbywają się zajęcia teoretyczne w formie wykładów i ćwiczeń prowadzonych przez nauczycieli akademickich. Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie przedmiotów (zgodnie z wymaganiami wykładowców), zaliczenie 150 godzin praktyk oraz złożenie pracy  dyplomowej. Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych o specjalności Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Autyzmem, zgodne z wymogami MNiSW.

 

Praktyki:

Czas trwania praktyk podczas studiów podyplomowych wynosi 150 godzin, a wymagane miejsca odbywania praktyk to:

  • Szkoła specjalna dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną;
  • Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z więcej niż jedna niepełnosprawnością;
  • Specjalny Ośrodek Wychowawczy; Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy; Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Rozpocznij rekrutację

Jeśli już wiesz, że ten kierunek jest dla Ciebie – nie trać czasu. Cała procedura rekrutacji zajmie Ci tylko 10 minut, a Ty zapewnisz sobie pierwszeństwo wśród innych kandydatów, na wypadek ograniczonej liczby miejsc. Pamiętaj: elektroniczna rekrutacja nie zobowiązuje Cię do niczego, może jedynie przyspieszyć i ułatwić cały proces – nic nie ryzykujesz i możesz w każdej chwili się wycofać.

Facebook