STUDIA PODYPLOMOWE:  Nauczyciel jako Profilaktyk

  • Liczba Semestrów: 2

Celem studiów jest przygotowanie Słuchacza do uzyskania wiedzy i umiejętności niezbędnych w realizacji zajęć i oddziaływań profilaktycznych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Ponadto dają uprawnienia stosowania w praktyce wybranych programów profilaktycznych, zgodnie z aktualnymi tendencjami w systemie edukacji, które postulują odgrywanie większej roli profilaktycznej przez samych nauczycieli.

 ADRESACI:

Osoby posiadające kwalifikacje nauczycielskie (ewentualnie dysponujące kwalifikacjami/studiami ułatwiającymi realizację programów profilaktycznych i pracę z ludźmi – humanistyczne/społeczne/filozoficzne/teologiczne kierunki studiów, wyjątkowo również inne w przypadku doświadczonych praktyków rozszerzających swoje kompetencje).

 

RAMOWY OPIS STUDIÓW:

Program studiów podyplomowych przygotowuje nauczycieli i wychowawców do pracy profilaktycznej na terenie szkół i placówek oświatowo-wychowawczych.

Studia podyplomowe trwają 2 semestry i obejmują: 176 godz. przedmiotów profilaktyki problemowej,   94 godz. przedmiotów kompetencji osobistych, 10 godz. pracy dyplomowej.

Treści programowe:

Moduł profilaktyki problemowej (Pedeutologia w zastosowaniu profilaktycznym; Zachowania problemowe dzieci i młodzieży – epidemiologia; Rodzina jako czynnik chroniący i czynnik ryzyka; Strategie profilaktyczne – teoria oddziaływań; Antropologiczne aspekty profilaktyki problemowej; Metodyka oddziaływań profilaktycznych; Scenariusze zajęć profilaktycznych – analiza struktury i treści; Społeczne uwarunkowania zachowań ryzykownych; Wybrane aspekty psychologii rozwoju, społecznej i różnic indywidualnych; Profilaktyka uzależnień behawioralnych; Substancje psychoaktywne – kontekst biologiczny i psychologiczny; Ewaluacja i standardy działań profilaktycznych) – 176 godz.

Moduł kompetencji osobistych (Profilaktyka we wspólnocie (relacje osobowe); Zarządzanie procesem grupowym; Interakcje międzypokoleniowe (nauczyciel/wychowawca – uczeń/wychowanek) – warsztaty; Szkoła jako środowisko wychowawcze i profilaktyczne; Współdziałanie z rodzicami uczniów; Profilaktyka dla grup podwyższonego ryzyka – podstawy interwencji; Błędy w działaniach profilaktycznych – przykłady, unikanie; Animacja profilaktyki poprzez środowisko lokalne – wybrane aspekty) – 94 godz.

Praca dyplomowa – 10 godz.

 

ORGANIZACJA I CZAS TRWANIA STUDIÓW

Studia zorganizowane są w systemie zaocznym. Podstawową formą studiowania są dwudniowe zjazdy organizowane w soboty i niedziele. W ramach studiów odbywają się zajęcia teoretyczne w formie wykładów i ćwiczeń prowadzonych przez nauczycieli akademickich. Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie przedmiotów (zgodnie z wymaganiami wykładowców), złożenie projektu dyplomowego. Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych o specjalności Nauczyciel jako Profilaktyk, zgodne z wymogami MNiSW.

 

 

Rozpocznij rekrutację

Jeśli już wiesz, że ten kierunek jest dla Ciebie – nie trać czasu. Cała procedura rekrutacji zajmie Ci tylko 10 minut, a Ty zapewnisz sobie pierwszeństwo wśród innych kandydatów, na wypadek ograniczonej liczby miejsc. Pamiętaj: elektroniczna rekrutacja nie zobowiązuje Cię do niczego, może jedynie przyspieszyć i ułatwić cały proces – nic nie ryzykujesz i możesz w każdej chwili się wycofać.
Facebook