STUDIA PODYPLOMOWE:  Kształcenie Uczniów z Niepełnosprawnością

  • Liczba Semestrów: 3

Celem studiów jest przygotowanie do pracy: na stanowisku  pedagoga specjalnego w (przedszkolach ogólnodostępnych; szkołach ogólnodostępnych), na stanowisku nauczyciela wspomagającego w (przedszkolach integracyjnych; oddziałach integracyjnych; szkołach ogólnodostępnych; klasach ogólnodostępnych).

Studia podyplomowe mają za zadanie przygotować aktualnie pracujących nauczycieli do realizacji zadań zawodowych w funkcjonującym dziś systemie edukacji. Realizacja tego celu będzie wymagała podjęcia zarówno działań koncepcyjnych, organizacyjnych, jak
i realizacyjnych.

ADRESACI:

Oferta skierowana jest w szczególności do: pedagogów; nauczycieli i wychowawców różnych typów szkół oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych i resocjalizacyjnych; pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych.

RAMOWY OPIS STUDIÓW:

Ukończenie studiów pozwala na uzyskanie dodatkowych kwalifikacji do realizacji zadań z zakresu edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w warunkach kształcenia integracyjnego i ogólnodostępnego.

Studia podyplomowe trwają 3 semestry i obejmują: 120 godz. przedmiotów metodycznych,   170 godz. przedmiotów specjalistycznych, 10 godz. pracy dyplomowej oraz 150 godz. praktyk pedagogicznych.

Treści programowe:

Moduł metodyczny (Metodyka pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się; Metodyka pracy z uczniem z autyzmem; Metodyka pracy z uczniem niesłyszącym i słabo słyszącym; Metodyka pracy z uczniem niewidomym i słabo widzącym; Metodyka pracy z uczniem z lekką, umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną; Metodyka pracy z uczniem z niepełnosprawnością ruchową; Metodyka pracy z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym i niedostosowanym społecznie; Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych; Diagnoza funkcjonalna ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się; Organizacja i metodyka pracy w klasie integracyjnej) – 120 godz.

Moduł specjalistyczny (Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia niewidomego i słabo widzącego; Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia z autyzmem; Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia niesłyszącego i słabo słyszącego; Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia z niepełnosprawnością intelektualną; Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia z niepełnosprawnością ruchową; Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym i niedostosowanego społecznie; Pedagogika specjalna; Dydaktyka specjalna; Pedagogika terapeutyczna; Surdopedagogika; Prawne podstawy kształcenia uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi; Tyflopedagogika; Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną; Pedagogika resocjalizacyjna; Edukacja integracyjna i włączająca; Terapia pedagogiczna; Technologia informacyjna w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) – 170 godz.

Praca dyplomowa – 10 godz.

 

ORGANIZACJA I CZAS TRWANIA STUDIÓW

Studia zorganizowane są w systemie zaocznym. Podstawową formą studiowania są dwudniowe zjazdy organizowane w soboty i niedziele. W ramach studiów odbywają się zajęcia teoretyczne w formie wykładów i ćwiczeń prowadzonych przez nauczycieli akademickich. Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie przedmiotów (zgodnie z wymaganiami wykładowców), zaliczenie 150 godzin praktyk oraz złożenie pracy  dyplomowej. Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Kształcenia Osób z Niepełnosprawnością, zgodne z wymogami MNiSW.

 

Praktyki:

Czas trwania praktyk podczas studiów podyplomowych wynosi 150 godzin, a wymagane miejsca odbywania praktyk to: Przedszkola, Szkoły i inne Placówki Oświatowe lub Opiekuńczo-Wychowawcze oraz Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze.

Rozpocznij rekrutację

Jeśli już wiesz, że ten kierunek jest dla Ciebie – nie trać czasu. Cała procedura rekrutacji zajmie Ci tylko 10 minut, a Ty zapewnisz sobie pierwszeństwo wśród innych kandydatów, na wypadek ograniczonej liczby miejsc. Pamiętaj: elektroniczna rekrutacja nie zobowiązuje Cię do niczego, może jedynie przyspieszyć i ułatwić cały proces – nic nie ryzykujesz i możesz w każdej chwili się wycofać.

Facebook