STUDIA PODYPLOMOWE:  Gerontologia

  • Liczba Semestrów: 3

Celem studiów jest przygotowanie do kontaktowania się z seniorami i właściwego zaspokajania ich potrzeb i prowadzenia samodzielnych zajęć gerontoterapeutycznych. Absolwent pozyska wiedzę dotyczącą istoty, przyczyn i konsekwencji procesu starzenia się, schorzeń okresu starości, pielęgnacji i opieki oraz pracy socjalnej z seniorami.

ADRESACI:

Oferta skierowana jest do osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych. Studia adresowane są do osób, które chciałyby uzyskać przygotowanie do pracy z osobami starszymi oraz doskonalić swoje umiejętności interpersonalne i psychoedukacyjne.

RAMOWY OPIS STUDIÓW:

Program studiów podyplomowych dostarcza słuchaczom wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy z osobami starszymi w ich środowisku oraz kompetencji potrzebnych do rozwiązywania problemów osób starszych i ich otoczenia.

Studia podyplomowe trwają 3 semestry i obejmują: 200 godz. przedmiotów podstawowych,   140 godz. przedmiotów kierunkowych, 10 godz. pracy dyplomowej oraz 150 godz. praktyk pedagogicznych.

Treści programowe:

Moduł przedmiotów podstawowych (Podstawy gerontologii społecznej, Teoretyczne podstawy psychogeriatrii, Socjologia starości, Główne kierunki współczesnej gerontopolityki, Aktywizacja społeczna seniorów) – 200 godz.

Moduł przedmiotów kierunkowych (Zawodowa aktywizacja osób starszych, Metodyka aktywizacji ruchowej osób starszych, Praca socjalna z osobami starszymi, Podstawy pielęgnacji i opieki nad ludźmi starszymi, Medyczne aspekty procesu starzenia się, Rodzinni opiekunowie osób starszych i ich wspomaganie, Komunikowanie się z osobami starszymi i ich rodzinami, Terapia zajęciowa i arteterapia) – 140 godz.

Praca dyplomowa – 10 godz.

 

ORGANIZACJA I CZAS TRWANIA STUDIÓW

Studia zorganizowane są w systemie zaocznym. Podstawową formą studiowania są dwudniowe zjazdy organizowane w soboty i niedziele. W ramach studiów odbywają się zajęcia teoretyczne w formie wykładów i ćwiczeń prowadzonych przez nauczycieli akademickich. Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie przedmiotów (zgodnie z wymaganiami wykładowców), zaliczenie 150 godzin praktyk oraz złożenie pracy  dyplomowej. Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Gerontologii, zgodne z wymogami MNiSW.

 

Praktyki:

Czas trwania praktyk podczas studiów podyplomowych wynosi 150 godzin, a wymagane miejsca odbywania praktyk to: Domy Pomocy Społecznej, Szpitale, Przychodnie Zdrowia itp.

Rozpocznij rekrutację

Jeśli już wiesz, że ten kierunek jest dla Ciebie – nie trać czasu. Cała procedura rekrutacji zajmie Ci tylko 10 minut, a Ty zapewnisz sobie pierwszeństwo wśród innych kandydatów, na wypadek ograniczonej liczby miejsc. Pamiętaj: elektroniczna rekrutacja nie zobowiązuje Cię do niczego, może jedynie przyspieszyć i ułatwić cały proces – nic nie ryzykujesz i możesz w każdej chwili się wycofać.